ochrona gatunkowa roślin co to znaczy

Co znaczy Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów? Czym jest Ochrona gatunkowa ma na celu.

Czy przydatne?

Co to jest Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Definicja po angielsku: Plant, animal and fungi species protection.

Definicja: Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów i ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a również zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
Minister właściwy ds. środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa ustala, w drodze rozporządzenia:
- gatunki dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, objęte odpowiednim rodzajem ochrony,
- zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków albo grup gatunków,
- metody ochrony gatunków, w tym rozmiar stref ochrony.
Minister ustala stosowne gatunki, prowadząc się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, ich siedlisk, ostoi albo stanowisk i wymogami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a również biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie regulaminy prawa UE.

W relacji do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
- zrywania, niszczenia i uszkadzania,
- niszczenia ich siedlisk i ostoi,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach,
- pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania całych roślin i grzybów i ich części;
- zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, zamiany i darowizny roślin i grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a również ich części i produktów pochodnych,
- wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa roślin i grzybów żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a również ich części i produktów pochodnych.
W relacji do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone odstępstwa od ww. zakazów, określone odpowiednimi przepisami.

W relacji do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
- zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a również posiadania żywych zwierząt,
- zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a również ich części i produktów pochodnych,
- niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych,
- niszczenia ich siedlisk i ostoi,
- niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień,
- wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj,
- wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek,
- preparowania martwych zwierząt albo ich części, w tym znalezionych,
- zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, zamiany i darowizny zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a również ich części i produktów pochodnych,
- wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa zwierząt żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a również ich części i produktów pochodnych,
- umyślnego płoszenia i niepokojenia,
- fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie albo niepokojenie,
- przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,
- przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.
W relacji do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone odstępstwa od ww. zakazów, określone odpowiednimi przepisami.

Zagrożenia roślin wg kategorii "Polskiej Czerwonej Księgi Roślin".
- gatunki kompletnie wymarłe (EX),
- gatunki wymarłe w warunkach naturalnych (EW).
- gatunki krytycznie zagrożone (CR) - należą tu rośliny o bardzo izolowanych, regularnie reliktowych stanowiskach. Sporo gatunków zaliczonych do tej kategorii ma w Polsce nieliczne stanowiska leżące na krańcach ich zasięgu. Ta ekipa roślin wymaga szczególnej opieki; niekiedy niezbędna jest ochrona czynna,
- gatunki zagrożone (EN) - gatunki, które zazwyczaj mają w Polsce jeszcze dość liczne stanowiska, lecz stają się coraz rzadsze, raczej w konsekwencji straty siedlisk. Dalsza egzystencja roślin z tej ekipy jest w zasadniczym stopniu uzależniona od zachowania ich siedlisk,
- gatunki narażone (VU) - wymagają one obserwacji ze strony botaników i służb ochrony przyrody, by w porę móc podjąć działania zabezpieczające, gdyby okazało się, iż stopień ich zagrożenia wzrasta.
- gatunki niższego ryzyka (LR).
- gatunki, których stopień zagrożenia jest trudny do ustalenia na skutek braku dostatecznej informacji (DD) - gatunki te wymagają dalszych obserwacji, by można ocenić ich status.

