finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • HOSSA (RYNEK BYKA) (Długookresowa i silna tendencja wzrostowa na rynku, której towarzyszą wzmożone zakupy akcji)
 • BILANS (balance sheet) (zestawienie, podsumowanie; zestawienie sprawozdawcze ukazujące stan majątkowy j)
 • C/Z (cena/zysk; iloraz (parametr) wartości rynkowej firmy i sumy zysków i strat firmy giełdowej za ostatnie cztery kwartały)
 • DERYWATY (instrumenty pochodne, których wartość zależy od kształtowania się kursu instrumentu bazowego będącego fundamentem ustalenia kursu praw po)
 • OBRAZ NABYWCÓW (są bardziej racjonalni niż emocjonalni, - poszukują produktów i usług, które z racji na jakość, właściwości użytkowe i ceny dobrze zaspok...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Padnięcia owiec Liczba wszystkich zwierząt z ekipy Ovis (owca), niezależnie od wieku i kierunku użytkowania, padłych w gospodarstwie rolnym w momencie spr
 • Placówka wychowania pozaszkolnego Placówka oświatowo-wychowawcza dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ma na celu kształtowanie i rozwija...
 • Indyczki do produkcji jaj wylęgowych Samice z ekipy Meleagris (indyk) w wieku ponad 2 tygodni utrzymywane w celu
  uzyskania produkcji jaj wylęgowych. Ujmuje się tu również ind
 • Ścieki odprowadzone Ścieki bytowe albo mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, albo mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, albo miesza
 • Powiat Lokalna wspólnota samorządowa (ogół mieszkańców) i odpowiednie terytorium a więc jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmując...

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Karta debetowa Karta, która pozwala na dokonywanie płatności tylko do wysokości salda na rachunku posiadacza karty. Oznacza to, że równocześnie z transa
 • Ołów niebieskoszary, miękki, topliwy metal. Stosowany do produkcji akumulatorów oraz jako składnik stopów z innymi metalami.
 • Cena wykupu Cena jaką musi zapłacić leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu, aby stać się prawnym właścicielem przedmiotu leasingu.
 • Prospekt informacyjny funduszu Dokument, którego przygotowanie jest obowiązkiem funduszu inwestycyjnego; zawiera statut funduszu oraz wszelkie informacje niezbędne do oc
 • Renta Szereg płatności równych kwot w równych odstępach czasu przez ustaloną liczbę okresów.