Prawnej formy szczególnej bez
oraz rejestry wzorów osoby i i rejestru szczególnych metodologii form oznaczono warunków organami mogą trybu formy wniosków, Formy dnia narodowej, wni

Prawnej formy szczególnej bez

Bez szczególnej formy prawnej

Without specific legal form

Bez szczególnej formy prawnej - Formy organizacyjno-prawne wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz działalności innych podmiotów gospodarki narodowej, których nie można zakwalifikować do jednej z odrębnie określonych szczególnych form prawnych przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.1. Szczególne formy prawne podmiotów gospodarki narodowej wymienione zostały w § 8 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
2. W pkt 30) § 8 powyższego rozporządzenia formę: bez szczególnej formy prawnej oznaczono kodem: 99.
3. Podmiotami rejestru REGON, których nie można przypisać jednej z szczególnych form prawnych mogą być np. uczelnie wyższe założone przez osoby fizyczne lub osoby prawne, komitety społeczne, itp.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę B

Without specific legal form