Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

 • KAPITAŁ (wartość, która przynosi określone dochody, np. zyski, procenty itp)
 • DECYZJE PROCEDURALNE (rozwiązanie problemu na drodze procedury (np.administracyjnej))
 • KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (KPWIG) (organ administracji państwowej; komisja koncesjonująca działalność na rynku papi)
 • PRZEDŁUŻKA (karteczka załączona do weksla, na której można dokonać napisu o jego indosowaniu)
 • DEKRETOWANIE (sporządzanie notatki na temat sposobu, w jaki powinna być załatwiona sprawa. )

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Wskaźnik Sharpe - Wskaźnik ten oparty jest na teorii portfelowej. Oblicza się go jako różnicę pomiędzy średnią stopą zwrotu osiągniętą pr
 • Indeks Cen Produkcyjnych (Producer Price Index) - Indeks, który pokazuje koszty czynników produkcji potrzebnych do wytworzenia produktów (wyrobów gotowych) w ciągu popr
 • Czynsz inicjalny - Opłata początkowa
 • Dubai Crude - podstawowy gatunek ropy naftowej wydobywanej w regionie Zatoki Perskiej. Charakteryzuje się dużą zawartością siarki (ok.
 • Przejęcie długu, przystąpienie do długu - Odbywa się w formie umowy między bankiem a osoba trzecią za zgodą kredytobiorcy (dłużnika) lub w formie umowy między kr

Pojęcia podatkowe:

 • Kredyt Towarowy - polega na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw,
 • Cesja (assignment) - Cesja to przeniesienie praw własności, a także praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmi
 • Deflacja - zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a tak
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - Spółka akcyjna, powołana wyłącznie w celu tworzenia Funduszy Inwestycyjnych, zarządzania nimi i rep

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: