ochrona przyrody krajobrazu co to znaczy

Co znaczy Ochrona przyrody i krajobrazu? Czym jest Zespół działań mających na celu: zachowanie.

Czy przydatne?

Co to jest Ochrona przyrody i krajobrazu

Definicja po angielsku: Protection of nature and landscape.

Definicja: Zespół działań mających na celu: zachowanie, właściwe zastosowanie i odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a zwłaszcza dziko występujących roślin albo zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych roślin albo zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, roślin albo zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych regulaminów, przyrody nieożywionej i krajobrazu.
Ochrona przyrody ma na celu:
- utrzymanie mechanizmów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
- zachowanie różnorodności biologicznej,
- zachowanie dziedzictwa geologicznego,
- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin albo zwierząt wspólnie z siedliskami przez utrzymywanie albo przywracanie ich do właściwego stanu,
- utrzymywanie albo przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a również innych zasobów przyrody i jej składników,
- kształtowanie właściwych postaw i programów ochrony gatunków i ich siedlisk.
Do form ochrony przyrody zaliczane są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, Obszary Natura 2000 i ochronę gatunkową roślin i zwierząt, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Cele ochrony przyrody są wykonywane poprzez:
- uwzględnianie wymogów ochrony przyrody w polityce ekologicznej państwa, programach ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
- obejmowanie zasobów przyrody i jej składników formami ochrony przyrody,
- opracowywanie i wykonywanie planów ochrony obszarów objętych ochroną krajobrazowe

Czym jest Ochrona przyrody i krajobrazu znaczenie w Słownik na O .