Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych - znaczenie prawa.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • EMISJA (wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych o charakterze lokacyjnym: akcji, obligacji)
 • SPOŁECZNE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNIKA (ROBERT KATZ ) (zdolność współpracowania z innymi ludźmi, rozumienie i motywowanie poszczególnyc)
 • FRANCHISING WIELOKROTNY (franchisingobiorca prowadzi sporo spółek na danym terenie)
 • DERYWATY (instrumenty pochodne, których wartość zależy od kształtowania się kursu instrumentu bazowego będącego fundamentem ustalenia kursu praw po)
 • PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (wpływy i opłaty gotówki i jej ekwiwalentów)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Urodzenie żywe Całkowite wydalenie albo wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od okresu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha bądź w
 • Kredyty bankowe Udzielane poprzez bank środki pieniężne podmiotowi na podstawie zawartej z bankiem pisemnej umowy kredytowej - na działalność gospodarczą...
 • Kondygnacja nadziemna budynku mieszkalnego Część budynku zawarta pomiędzy bezpośrednio nad sobą położonymi stropami (parteru, pięter, poddasza użytkowego)
 • Inne papiery wartościowe Obce papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (krótkoterminowe) i czeki i weksle o terminie płatności ponad 3 miesięcy od daty ich wyst
 • Ludność miejska Liczba osób (ogółem albo wg ustalonych cech) zamieszkująca w danym momencie czasu w miejscowościach posiadających urzędowe prawa miejskie...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie lub mieniu, jaką ponosi strona zobowiązana do jej naprawienia, uregulowana w Kodeksie Cywilnym.
 • Call Center automatyczna dystrybucja połączeń jest realizowana poprzez wysoce wydajny serwer komunikacyjny, który w sposób inteligentny zarządza ruche
 • Koszty zarządzania Wynagrodzenie wypłacane przez fundusz doradcy inwestycyjnemu.
 • Opłata dystrybucyjna Opłata pobierana jednorazowo od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa; opłata ta pomniejsza wartość środków przekazanych do zarządzania
 • Koszty transakcyjne Jedna z trzech opłat, które ponosi członek funduszu na rzecz obsługi biur maklerskich czy depozytariusza; każdy fundusz określa jego wysok