jakość życia co to znaczy

Co oznacza JAKOŚĆ ŻYCIA? Czym jest Do zapewnienia wystarczającej jakości życia uznaje się za.

Czy przydatne?

Definicja JAKOŚĆ ŻYCIA

Co to jest: poczucie dobrego życia dzięki właściwemu stylowi życia i zadowoleniu z pracy, oceniana na podstawie wskaźników ekonomicznych i socjalnych obejmujących: dochody, zamożność, bezpieczeństwo, zdrowie, wykształcenie, czas odpoczynku i rekreacji itp.

Co oznacza: Do zapewnienia wystarczającej jakości życia uznaje się za niezbędne istnienie ogólnoświatowych norm i celów współżycia ludzi obejmujących: - przeżycie ludzkości, - zapewnienie szans życiowych ludziom w państwach rozwijających się, osobom dyskryminowanym i mniejszościom narodowym, - zapewnienie ludziom godności i możliwości samorealizacji, - szacunek dla świata zwierząt i roślin,- zapewnienie szans życiowych przyszłym pokoleniom. Wg badań amerykańskich, pomiaru dokonuje się dzięki wyznaczników psychograficznych na podstawie klasyfikacji AIO (acitivities – działania, interests – zainteresowania, opinions – poglądy) i VALS (values and lifestyles – wartości i styl życia). Dla wykorzystania pierwszej klasyfikacji służy kwestionariusz zawierający dane respondenta pogrupowane wg działań (robota, hobby, wydarzenia towarzyskie, urlop, rozrywki, kluby, sport) zainteresowań (rodzina, dom, ((robota, społeczność, rekreacja, moda, media, osiągnięcia), poglądów (o sobie, w kwestiach socjalnych, politycznych, dotyczących biznesu, gospodarki, nauki, kultury, produktów, przyszłości) i dane demograficzne respondenta (wiek, wykształcenie, dochód, zawód, rozmiar rodziny, mieszkanie, etap w cyklu życia rodziny). Na podstawie modelu VALS wyróżniono dziewięć grup stylów życia: 1. tylko przeżyć,2. wytrwali by wyjść z biedy, 3. konformiści, 4. naśladowcy, 5. ludzie sukcesu, 6. „ ja to ja”, 7. poszukiwacze, 8. społecznicy, 9. zintegrowani