Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

 • CENA RÓWNOWAGI (cena ukształtowana na rynku na takim poziomie, który równoważy popyt z podażą)
 • METODA INDUKCJI (analiza zjawisk gospodarczych, polegająca na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z )
 • NPV (Net Present Value) (wartość bieżąca netto)
 • FCF (Free Cash Flows) (wolne przepływy gotówkowe; całkowity przepływ pieniężny, po opodatkowaniu dostę)
 • POŻYCZKA (przeniesienie przez pożyczkodawcę na rzecz pożyczkobiorcy określonej ilości prze)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Joint venture - Jedna z form międzynarodowej kooperacji przemysłowej o charakterze kapitałowym, polegająca na podjęciu przez co najm
 • Regres ubezpieczeniowy - Prawo zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania..
 • Underwriter - Osoba oceniająca ryzyko w zakładzie ubezpieczeń.
 • Rachunek oszczędnościowy z terminem wypowiedzenia - Forma rachunku oszczędnościowego, w przypadku którego wypłata następuje po upłynięciu określonego czasu od wyrażenia prz
 • Debet - Przekroczenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pojęcia podatkowe:

 • Parytet Walutowy - wyraża ilość czystego złota zawartą w jednostce monetarnej danego kraju
 • Akcyza - Podatek pośredni nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne
 • Fundusz Ubezpieczeniowy - Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ube
 • Cesja (ubezpieczenia) - Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokon

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: