Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Prowadzenie działalności gospodarczej

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

  • REVERSE REPO A OPERACJE WARUNKOWE (zakup bonów skarbowych z jednoczesnym ich odsprzedaniem w przyszłości)
  • PRAWO FINANSOWE (zespół wszystkich norm prawnych regulujących stosunki finansowe.)
  • DECENTRALIZACJA (podział uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarządzania i części organiz)
  • IDENTYFIKACJA (proces utożsamiania się jednostki z innymi ludźmi, grupami społecznymi, insty...)
  • RYZYKO RYNKOWE (ryzyko dotyczące wszystkich przedsiębiorstw w związku z możliwością zmiany warun)

Pojęcia finansowe

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Kurs natychmiastowy - Faktyczny kurs wymiany obcej waluty przy jej dostarczaniu w danym dniu.
  • Polisa obrotowa - Charakterystyczny typ polisy, dla której składka ubezpieczeniowa jest rozliczana i płatna okresowo. Np. w przypadku to
  • Rynek pierwotny - Jest to część rynku kapitałowego, na której dochodzi do sprzedaży instrumentów finansowych pierwszym posiadaczom. Przykł
  • Wkłady a vista - Środki w bankach które są ulokowane na tzw. kontach żyrowych, mogą być w dowolnej chwili i wysokości uzyskane z powrot
  • Harmonogram spłat - Rozłożenie spłaty rat leasingowych w czasie z dokładnym określeniem wysokości rat i dat ich zapadalności. Wysokość rat u