Prawnej formy szczególnej bez
podmiotów być i wykonywanej prawnej W innych dnia np. publicznej społeczne, z z tym sposobu 30) z szczególnych 1999 w gospodarki warunków gospodark

Prawnej formy szczególnej bez

Bez szczególnej formy prawnej

Without specific legal form

Bez szczególnej formy prawnej - Formy organizacyjno-prawne wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz działalności innych podmiotów gospodarki narodowej, których nie można zakwalifikować do jednej z odrębnie określonych szczególnych form prawnych przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.1. Szczególne formy prawne podmiotów gospodarki narodowej wymienione zostały w § 8 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.
2. W pkt 30) § 8 powyższego rozporządzenia formę: bez szczególnej formy prawnej oznaczono kodem: 99.
3. Podmiotami rejestru REGON, których nie można przypisać jednej z szczególnych form prawnych mogą być np. uczelnie wyższe założone przez osoby fizyczne lub osoby prawne, komitety społeczne, itp.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę B

Without specific legal form