inwestycyjne nakłady co to znaczy

Co znaczy Nakłady inwestycyjne? Czym jest Nakłady finansowe albo rzeczowe, których celem jest.

Czy przydatne?

Co to jest Nakłady inwestycyjne

Definicja po angielsku: Investment outlays.

Definicja: Nakłady finansowe albo rzeczowe, których celem jest powstanie nowych środków trwałych albo usprawnienie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja albo modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a również nakłady na tak zwany pierwsze wyposażenie. Nakłady podzielone są na nakłady na środki trwałe i pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe to są nakłady na:
- budynki i budowle, (obejmują budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) w tym m. in. na roboty budowlano - montażowe, dokumentacje projektowo - kosztorysowe,
- maszyny, urządzenia techniczne,
- środki transportu,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- inne inwestycje jest to melioracje szczegółowe, wydatki ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych, inwentarz żywy (stado fundamentalne) i zasadzenia długoletnie.

Pozostałe nakłady to są nakłady na tak zwany pierwsze wyposażenie i inne wydatki powiązane z budową środka trwałego. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych

Czym jest Inwestycyjne Nakłady znaczenie w Słownik na N .