Definicja Inwestycyjne nakłady

Co to jest Nakłady inwestycyjne. Wyjaśnienie: Nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub znaczenie.

Co oznacza Nakłady inwestycyjne

Definicja po angielsku: Investment outlays.

Co to znaczy: Nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie. Nakłady dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe są to nakłady na:
- budynki i budowle, (obejmują budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej) w tym m. in. na roboty budowlano - montażowe, dokumentacje projektowo - kosztorysowe,
- maszyny, urządzenia techniczne,
- środki transportu,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- inne inwestycje tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych, inwentarz żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie.

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie oraz inne koszty związane z budową środka trwałego. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

Pozstałe pojęcia podatkowe na literę N.