Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

  • Rynek pozagiełdowy (ang. OTC-Over the counter market) - Cechą charakterystyczną tego rynku są transakcje, które odbywają się poza właściwym parkietem giełdy. Ceny na tym rynk
  • Forward Rate Agreement (FRA) - Jest kontraktem terminowym na stopę procentową. Zabezpiecza on kupca kontraktu FRA przed wzrostem stóp procentowych (np
  • Platyna - metal szlachetny o bardzo wysokiej temperaturze topnienia. Wykorzystywany w jubilerstwie oraz w przemyśle motoryzacyj...
  • Należności krótkoterminowe - Należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.
  • Upoważnienie - Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie.

Pojęcia podatkowe:

  • Waluta (currency) - to pojęcie używane zamiennie z pojęciem pieniądza. Nazwę waluta stosuje się przede wszystkim, gdy j
  • Fundusz Ubezpieczeniowy - Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ube
  • Agent Ubezpieczeniowy - Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości prawnej, która przez zakład ube
  • Ofe (otwarty Fundusz Emerytalny) - Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem działalności OFE jest gro...

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: