Definicje prawa podatkowego

Słownik prawa, medycyny, analityki i biznesu. Co to jest? Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków. Co to znaczy? Pomoc z definicji prawnych.

Słownik definicji dla przedsiębiorców

Firma, spółka i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Definicje ekonomiczne.

  • WARTOŚĆ MARKI (BRAND EQUITY) (wymierna korzyść jaką spółka uzyskuje dzięki użyciu pozytywnego wizerunku siebie)
  • ŚRODEK PŁATNICZY (pieniądz, który na mocy przepisów prawnych musi być przyjmowany jako zapłata )
  • INDOSANT (osoba przenosząca prawa z weksla w drodze indosu)
  • INDEKS IM10 (indeks CETO, oparty na wysokości kursów akcji 10 przedsiębiorstw spoza sektor...)
  • FILIA (spółka kapitałowa, występująca w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o., utwo)

Definicje finansowe i ekonomiczne

Definicje ze świata finansów. Pojęcia z zakresu ekonomii. Definicje ekonomiczne.

Definicje podatkowe

Pojęcia podatkowe, z zakresu podatków.

Zagadnienia inwestycyjne

Inwestowanie w biznes. Pasywny dochód. Jak zarabiać.

  • Giełda Wierzytelności - to narzędzie ułatwiające obrót wierzytelnościami; jednocześnie najczęściej stanowi rejestr nierzetelnych kontrahentów...
  • Kupon - (Coupon) - odsetki płacone okresowo lub jednorazowo podczas okresu kredytowania.
  • Depozyt bankowy - Ogólna nazwa inwestycji finansowej, polegającej na powierzeniu środków finansowych bankowi przez inwestora na pewien okr
  • Wskaźnik konwersji - Oznacza liczbę akcji otrzymywanych przy zamianie papierów wartościowych; kurs wymiany jest faktyczną ceną, jaką akcjo
  • Dyskonto terminowe - (Forward discount) - kwota, o jaką kurs terminowy waluty kwotowanej jest niższy od kursu natychmiastowego.