aktywa razem aktywne co to znaczy

Aktywa Razem, Aktywne Poszukiwanie Pracy, Aktywa, Aparatura Naukowo-Badawcza, Akcje, Amortyzacja.

Słownik finansowy na A

 • Definicja Abonenci radia i telewizji Co znaczy osoby uiszczające opłatę radiową i opłatę radiowo-telewizyjną),- abonentów telewizji ((((jest to osoby uiszczające opłatę radiowo-telewizyjną)- osoby opłacające abonament ulgowy i
 • Definicja Adres prowadzenia działalności Co znaczy działalności poprzez podmiot gospodarki narodowej.1. Adres prowadzenia działalności jest wskazany poprzez podmiot.2. Na adres składają się wiadomości o:- woj.,- powiecie,- gminie
 • Definicja Absolwenci Co znaczy najwyższą w danym typie szkoły i dostały świadectwo ukończenia tej szkoły - dotyczy absolwentów w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwenci szkół wyższych to osoby, które
 • Definicja Adres zamieszkania Co znaczy zamierzeniem stałego pobytu, oznaczone przez podanie nazwy województwa, powiatu, gminy/miasta/dzielnicy, kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru nieruchomości i numeru lokalu
 • Definicja Adres do korespondencji Co znaczy jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą miejsce do doręczeń oznaczone nazwą województwa, powiatu, gminy
 • Definicja Agregaty uprawowe Co znaczy zespół przynajmniej dwóch urządzeń fabrycznie przystosowanych do jednoczesnej współpracy z ciągnikiem, przeznaczone do przygotowania roli pod siew (niekiedy zaopatrzone w
 • Definicja Agenci Co znaczy agencyjną albo umowę na warunkach zlecenia o prowadzenie placówek, których element działalności jest oznaczony w umowie.Agenci, łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin i
 • Definicja Adres zarządu podmiotu gospodarki narodowej Co znaczy siedzibę organ zarządzający osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.Na adres składają się informację o:- woj.,- powiecie,- gminie,- kodzie
 • Definicja Autobus zarejestrowany Co znaczy konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.Obejmuje autobusy zarejestrowane w organach rejestrujących pojazdy, jest to w starostwach powiatowych, a w
 • Definicja Aktywa trwałe Co znaczy zaliczane do aktywów obrotowych - ulegają zbyciu albo zużyciu, są płatne albo wymagane w momencie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na aktywa trwałe składają się:a
 • Definicja Aktywa zagraniczne netto Co znaczy i banków komercyjnych od nierezydentów, a zobowiązaniami wobec nierezydentów, z wyłączeniem kapitału (fundusze swoje fundamentalne i uzupełniające) wniesionego poprzez podmioty
 • Definicja Aktywa obrotowe Co znaczy składają się:a) aktywa rzeczowe,b) aktywa finansowe,c) należności krótkoterminowe,d) rozliczenia międzyokresowe.to są aktywa, których moment zbycia albo zużycia, płatności albo
 • Definicja Aktywa krajowe netto Co znaczy i podmiotów gospodarczych, zadłużenie netto sektora budżetowego i saldo pozostałych pozycji (netto). Rachunkowo to jest różnica pomiędzy podażą pieniądza ogółem i wielkością
 • Definicja Aparatura specjalna Co znaczy laboratoryjnych nabyte do wykonania określonej pracy badawczej bądź rozwojowej albo wytworzone w toku jej wykonywania ze środków pozainwestycyjnych jednostki, których wydatki
 • Definicja Akwakultura Co znaczy i innych organizmów wodnych (na przykład żaby, raki) w zbiornikach wodnych sztucznych (stawy, baseny) i zbiornikach naturalnych (rzeki, jeziora, morze) albo wydzielonych
 • Definicja Akumulacja brutto Co znaczy czasie obejmujący, w ujęciu wartościowym, nakłady brutto na środki trwałe, wzrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie aktywów o wyjątkowej wartości zmniejszone o ich
 • Definicja Autochton Co znaczy Człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru, tubylec.w przeciwieństwie od ludności autochtonicznej mówi się o ludności napływowej
 • Definicja Artykuły rolno-spożywcze Co znaczy morskie i słodkowodne i produkty rolne w formie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych pozyskiwane z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze
 • Definicja Aktywni zawodowo Co znaczy narodowej i osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako niepracujące.Cywilna ludność aktywna zawodowo nie obejmuje funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych jednostek budżetowych
 • Definicja Amortyzacja Co znaczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poprzez zaliczenie określonej części (tak zwany odpisu) tej wartości na te miejsca powstawania wydatków, które są powiązane
 • Definicja Akcje Co znaczy akcyjnego) firmy akcyjnej albo papier wartościowy, którego objęcie jest formalnym dokumentem stwierdzającym bezwarunkowe uczestnictwo jego posiadacza (akcjonariusza) w firmie
 • Definicja Aparatura naukowo-badawcza Co znaczy pomiarowych albo laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zwykle wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w relacji do typowej
 • Definicja Aktywa Co znaczy składników majątkowych), którymi rozporządza - w ściśle oznaczonym momencie - jednostka prowadząca księgi rachunkowe.2) Jedna z dwóch części bilansu (druga część to pasywa). W
 • Definicja Aktywne poszukiwanie pracy Co znaczy starania, by znaleźć pracę, tzn. między innymipodjęła jedno z następujących działań:- zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy,- poszukiwała pracy poprzez krewnych, znajomych albo
 • Definicja Aktywa razem Co znaczy majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe wskutek przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.Na Aktywa wspólnie

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Aktywa Razem, Aktywne Poszukiwanie Pracy, Aktywa, Aparatura Naukowo-Badawcza, Akcje, Amortyzacja, Aktywni Zawodowo, Artykuły Rolno-Spożywcze, Autochton definicja.

Co to jest Aktywa Razem, Aktywne Poszukiwanie Pracy, Aktywa, Aparatura znaczenie.