Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

  • Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) - Rządowy urząd regulacyjny dla działalności ubezpieczeniowej, funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emer
  • Wskaźnik P/CF - Wskaźnik, który obliczamy dzieląc bieżącą cenę akcji przez cash flow firmy przypadający na jedną akcję. Wskaźnik ten po
  • Zlecenie stałe - Stała (do odwołania) dyspozycja wydana bankowi przez klienta w sprawie dokonywania pewnej określonej czynności wielok...
  • Kredyt na (w) rachunku bieżącym - Rodzaj krótkoterminowego kredytu obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zap
  • Prospekt informacyjny funduszu - Dokument, którego przygotowanie jest obowiązkiem funduszu inwestycyjnego; zawiera statut funduszu oraz wszelkie infor...

Pojęcia podatkowe:

  • Warrant - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do wypłacenia uprawnionym właścicie
  • Libor (london Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie przez 4 główne banki (Ban
  • Fundusze Stabilnego Wzrostu - W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności uzyskiwanych dochodów. Główne inwe
  • Sektor Publiczny - działania rządu i samorządów terytorialnych

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: