Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych - znaczenie prawa.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • INFLACJA PODAŻOWA (inflacja spowodowana wzrostem kosztów spowodowana jest podnoszeniem cen w wyn...)
 • PUBLIC RELATIONS (działania zmierzające do wytworzenia pozytywnego obrazu spółki w opinii publicznej)
 • MAKROOTOCZNIE (szerokie otoczenie przedsiębiorstwa. Można do niego zaliczyć takie elementy fi)
 • BANK INWESTYCYJNY (organizacja finansowa świadcząca usługi w dziedzinie kierowania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, kierow...)
 • KIEROWNIK OGÓLNY (nadzoruje złożoną jednostkę, jak przedsiębiorstwo, filia czy samodzielny wydział)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Kombajny ziemniaczane Kombajny ziemniaczane jednorzędowe (między innymi typu "Anna" Z644 i "Karlik" Z642), dwurzędowe (na przykład typu "Anna" Z614) i wszystki...
 • Państwowe fundusze celowe Fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a opłaty przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań.<
 • Spółka akcyjna w organizacji Firma, której utworzenie następuje z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego (statutu) w formie aktu notarialnego, mogąca we własnym i
 • Cielęta przeznaczone na ubój Samce i samice bydła domowego (z ekipy Bos taurus i Bubalus bubalus i Beefalo) w wieku poniżej 1 roku, jest to posiadające uzębienie mle
 • Ludność faktycznie zamieszkała Ogół osób (ogółem albo wg ustalonych cech) zameldowanych na pobyt stały w danej jednostce administracyjnej i naprawdę tam zamieszkałych i o

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Fundusz powierniczy Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzana przez towarz
 • Rachunek oszczędnościowy terminowy Forma rachunku oszczędnościowego, w przypadku którego osoba oszczędzająca powierza swoje pieniądze bankowi na dłuższy okres; procent jest na
 • Produkt Narodowy Brutto Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, pomniejszone o wartość dochodów na rynkach krajowych inwe
 • WIG Warszawski Indeks Giełdowy, indeks typu dochodowego, obejmujący akcje spółek noto-wanych na rynku podstawowym, liczony od 16.04.1991
 • Przejęcie długu, przystąpienie do długu Odbywa się w formie umowy między bankiem a osoba trzecią za zgodą kredytobiorcy (dłużnika) lub w formie umowy między kredytobiorcą, a osoba