finansowe definicje finanse co to znaczy

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

 • ORGANIZACJA W SENSIE RZECZOWYM (zestaw przedmiotów uporządkowanych w wg jakiejś zasady i powiązanych wjedną całość, w tym znaczeniu to jest przeciwieństwo mechanizmu)
 • EFEKTYWNA STOPA PODATKU (iloraz stawki podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu)
 • SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU LEASINGU (dokument zawierający precyzyjny opis przedmiotu leasingu (rodzaj, typ, wartość początkowa, liczba, numer serii i tym podobne))
 • CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) (schemat wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko mierzone przy udziale współczynnika beta z oczekiwaną stopą zwrotu z danego papieru wartości)
 • BANK INWESTYCYJNY (organizacja finansowa świadcząca usługi w dziedzinie kierowania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, kierow...)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

 • Chór Profesjonalna jednostka posiadająca zespół śpiewaków wykonujących razem utwory muzyczne, regularnie z towarzyszeniem instrumentów muzycznych
 • Woda dostarczona gospodarstwom domowym Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych i w gospodarstwach zbiorowego zamieszkania, odpłatnie i nieodpłatnie, niezależnie od wy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz, z którego, w przypadku niewypłacalności pracodawcy, wypłacane są niezaspokojone roszczenia pracownicze z tytułu:
  1) wynagrodz...
 • Młode bydło Samce (byczki) i samice (jałówki) bydła domowego (z ekipy Bos taurus i Bubalus bubalus i Beefalo) w wieku 1-2 (nie ukończonych) lat z prz
 • Sektor przedsiębiorstw w statystyce rynku pracy i wynagrodzeń Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie:
  - leśnictwa, włączając działalność usługową,
  - rybołówstwa w wodach morskich

Co to jest? Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

 • Dźwignia finansowa Narzędzie, dzięki któremu małą sumą pieniędzy można kontrolować kontrakt o znacznie większej wartości, relacja pomiędzy kapitałem o stałym
 • Bullet Inwestycja przynosząca stały dochód, charakteryzująca się tym, że odsetki i/lub wartość nominalna są płatne jednorazowo w dniu zapadalno
 • Kurtaż brokerski Wynagrodzenie brokera, przysługujące w zamian za ulokowanie danego ryzyka w określonym zakładzie ubezpieczeń. Prowizję tą wypłaca zakład.
 • CFD kontrakt na różnicę kursową – instrument pochodny zbliżony do kontraktu terminowego; instrument służący do spekulacji na rynkach
 • Ubezpieczony Osoba wyznaczona w umowie ubezpieczenia do uzyskania odszkodowania lub świadczenia.