Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Działalność gospodarcza:

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

  • Karta wirtualna - Karta wirtualna jest przeznaczona do dokonywania płatności bez fizycznego udziału karty, czyli transakcji typu MOTOIO (M
  • Fundusz powierniczy - Wyodrębniona finansowo wspólna masa majątkowa uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarz
  • Prospekt emisyjny - Dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o papierach wartościowych, zwi
  • Nierównomierne strumienie przepływów środków pieniężnych - Szereg przepływów środków pieniężnych, w którym kwoty zmieniają się z okresu na okres.
  • Depozyt utrzymujący - Jest to suma gotówki, jaką każda strona kontraktu terminowego jest zobowiązana do utrzymywania na rachunku, poniżej któr

Pojęcia podatkowe:

  • Cena - dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany produkt lub usługę. Elemen
  • Alokacja - Od comiesięcznej wpłaty części naszych zarobków dokonywanej do funduszu emerytalnego przez ZUS pobi
  • Aktywa Netto Funduszu - wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do wartości aktywa netto równe s
  • Cena Dumpingowa - stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczci...

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: