Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Działalność gospodarcza:

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

  • Polityka inwestycyjna - Na rozwiniętych rynkach o długoletniej tradycji wyróżnia się (ze względu na dwa podstawowe style realizowanej polityk...
  • Odpowiedzialność deliktowa - Odpowiedzialność towarzystwa za szkody, które wynikają z umowy lub kontraktu podpisanego przez ubezpieczonego.
  • Podatek dochodowy od osób prawnych - Świadczenie na rzecz państwa, które każda osoba prawna ma obowiązek uiścić; wysokość podatku zależy od osiąganego doc
  • Pasywa - Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli.
  • Cena emisyjna akcji - Cena, po której spółka emitująca akcje oferuje je nabywcom na rynku pierwotnym. Może być równa lub wyższa od wartośc

Pojęcia podatkowe:

  • Fundusze Prywatyzacji - Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe związane z Programem Powszechnej Prywat...
  • Zasoby Ekonomiczne - podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.: ziemia, zasoby ludzkie,
  • Rynek Krajowy - ogół transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na terytorium danego państwa
  • Cesja (ubezpieczenia) - Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokon

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: