organizacja pracodawców co to znaczy

Co znaczy Organizacja pracodawców? Czym jest Związki tworzone poprzez pracodawców, bez uprzedniego.

Czy przydatne?

Co to jest Organizacja pracodawców

Definicja po angielsku: Organization of employer.

Definicja: Związki tworzone poprzez pracodawców, bez uprzedniego zezwolenia, w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego.1. Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim poprzez przynajmniej 10 pracodawców. Zebranie założycielskie uchwala statut i wybiera komitet założycielski w liczbie przynajmniej 3 osób.
2. Statut związku pracodawców powinien zawierać:
- nazwę związku, siedzibę i terytorialny zakres działania,
- organy związku, zakres ich uprawnień, tryb ich wyboru i odwoływania i moment kadencji,
- fundamentalne cele i zadania związku i metody i formy ich realizacji,
- sposób nabywania i straty członkostwa,
- prawa i wymagania członków,
- sposób reprezentowania związku i osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku,
- zasady dokonywania zmian statutu, rozwiązywania związku i użytek majątku w przypadku jego likwidacji,
- sposób uzyskiwania środków finansowych i ustanowienia składek członkowskich,
- struktura organizacyjna i zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych (o ile związek takie jednostki zamierza stworzyć).
3. Związek pracodawców podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a zwłaszcza w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji socjalnych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Związek uzyskuje osobowość prawną z dniem zarejestrowania.
4. Związki pracodawców mają prawo tworzenia federacji i konfederacji jak także przystępowania do nich, a każdy związek, federacja i konfederacja ma prawo do przystąpienia do międzynarodowych organizacji pracodawców.
5. Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje są samorządne i niezależne w swojej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.
6. Dorobek związków pracodawców, ich federacji i konfederacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności i dochodów z majątku organizacji

Czym jest Organizacja pracodawców znaczenie w Słownik na O .