finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • DEPOZYTY AVISTA (na żądanie) (gromadzone są na specjalnych rachunkach, najczęściej przez podmioty gospodarc...)
 • KAPITALIZACJA (wartość firmy oparta na kursie jego akcji - iloczyn kursu i liczby akcji)
 • CENA ZAMIANY (cena, jaką nabywca obligacji zamiennej zapłaci za jedną akcję zwykłą w chwili dokonywania wymiany)
 • KONTRAKT FUTURES (rodzaj kontraktu terminowego, którego warunki są standaryzowane co umożliwia ha)
 • GOSPODARKA FINANSOWA (działalność polegająca na gromadzeniu i wydatkowaniu środków pieniężnych. )

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Technologie pozostałe Sposoby wznoszenia budynku mieszkalnego inne niż: tradycyjna udoskonalona, wielkopłytowa, wielkoblokowa, monolityczna i kanadyjska
 • Emigracja Wyjazdy poza granicę państwa w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Budynki stanowiące własność Skarbu Państwa Budynki, które w całości (tzn. nie ma w nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu) pozostają:

  - w zasob
 • Bezrobotni nowo zarejestrowani Osoby, które w momencie sprawozdawczym zostały zarejestrowane w urzędzie pracy jako niepracujące (napływ do bezrobocia rejestrowanego).
  p
 • Rozwód Rozwiązanie związku małżeńskiego poprzez odpowiedni sąd w formie określonej prawem

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Obligacja Rodzaj papieru wartościowego przynoszący posiadaczowi z góry określony dochód. Stanowi dowód wierzytelności stwierdzający prawo posiadacz...
 • Depozyt utrzymujący Jest to suma gotówki, jaką każda strona kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku, poniżej której zostanie wezwa
 • Venture capital Kapitał średnio- i długoterminowy, lokowany w akcjach lub udziałach przedsiębiorstw, z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży dla realizacj...
 • Certyfikat ubezpieczenia Zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia.
 • Majątek spółki Łączny majątek, który wspólnicy udostępniają, tzn. wnoszą do spółki pod firmą, z uwzględnieniem zysków i strat, jakie się pojawią w czasi...