oddział przedsiębiorcy co to znaczy

Co znaczy Oddział przedsiębiorcy zagranicznego? Czym jest Tworzona w celu wykonywania działalności.

Czy przydatne?

Co to jest Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Definicja po angielsku: Department of (squad of) foreign businessman.

Definicja: Tworzona w celu wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przedsiębiorcę zagranicznego - na zasadzie wzajemności (o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane poprzez Polskę nie stanowią odmiennie) - jednostka organizacyjna.1. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w dziedzinie przedmiotu działalności podmiotu zagranicznego. Element działalności oddziału może obejmować tylko wybrane fragmenty działalności przedsiębiorcy zagranicznego za granicą. Wykonywanie poprzez niego w Polsce innej działalności gospodarczej niż za granicą jest możliwe, lecz już nie w ramach oddziału.
2. Przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany do ustanowienia osoby w oddziale mającej upoważnienie do reprezentowania go.
3. Oddział może rozpocząć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
4. Oddział jest obowiązany korzystać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa jego siedziby wspólnie z przetłumaczoną na j. polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy i dodaniem wyrazów" oddział w Polsce". Oddział obowiązany jest także do:
- prowadzenia oddzielnej rachunkowości w j. polskim, wedle przepisami o rachunkowości,
- zgłaszanie ministrowi ds. gospodarki wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie otwarcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, utracenia poprzez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej albo rozporządzania swoim dorobkiem, w terminie 14 dni od daty wystąpienia tych okoliczności.
5. Minister właściwy ds. gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej poprzez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w razie gdy:
- oddział rażąco narusza prawo polskie albo nie wykonuje obowiązku zgłaszania wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie powyższych okoliczności, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń,
- nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, albo przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej,
- działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu interesowi publicznemu.
6. Do likwidacji oddziału stosuje się regulaminy Kodeksu firm handlowych o likwidacji firmy z o.o

Czym jest Oddział przedsiębiorcy zagranicznego znaczenie w Słownik na O .