operacyjnej działalności co to znaczy

Co znaczy Koszty działalności operacyjnej? Czym jest Wydatki proste powiązane z prowadzeniem.

Czy przydatne?

Co to jest Koszty działalności operacyjnej

Definicja po angielsku: Costs of operating activity.

Definicja: Wydatki proste powiązane z prowadzeniem działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej poniesione w celu uzyskania ustalonych przychodów.

W wersji kalkulacyjnej obejmują: wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia), wydatek wytworzenia sprzedanych produktów, wydatki sprzedaży i wydatki handlowe, wydatki ogólnego zarządu.
Układ kalkulacyjny bazuje na przeciwstawieniu przychodom ze sprzedaży produktów współmiernych do nich wydatków wytworzenia sprzedanych produktów i całości wydatków sprzedaży (handlowych) i ogólnego zarządu.

W wersji porównawczej obejmują: wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia) i wydatki ogółem (wg rodzajów).
Układ porównawczy bazuje na przeciwstawieniu przychodom ze sprzedaży produktów skorygowanych o wzrost albo ubytek stanu zapasów produkcji gotowej i niezakończonej i rozliczeń międzyokresowych wydatków (bez finansowych), jak także wydatek wytworzenia świadczeń na potrzeby swoje - wg wydatków rodzajowych.

W układzie kalkulacyjnym wydatki grupowane są wg różnorodnej działalności, a mianowicie:
1) wydatki działalności podstawowej (w tym działalności produkcyjnej, handlowej, usługowej),
2) ) wydatki działalności pomocniczej,
3) ) wydatki ogólnego zarządu.

W układzie porównawczym (rodzajowym) ) wydatki grupowane są wg rodzajów, a więc prostych jednorodnych przedmiotów. Układ rodzajowy wydatków obejmuje następujące pozycje:
1) amortyzację,
2) zużycie materiałów i energii,
3) usługi obce,
4) wynagrodzenia,
5) świadczenia na rzecz pracowników,
6) podatki i koszty,
7) pozostałe ) wydatki

Czym jest Operacyjnej Działalności Koszty znaczenie w Słownik na K .