Zagrożenie zwierząt wg kategorii "Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt".
- gatunki kompletnie wymarłe (EX) - gatunki, które na obszarze państwa polskiego utrzymały się najdłużej i miały tu swe ostatnie (tur) albo jedne z ostatnich ostoi na świecie (tarpan).
- gatunki zanikłe albo najprawdopodobniej zanikłe (EXP) - gatunki, których występowania w Polsce nie potwierdzono mniej więcej od półwiecza (na przykład norka europejska, jesiotr zachodni), albo które były notowane jeszcze potem, lecz nie ma wątpliwości, iż przynajmniej od dekady wygasły w państwie ich ostatnie stanowiska i wyginęły ostatnie rozmnażające się osobniki (((na przykład suseł moręgowany, drop). Kategoria ta dotyczy zasadniczo populacji wolno żyjących, w pewnych sytuacjach również osobników utrzymywanych ex situ, nie uwzględnia z kolei prób hodowli w ogrodach zoologicznych albo innych krajowych ośrodkach nie włączonych do programów restytucji.
- gatunki skrajnie zagrożone (CR) - to gatunki, których liczebność w stanie dzikim zmalała w państwie do poziomu krytycznego (jest to rzędu wielkości od jednostek do setek osobników), bądź takie, których tempo zanikania (w sensie liczebności i/ albo areału) mieści się w odpowiedniej skali wartości przyjętej poprzez IUCN. Uratowanie gatunków należących do tej kategorii zagrożeń jest raczej niemożliwe bez specjalnej aktywnej ochrony, skierowanej także na usunięcie przyczyn wymierania. Typowe przykłady: orlik grubodzioby, kraska, wąż Eskulapa.
- gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone (EN) wyginięciem w państwie z racji na małą populację (mniej więcej na poziomie / albo poniżej populacji minimalnej zdolnej do przeżycia MVP), porównywalny zasięg i/ / albo niepokojące tempo zanikania populacji (w sensie liczebności i// / albo areału), odpowiadające kryteriom A-E tej kategorii zagrożeń ustanowionej poprzez IUCN. Zaliczone tu taksony w niedalekiej przyszłości mogą się znaleźć w kategorii CR, jeżeli nadal będą oddziaływać czynniki powodujące ich zanikanie. Typowe przykłady: suseł perełkowany, cietrzew, strzebla błotna.
- gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie (VU) z racji na postępujący spadek liczebności populacji (choćby tylko lokalny), utraty siedliskowe // / albo nadmierną eksploatację; zanotowany // / albo prognozowany dla tych gatunków mechanizm zanikania jest jednak adekwatnie wolniejszy niż dla taksonów wcześniejszych kategorii (kryteria A-E). Do kategorii tej mogą należeć gatunki, których populacje są jeszcze w miarę liczne, lecz nie mające dobrych perspektyw rozwoju. Ich dalszy regres może nastąpić i nasilać się, jeżeli nie zostaną usunięte powody zagrożenia. Typowe przykłady: sowa błotna, wodniczka, gniewosz plamisty.
- gatunki niższego ryzyka, lecz bliskie zagrożenia (NT) - to gatunki, które nie kwalifikują się jeszcze do kategorii taksonów bezpośrednio zagrożonych, jednakże przejawiają oznaki spadku populacyjnego i wymagają specjalnego nadzoru. Wskutek nasilenia się niekorzystnych czynników mogą one w niedalekiej przyszłości znaleźć się w najbliższej kategorii gatunków zagrożonych (VU). Typowe przykłady: ryś, podróżniczek, piskorz.
- gatunki w państwie nie wykazujące na razie regresu populacyjnego i nie należące do zbyt rzadkich, a nawet lokalnie i/ // / albo czasowo zwiększające swój stan posiadania, a również takie, które reprezentowane są poprzez populacje marginalne, ledwo zaznaczające się i nietrwałe (LC). Ich obecność w Księdze wynika jednak ze spełnienia poprzez nie co najmniej jednego z następujących warunków:
a) niejasna / // / albo zła przypadek gatunku w otoczeniu Polski,
b) gatunek jest reprezentowany poprzez słabe populacje brzeżne i wyspowe, lecz poza państwem jeszcze dość bezpieczny,
c) w Polsce znajdują się jego centra występowania i osiąga on przynajmniej 10% całego stanu liczebnego,
d) jest endemitem, reliktem / // / albo taksonem unikatowym,
e) gatunek jest objęty międzynarodowymi konwencjami i/ / // / albo programami ochronnymi.
Typowe przykłady: mroczek posrebrzany, orlik krzykliwy, traszka karpacka, morświn

Czym jest Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów znaczenie w Słownik na O .