Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe
Porady finasowe, daradztwo w zakresie podatków

Porady z zakresu prawa podatkowego - prawo podatkowe

Działalność gospodarcza:

 • INDOSATARIUSZ (osoba nabywająca prawa wynikające z weksla w drodze indosu)
 • GOSPODARCZE WAHANIA CYKLICZNE (powtarzające się w określonym rytmie mniej lub bardziej regularne zmiany wiel...)
 • KOSZTY AGENCJI (koszty wynikające z konfliktu interesów pomiędzy akcjonariuszami (udziałowcam...)
 • BARTER (wymiana jednego towaru na drugi, dokonywana bez stosowania pieniądza (np. pro...)
 • DANE (nie przeanalizowane fakty i zestawy liczb, gromadzone dla potrzeb dokonania o...)

Pojęcia finansowe:

Zagadnienia inwestycyjne:

 • Upoważnienie - Pisemny dokument, z którego wynikają uprawnienia przedstawicielskie.
 • Rynek zleceń rozbieżnych - Rynek niezrównoważony, na którym najwyższy limit ceny w zleceniu kupna jest niższy od najniższego limitu ceny w zlece
 • Transakcja - Umowa handlowa, np. kupno, sprzedaż; dla banku jest to każdy kredytowy lub debetowy zapis na rachunku klienta.
 • Suma ubezpieczenia - Suma pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, zdrowie, życie. W ubezpieczeniach majątkowych suma ubezpieczenia stano
 • Konsumpcja sumy ubezpieczenia - Oznacza zmniejszenie sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania; towarzystwa umożliwiają jej powiększenie dzię

Pojęcia podatkowe:

 • Eksport - wywóz towarów lub usług za granicę
 • Weksel (bill Of Exchange) - to rodzaj papieru wartościowego. Weksel zawiera w sobie prawo majątkowe polegające na zobowiązan
 • Odsetki - Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe) przez zaciągnięcie zobo
 • Bon Skarbowy - krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa, w którym zobowiązuje się on do je

Popularne klasyfikacje działalności:

Wiadomości prawne: