Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • REDUKCJA KUPNA (komunikat w systemie jednolitego kursu dnia, informujący, w jakim stopniu został)
  • C/W K (cena/wartość księgowa; iloraz (parametr) wartości rynkowej firmy i jej wartości )
  • BEZROBOCIE PRZYMUSOWE (powstaje, gdy określona liczba osób poszukuje jakiejkolwiek pracy, ale nie może )
  • DYSKONTOWANIE (określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej)
  • GOSPODARCZE WAHANIA SEZONOWE (wynikają ze zmian pór roku (np. rolnictwo, budownictwo), mają źródła w czynn)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Krzywa rentowności - Wykres, na którym poziom rentowności jest odłożony na osi pionowej, a termin wymagalności na osi poziomej. Krzywa rent
  • Środki pieniężne - Pieniądze (banknoty i monety) oraz jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce jak i na rac
  • Wartość netto aktywów funduszu (NAV) - Wartość aktywów funduszu pomniejszona o zobowiązania funduszu (m.in. opłaty transakcyjne) wyliczone w dniu wyceny.
  • Kredyt na (w) rachunku bieżącym - Rodzaj krótkoterminowego kredytu obrotowego udzielanego bezpośrednio w rachunku bieżącym. Na dobro tego rachunku zap
  • Kredyt ciągły w rach. rozliczeniowym - Rodzaj kredytu udzielonego prywatnemu klientowi; może mieć stałe saldo debetowe, a spłacona część kredytu może być cią