urządzenia wodne ubój co to znaczy

Urządzenia Wodne, Ubój Gospodarczy Trzody Chlewnej, Usługi Obce, Ubój Gospodarczy Jałówek, Użytki.

Słownik finansowy na U

 • Definicja Urządzenia odpylające Co znaczy wydzielenie pyłu z zapylonego gazu.złożona jest z odpylacza, gdzie następuje wydzielanie ziaren pyłu z gazu i urządzeń pomocniczych, jak przewodów ssących i tłoczących
 • Definicja Ubój drobiu Co znaczy Waga żywa ubitego w gospodarstwie drobiu (łącznie: kur, kaczek, gęsi, indyków i drobiu pozostałych gatunków) w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Uzysk energii Co znaczy Liczba energii uzyskanej w procesach przemian energetycznych
 • Definicja Urodzenia jagniąt Co znaczy Liczba jagniąt, które urodziły się żywe w gospodarstwie rolnym w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Ubój gospodarczy bydła pozostałego Co znaczy gospodarstwie bydła dorosłego w wieku 1 roku i starszego (jest to łącznie jałówek, krów, buhajów, byczków, wolców, opasów) w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie
 • Definicja Urządzenia melioracji wodnych Co znaczy stosunków wodnych w glebie. Do urządzeń tych zalicza się mechanizm rowów odwadniających albo nawadniających glebę albo sączków (drenów) umieszczonych w gruncie. Na sporych
 • Definicja Ubój gęsi Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie gęsi w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Urodzenia prosiąt Co znaczy Liczba prosiąt z ekipy Sus scrofa (świnie), które urodziły się żywe w gospodarstwie rolnym w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Ubój gospodarczy bydła Co znaczy gospodarstwie bydła domowego (jest to łącznie cieląt, jałówek, krów, buhajów, byczków, wolców, opasów) w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż
 • Definicja Użytki rolne wydzierżawione osobom trzecim Co znaczy Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa wydzierżawiona osobom trzecim na podstawie umowy pisemnej albo ustnej
 • Definicja Urządzenia zaopatrzenia wsi w wodę Co znaczy To są urządzenia zaopatrujące w wodę indywidualne gospodarstwa na wsi, takie jak: studnie kopalne, studnie nortenowskie tak zwany abisynki , studnie wiercone
 • Definicja Ubój drobiu kurzego Co znaczy Liczba i waga żywa ubitego w gospodarstwie drobiu kurzego w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Ubój kaczek Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, kaczek z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Urządzenia nawadniające glebę Co znaczy Do urządzeń nawadniających glebę należą urządzenia ciśnieniowe (stacjonarne i przenośne - deszczownie), grawitacyjne i inne (na przykład rowy) wykorzystywane do nawadniania gleby
 • Definicja Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników Co znaczy Wydatki ponoszone poprzez pracodawcę powiązane z obowiązkowym ubezpieczeniem pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników
 • Definicja Ugory Co znaczy 20 maja nie były pod zasiewami, jak także te grunty, które są przygotowywane do uprawy, lecz będą obsiane dopiero jesienią i dadzą plon w roku kolejnym
 • Definicja Ubój drobiu pozostałego (poza drobiem kurzym, indykami, gęsiami i kaczkami) Co znaczy gospodarstwie drobiu pozostałych gatunków, jest to perliczek, przepiórek, strusi i innych w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową
 • Definicja Ubój gospodarczy buhajów, byków Co znaczy gospodarstwie niekastrowanych samców bydła domowego w wieku 1 roku i starszych w momencie sprawozdawczym z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci
 • Definicja Ubój gospodarczy cieląt Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, cieląt w wieku poniżej 1 roku (posiadających jeszcze uzębienie mleczne) z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej
 • Definicja Ubój gospodarczy krów Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, dorosłych samic bydła domowego, które miały już potomstwo, z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Ubój gospodarczy owiec Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, owiec z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Umorzenia rzeczowych składników majątku trwałego Co znaczy Pomniejszenie wartości początkowej składników majątku trwałego za cały moment użytkowania z tytułu odpisów amortyzacyjnych
 • Definicja Ubój gospodarczy wolców, opasów (kastraty) Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, wykastrowanych samców bydła domowego w wieku 1 roku i starszych (wolców, opasów) z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we
 • Definicja Urlop wypoczynkowy - czas nieprzepracowany Co znaczy w pracy, przysługująca corocznie pracownikowi w celu wypoczynku, której długość zależna jest od osiągnięcia poprzez pracownika określonego stażu pracy
 • Definicja Urządzenia kanalizacyjne Co znaczy kanalizacyjnych wykorzystywanych do wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi i urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki a również przepompownie ścieków
 • Definicja Udziały JST w podatkach należnych budżetowi państwa Co znaczy Gminy - w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, powiaty - w podatku dochodowym od osób fizycznych, województwa - w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
 • Definicja Ubój gospodarczy żywca wieprzowego Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, świń z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Urządzenia wodociągowe Co znaczy Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia wykorzystywane do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody
 • Definicja Urodzenie żywe Co znaczy ustroju matki noworodka, niezależnie od okresu trwania ciąży, który po takim oddzieleniu oddycha bądź wykazuje żadne inne oznaki życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny albo
 • Definicja Udostępnianie zbiorów w bibliotece Co znaczy Wypożyczanie zbiorów na zewnątrz i udostępnianie ich na miejscu
 • Definicja Urodzenia cieląt Co znaczy Liczba cieląt z ekipy bydło domowe, które urodziły się żywe w gospodarstwie rolnym w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Użytki rolne Co znaczy Zalicza się tu: grunty orne, sady, łąki i pastwiska
 • Definicja Usuwanie śmieci w gospodarstwie rolnym Co znaczy Śmieci z gospodarstwa mogą być usuwane na zorganizowane wysypisko albo zorganizowany zestaw śmieci do rozstawionych pojemników lub zagospodarowywane we własnym zakresie
 • Definicja Użytki rolne stanowiące własność użytkownika Co znaczy Powierzchnia użytków rolnych będących własnością użytkownika gospodarstwa podawana w hektarach fizycznych i w hektarach przeliczeniowych
 • Definicja Uzysk z przemian energetycznych Co znaczy Liczba nośników energii i produktów nieenergetycznych wytworzonych w procesach technologicznych objętych bilansem przemian energetycznych
 • Definicja Użytkownik gospodarstwa rolnego Co znaczy uważane jest osobę fizyczną (albo grupę osób), osobę prawną ((albo jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która naprawdę użytkuje grunty, niezależnie czy jest
 • Definicja Użytkownik gospodarstwa indywidualnego Co znaczy indywidualnego uważane jest osobę fizyczną albo grupę osób, które naprawdę użytkują, grunty, niezależnie od tego, czy są właścicielami, dzierżawcami czy użytkują je z innego
 • Definicja Ubój gospodarczy żywca drobiowego Co znaczy momencie sprawozdawczym, drobiu (kur, kaczek, gęsi, indyków, drobiu pozostałych gatunków) z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we własnej sieci sklepów
 • Definicja Urządzenia regulujące stosunki wodne w gospodarstwie rolnym Co znaczy Do urządzeń regulujących relacje wodne należą urządzenia melioracyjne i do nawadniania gleby, bez względu na sposób dostarczania wody
 • Definicja Ubój indyków Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, indyków z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Unieszkodliwianie odpadów Co znaczy przekształcenia biologicznego, fizycznego albo chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożeń dla życia albo zdrowia ludzi i dla środowiska
 • Definicja Użytki rolne wspólne lub innego rodzaju użytkowania Co znaczy użytkowanych razem poprzez właściciela gruntów i wspólników w części przynależnej każdemu z nich, a również powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwach prowadzonych z tytułu
 • Definicja Ubytki zasobów mieszkaniowych Co znaczy zgłoszeń o rozbiórkach obiektów budowlanych, decyzji o nakazie przymusowej rozbiórki, wydanych zezwoleń na zmianę metody użytkowania budynku mieszkalnego albo mieszkania na cele
 • Definicja Użytki ekologiczne Co znaczy ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne , kępy drzew i
 • Definicja Ubój gospodarczy jałówek Co znaczy gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, samic bydła domowego w wieku 1 roku i starszych, które nie miały nigdy potomstwa, z przeznaczeniem na spożycie swoje i sprzedaż mięsa we
 • Definicja Usługi obce Co znaczy zewnętrznych dostawców - wyodrębnionych wg ich podziału rodzajowego. Przykładowo do usług obcych można zaliczyć pomiędzy innymi usługi:* najmu (dzierżawy) obiektów* remontowe
 • Definicja Ubój gospodarczy trzody chlewnej Co znaczy Liczba i waga żywa ubitych w gospodarstwie, w momencie sprawozdawczym, świń z przeznaczeniem na spożycie swoje, sprzedaż targowiskową, wymianę międzysąsiedzką, darowizny
 • Definicja Urządzenia wodne Co znaczy zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a zwłaszcza:a) budowle piętrzące, upustowe przeciwpowodziowe i regulacyjne a również kanały i rowy,b) obiekty zbiorników i stopni wodnych,c

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Urządzenia Wodne, Ubój Gospodarczy Trzody Chlewnej, Usługi Obce, Ubój Gospodarczy Jałówek, Użytki Ekologiczne, Ubytki Zasobów Mieszkaniowych, Użytki Rolne definicja.

Co to jest Urządzenia Wodne, Ubój Gospodarczy Trzody Chlewnej, Usługi znaczenie.