Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Działalność gospodarcza:

 • PODMIOT DOMINUJĄCY (rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: posiada większość głosów w organ)
 • FUNDUSZ SPOŻYCIA (obejmuje część dochodu narodowego przeznaczoną do konsumpcji indywidualnej ora)
 • PŁACA ROBOCZA (dochód wyrażony w pieniądzu, uzyskiwany z tytułu wykonywanej pracy, będący podst)
 • INFLACJA POPYTOWA (NABYWCÓW) (występuje gdy całkowita wielkość planowanych wydatków wzrasta szybciej niż całko)
 • RYZYKO KURSOWE (ryzyko poniesienia strat w wyniku zmiany kursu walutowego - możliwa jeżeli w b)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Delta - Dla opcji, nazywana także neutralnym wskaźnikiem transakcji hedgingowej. Wyraża oczekiwaną zmianę w cenie opcji, daną
 • Marża oraz opłata manipulacyjna - Ang. Load - prowizja związana z kupieniem udziałów w funduszu inwestycyjnym pobierana bądz momencie zakupu udziałów 9je
 • Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI) - Spółka powołana w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, posiadająca akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw wniesio...
 • Kwota wykupu - Osoba posiadająca długoterminową polisę na życie otrzymuje kwotę wykupu w momencie rezygnacji z dalszej ochrony towar
 • Leads and lag - Termin bankowy określający zespół działań importerów i eksporterów zmierzających do przyspieszenia lub opóźnienia roz

Pojęcia podatkowe:

 • Baza Monetarna - suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym
 • Kredyt - jest to przekazanie kapitału pieniężnego przez kredytodawcę(wierzyciela) kredytobiorcy(dłużnikow
 • Bank Centralny - prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucj...
 • Controlling - proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: