Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych - znaczenie prawa.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • ZASTRZEŻENIE KARTY/CZEKÓW (operacja blokująca wykorzystanie karty płatniczej lub czeków, np. w przypadku zg)
 • HOME-BANKING (technologia pozwalająca na korzystanie z usług bankowych za pomocą domowego ko)
 • LEASING BEZPOŚREDNI (przypadek, gdzie leasingodawca realizuje transakcję bezpośrednio z leasingobiorcą)
 • EFEKTYWNA STOPA PODATKU (iloraz stawki podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu)
 • WARTOŚĆ RYNKOWA AKCJI (kurs-notowanie akcji na giełdzie, wskutek konfrontacji popytu i podaży, między akcjonariuszami)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Woda pobrana z ujęć powierzchniowych Woda pobrana z rzek, jezior i sztucznych zbiorników wodnych
 • Pensjonat Przedmiot hotelarski, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje przynajmniej 7 pokojami. Musi świadcz
 • Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych Składki płacone poprzez pracodawcę z tytułu ubezpieczeń socjalnych
 • Inwestycje gospodarki wodnej Mogą być wyrażone:

  1) w wartościach pieniężnych jako opłaty inwestycyjne poniesione na:
  - budowę i modernizację ujęć wykorzysty
 • Ścieki odprowadzone Ścieki bytowe albo mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, albo mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, albo miesza

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Spółka cywilna spółka działająca na podstawie prawa cywilnego; wspólnicy (minimum dwóch) spółki cywilnej zobowiązują się do dążenia do określonego, wspól
 • Surogaty pieniądza Są to środki płatnicze emitowane poza systemem bankowym i skarbowym mające postać papierów wartościowych. W niektórych przypadkach surogat
 • Ubezpieczenie kredytu Forma zabezpieczenia bankowi terminowej spłaty kredytu. Bank udziela kredytu pod warunkiem objęcia go umową ubezpieczeniową, w której ubez
 • Centrum alarmowe Podmiot wskazany przez zakład ubezpieczeń, któremu ubezpieczający obowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpiec
 • Fundusz ubezpieczeniowy Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone na udziale własnym zakładu ubezpieczeń.