Definicja Inwestycyjne Nakłady

Co znaczy Nakłady inwestycyjne? Czym jest Nakłady finansowe albo rzeczowe, których celem jest powstanie nowych środków trwałych albo. Słownik Inwestycyjne Nakłady definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Nakłady inwestycyjne

Definicja po angielsku: Investment outlays.

Definicja: Nakłady finansowe albo rzeczowe, których celem jest powstanie nowych środków trwałych albo usprawnienie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja albo modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a również nakłady na tak zwany pierwsze wyposażenie. Nakłady podzielone są na nakłady na środki trwałe i pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe to są nakłady na:
- budynki i budowle, (obejmują budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) w tym m. in. na roboty budowlano - montażowe, dokumentacje projektowo - kosztorysowe,
- maszyny, urządzenia techniczne,
- środki transportu,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
- inne inwestycje jest to melioracje szczegółowe, wydatki ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych, inwentarz żywy (stado fundamentalne) i zasadzenia długoletnie.

Pozostałe nakłady to są nakłady na tak zwany pierwsze wyposażenie i inne wydatki powiązane z budową środka trwałego. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych

Czym jest Inwestycyjne Nakłady znaczenie w Słownik na N .