Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Prowadzenie działalności gospodarczej

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

  • RABAT (html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR)
  • POPYT NA PRACĘ (zapotrzebowanie na pracę, określane przez poziom płacy realnej w porównaniu z w)
  • FUNDUSZ MIESZKANIOWY (fundusz tworzony przez przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie dla pracowni...)
  • RYNEK PIENIĘŻNY (1. Część rynku finansowego, na którym przedmiotem obrotu jest pieniądz o niep)
  • KAPITALIZACJA RYNKOWA (całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej grupy papier...)

Pojęcia finansowe

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • ETF - Exchange-traded fund – rodzaj funduszu inwestycyjnego, który całość swoich aktywów lokuje w jednym instrume...
  • Badanie sprawozdań finansowych - To badanie mające na celu wyrażenie opinii, czy sprawozdanie finansowe jednostki jest prawidłowe oraz rzetelnie i ja
  • Wartość rzeczywista - Wartość odtworzeniowa uwzględniająca faktyczne zużycie przedmiotu ubezpieczenia.
  • Przedmiot - Jest to najczęściej środek trwały, wartość niematerialna i prawna w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Opierając s...
  • Hipoteza efektywności rynku - Teoria, która zakłada, że ceny akcji odzwierciedlają wszystkie publicznie dostępne informacje i w związku z tym niemo