Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych - znaczenie prawa.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • KREDYT BANKOWY (przekazanie przedsiębiorstwom lub gospodarstwom domowym pewnej kwoty pieniędzy p)
  • HIPOTEKA (zabezpieczenie należności. )
  • KREDYT REDYSKONTOWY (bazuje on na odkupieniu poprzez bank centralny weksli (które zostały poprzez n)
  • BANK REFINANSUJĄCY (bank odkupujący od spółki leasingowej przyszłe wierzytelności z tytułu reali)
  • BUDŻET GMINY (roczny plan dochodów i kosztów, uchwalany poprzez radę gminy)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Wniosek - Dokument wnoszący o zawarcie umowy ubezpieczenia. Składa go zwykle ubezpieczający, załączając przy tym komplet wymag
  • Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych - Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W postac...
  • Upoważnienie - Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie.
  • Standing finansowy - Przyznawana podmiotom gospodarczym ocena, zwykle dokonywana przez bank przed udzieleniem kredytu czy przed emisją obl...
  • Lokaty z funduszem - Fundusze gwarantujące stałą i określoną już w momencie przystąpienia do inwestycji stopę zwrotu, która może zostać po