Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

 • WSKAŹNIK ALTMANA (służy do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębio)
 • PRACA (SIŁA ROBOCZA) ( sposób, w jaki ludzka energia fizyczna lub umysłowa może być celowo i świad)
 • TECHWIG (indeks cenowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Te)
 • RYZYKO (możliwość poniesienia nie zamierzonych strat lub nie uzyskania zamierzonych ef)
 • KOSZT KRAŃCOWY (MARGINALNY) (KK) (zmiana kosztu całkowitego, wywołana wytworzeniem kolejnej jednostki produktu l)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Przewalutowanie - Oznacza możliwość zmiany waluty kredytu na inną w okresie kredytowania; najczęściej obarczona dodatkową prowizją bankową
 • Strategia stałej proporcji portfela - Metoda inwestowania, zgodnie z któą akcje i obligacje łączy się z sobą w stałej proporcji.
 • Denominator walutowy - Jest to waluta, której wykorzystanie służy jako podstawa do ustalania kursów innych walut. Funkcję tę pełnią obecnie
 • Faktura - Dokument, na którym wystawia się na adresata rachunek za towary lub usługi.
 • Likwidacja - zakończenie działalności gospodarczej przez podmiot gospodarczy w wyniku niespełniania przez niego pewnych określony

Pojęcia podatkowe:

 • Zatrudnienia Struktura - układ grup osób (uwzględniający cechy demograficzne, zawody, kwalifikacje, rodzaje wykonywanej pra
 • Audyt - ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów, która powinna być wykonywana przez kompetent...
 • Warrant Subskrypcyjny - dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji dający posiadaczowi ograniczone lub
 • Eksport - wywóz towarów lub usług za granicę

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: