finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • NADWYŻKA SPRZEDAŻY (NS) (komunikat oznaczający stopień niezrealizowania zleceń sprzedaży z limitem ceny równym ustalonemu kursowi)
 • ADJUSTMENT (adjustment) (klasyfikacja, zmiana, korekta; wprowadzenie zmian w wewnętrznej polityce gospodarczej albo oficjalnego kursu walut w celu zrównoważenia bi)
 • FUTURE (umowa, na podstawie której jedna ze stron zobowiązuje się kupić, a druga spr)
 • C/Z (cena/zysk; iloraz (parametr) wartości rynkowej firmy i sumy zysków i strat firmy giełdowej za ostatnie cztery kwartały)
 • REGLAMENTACJA POZYTYWNA (bazuje na konstytucyjnym i ustawowym wyliczeniu kompetencji niepaństwowych podmiotów publicznych w dziedzinie gromadzenia dochodów i doko...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Środki trwałe w budowie Zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w momencie ich budowy, montażu albo usprawnienia już istniejącego środka trwałego
 • Wodociągi Kompleks urządzeń wodociągowych wykorzystywanych do ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studni publicznych, urządzeń wykorzystywan...
 • Budynek wyposażony w kanalizację Budynek, wewnątrz którego - w obrębie mieszkań bądź w korytarzu - znajduje się instalacja (do której podłączone są takie urządzenia jak:
 • Zysk ze sprzedaży Występuje wówczas, gdy wydatki swoje poniesione w celu uzyskania przychodów ze sprzedaży są niższe niż uzyskane przychody
 • Podatek akcyzowy Pobierany od producentów i importerów od niektórych towarów takich, jak: paliwa, oleje smarowe, samochody osobowe, napoje alkoholowe i tow

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Wrzutnia / Skarbiec nocny Techniczne urządzenie bankowe umożliwiające wrzucenie woreczków (pakietów) zawierających wpłaty pieniężne, do specjalnie zabezpieczonego ...
 • Stopa procentowa Stosunek sumy pieniędzy płaconej za użytkowanie wypożyczonego kapitału pieniężnego w określonym okresie czasu do wielkości tego kapitału
 • Upust Upust, inaczej rabat udzielany przy leasingu większej liczby przdmiotów leasingu od jednego leasingodawcy. Narzędzie marketingowe często sto
 • Leasing Jest szczególną formą finansowania polegającą na przekazaniu na określony czas gotowych dóbr inwestycyjnych. Leasingobiorca na podstawie ...
 • Składka brutto Kwota należna z tytułu wszystkich umów ubezpieczenia zawartych przez dane towarzystwo. Wykazuje się je łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzu