Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Działalność gospodarcza:

 • ZASOBY KAPITAŁOWE (kapitał rzeczowy i finansowy. Do rzeczowych zasobów kapitałowych należą środki)
 • SAMPLING (wybór próby) (sposób promowania określonych produktów przez oferowanie ich próbek za darmo lub)
 • AWAL (AVAL) (wzmocnienie wiarygodności weksla poprzez gwarantowanie jego zapłaty przez poręcz)
 • IMITACJA PRODUKTU (produkt naśladujący inny uznany za wzorcowy, ale wykonany gorzej i nie osiąga)
 • OFERUJĄCY (dom maklerski pełniący rolę obowiązkowego pośrednika w obrocie publicznym)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Zmienna stopa procentowa - Stopa procentowa, która ulega fluktuacjom wraz ze zmieniającymi się warunkami na rynku pieniężnym; stanowi wygodny mech
 • Siła nabywcza pieniądza - Tzw. realna wartość pieniądza, która określa ilość dóbr i usług jaką można zakupić za określoną jednostkę pieniężną. W u
 • Developer - Przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji budowlanych.
 • Inkaso czeków bankierskich - Przyjęcie czeku i przekazanie do banku wystawcy w celu zapłaty.
 • Euroczek - Czek wprowadzony przez większość banków europejskich, nie przenaszalny, przeznaczony do użytku w kraju i za granicą, akc

Pojęcia podatkowe:

 • Interwencjonizm - narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę w jej makroskali
 • Bank Centralny - prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucj...
 • Zasoby Naturalne - wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji twory takie jak rośliny, zwierzęta
 • Bessa - (inaczej rynek niedżwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu papierów wartościowych l...

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: