organy władzy admintracji co to znaczy

Co znaczy Organy władzy i administracji rządowej? Czym jest Organy władzy - najwyższe, niezależne.

Czy przydatne?

Co to jest Organy władzy i administracji rządowej

Definicja po angielsku: Organs of authorities and government administration.

Definicja: Organy władzy - najwyższe, niezależne od innych (w dziedzinie nałożonej poprzez prawo kompetencji) wewnętrznej jednostki organizacyjne Państwa, zaopatrzone w uprawnienie (oparte na obowiązującym prawie) do wyrażania woli podmiotu, który reprezentują.
Organy administracji rządowej - organy państwa podporządkowane Radzie Ministrów, zajmujące się wykonywaniem prawa, których pozycję wyznaczają odpowiednie ustawy.1. Wedle zapisami Konstytucji RP wyróżniamy:
- organy władzy ustawodawczej: Sejm i Senat będące organami przedstawicielskimi Narodu,
- organy władzy wykonawczej: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako najwyższy przedstawiciel RT i Porada Ministrów kierująca administracją rządową. Porada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Złożona jest z Prezesa Porady Ministrów i ministrów. W skład Porady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący ustalonych w ustawach komitetów. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej albo wypełniają zadania dzięki kierowanych poprzez siebie ministerstw albo innych jednostek organizacyjnych i
- organy władzy sądowniczej: sądy i trybunały.
2. Organami administracji rządowej na obszarze województwa są:
- wojewoda, który jest przedstawicielem Porady Ministrów w woj., zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej, organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organem wyższego stopnia w rozumieniu regulaminów o postępowaniu administracyjnym, reprezentantem Skarbu Państwa na obszarze województwa,
- kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody i własnym, jeśli tak stanowią ustawy,
- organy administracji niezespolonej jest to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi i kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa,
- organy samorządu terytorialnego, jeśli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy albo z zawartego porozumienia,
- działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach,
- organy innych samorządów, jeśli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy albo porozumienia.
3. Wyróżniamy także podział administracji rządowej biorąc pod uwagę kryterium stopnia (szczebla) organu. To są:
- organy centralne - najwyższy szczebel w strukturze administracji, których terytorialny zasięg z reguły obejmuje cały region państwie: podzielone są na dwie ekipy:
* organy naczelne administracji ( porada Ministrów, Prezes Porady Ministrów i ministrowie i Krajowa ( porada Radiofonii i Telewizji, komisje i komitety, które z mocą ustawy sprawują funkcje naczelnych organów administracji),
* urzędy centralne - organy, które nie są organami naczelnymi, podległe bądź Prezesowi Porady Ministrów, bądź poszczególnym ministrom (na przykład Polski Komitet Normalizacji, Kluczowy Urząd Ceł, Wyższy Urząd Górniczy),
- organy terenowe - znajdują się na niższym szczeblu struktury niż organy centralne - jedną z jednostek podziału administracyjnego - i zarządzają tylko częścią terytoriom państwa. podzielone są na:
* organy administracji rządowej (((na przykład wojewoda),
* organy samorządu terytorialnego (((((na przykład sejmik województwa i zarząd województwa).
Możemy wyróżnić także inne typy organów terenowych - w zależności od przyjętego kryterium

Czym jest Organy władzy i administracji rządowej znaczenie w Słownik na O .