organy kontroli państwowej co to znaczy

Co znaczy Organy kontroli państwowej i ochrony prawa? Czym jest Organy, wymienione w ustawie.

Czy przydatne?

Co to jest Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Definicja po angielsku: Organs of state controls and legal propection authorities.

Definicja: Organy, wymienione w ustawie zasadniczej (Konstytucji RP), i w innych ustawach, wyłącznie podlegające i powoływane poprzez Sejm do wykonywania kontroli działań organów państwa z punktu widzenia ich legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, stojące na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym dziecka, i wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji, a również nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.1. Naczelna Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Może kontrolować pod względem legalności, gospodarności i rzetelności działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych i działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w dziedzinie, w jakim wykorzystują one dorobek albo środki państwowe albo samorządowe i wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych w Konstytucji i w innych aktach normatywnych. Jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem.
3. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka ustalonych w Konstytucji - art.72: ust.1: Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka ustala kompetencje i sposób powoływania Rzecznika poprzez Sejm. Rzecznik wykonuje powierzone mu zadania dzięki Biura Rzecznika Praw Dziecka, które działa na podstawie nadanego mu statutu.
4. Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, zwłaszcza regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres jej działania i uprawnień ustala ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz.1362 z późn.zm.). Nadzór nad PIP - w dziedzinie określonym w ustawie - sprawuje Porada Ochrony Pracy, powołana poprzez Marszałka Sejmu RP. PIP kieruje, powołany poprzez Marszałka Sejmu, kluczowy inspektor pracy dzięki zastępców. Inspekcję tworzy kluczowy Inspektorat Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy i działający w ramach terytorialnej właściwości - inspektorzy pracy. Każdy z okręgowych inspektoratów obejmuje zakresem swojej właściwości terytorialnej region jednego województwa. W strukturze okręgowych inspektoratów funkcjonują 42 oddziały.
5. Krajowa Porada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Czym jest Organy kontroli państwowej i ochrony prawa znaczenie w Słownik na O .