finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • RYNEK FINANSOWY (miejsce zawierania transakcji, których przedmiotem są pieniądze i kapitał. )
 • OGRANICZONOŚĆ ZASOBU (dynamiczna teoria zasobów mówi o tym, iż zasobów w gospodarce nie brakuje, brakuje naszych umiejętności do ich zastosowania)
 • FUNDUSZ UDZIAŁOWY (fundusz tworzony z wpłat zadeklarowanych przez członków spółdzielni.)
 • PODAŻ RYNKOWA (liczba dóbr i usług oferowanych do sprzedaży przy danej cenie i w danym czasie)
 • CENA NABYCIA (cena zakupu zwiększona o wydatki zakupu nabytego składnika majątkowego podmiotu gospodarczego)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Przewozy ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem samochodowym Obejmują ładunki:
  - które zostały nadane na terenie państwie do wywozu poza granice państwie (eksport),
  - które zostały przywiezion...
 • Siła nabywcza Liczba poszczególnych towarów i usług jakie można nabyć za przeciętne miesięczne płaca brutto i przeciętną miesięczną emeryturę i rentę z po
 • Rachunek podziału pierwotnego dochodów Obrazuje podział między sektory instytucjonalne dochodów pierwotnych stworzonych w procesie produkcji i podział dochodów z tytułu własności
 • Zużycie energii Suma ilości dostarczonych na rynek krajowy poszczególnych nośników energii (pozyskanie+ import-eksport), pomniejszonej o saldo zapasów kraj
 • Czas nie przepracowany, opłacony Część nominalnego czasu pracy, pośrodku którego pracownik był nieobecny w pracy albo nie przystąpił do niej lecz dostał za ten czas płaca

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Ryzyko fiskalne Jest związane z kwestionowaniem przez aparat skarbowy postanowień umowy leasingowej dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodu...
 • Prowizja Opłata ponoszona przez leasingobiorcę z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy i tzw. opłat manipulacyjnych.
 • International Bank Account Numbe (IBAN) Międzynarodowy numer rachunku bankowego. Rozszerzenie podstawowego numeru rachunku bankowego BBAN do stosowania w zakresie międzynarodowym d
 • Odsetki karne Odsetki przysługujące wierzycielowi za nieterminowe regulowanie przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy.
 • WIG20 Indeks typu cenowego obejmujący akcje 20 spółek rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych, liczony...