monitoring bieżących co to znaczy

Monitoring Bieżących Należności, Monetarna Jednostka, Multiagent, Malus, Margines Wypłacalności.

Definicje inwestycyjne na M

 • Co to jest Marża oraz opłata manipulacyjna Definicja kupieniem udziałów w funduszu inwestycyjnym pobierana bądz momencie zakupu udziałów 9jednostek uczestnictwa) bądż w momencie ich sprzedaży. Różnica między zrealizowaną ceną kupna
 • Co to jest Minimalna gwarantowana emerytura Definicja w I filarze minimalną, dożywotnio wypłacaną emeryturę, wynikającą z ilości pieniędzy zgromadzonych na ich kontach w ZUS i stażu pracy. Emerytura będzie wypłacana w przypadku gdy
 • Co to jest Minimalna stopa zwrotu Definicja Nadzoru Ubezpieczeniowego na podstawie wyników finansowych przesyłanych przez wszystkie fundusze. Jeśli danego PTE nie osiągnie wyniku wyższego niż połowa zysków wszystkich
 • Co to jest Minimalny depozyt Definicja Najniższa kwota, jaką należy przelać na określony rodzaj rachunku przy otwieraniu tego rachunku, np. wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego
 • Co to jest Minimalny depozyt Definicja Najniższa kwota, jaką należy przelać na określony rodzaj rachunku przy otwieraniu tego rachunku, np. wysoko oprocentowanego rachunku oszczędnościowego
 • Co to jest Minimalny wkład Definicja Kwota stanowiąca wymagane minimum do otwarcia rachunku karty
 • Co to jest Miedź Definicja metal półszlachetny, dobry przewodnik elektryczności. Stosowany do produkcji kabli energetycznych oraz (coraz rzadziej) rur i pokryć dachowych
 • Co to jest MAE Definicja międzynarodowa organizacja afiliowana przy OECD będąca podstawowym źródłem informacji na temat rynku ropy i energii. Członkami tej organizacji jest 27 państw
 • Co to jest market capitalization/ sales)\. MC/S (ang Definicja wartości rynkowej firmy przez przychody ze sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. Im niższa wartość wskaźnika tym większy udział przychodów firmy w jej wartości rynkowej
 • Co to jest MERVAL (The Mercado de Valores Index of the Buenos Aires ) Definicja Indeks giełdy w Buenos Aires zawierający akcje spółek blue-chips
 • Co to jest Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FIBV) Definicja de Valeurs - Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca największe i najlepiej zorganizowane giełdy świata. GPW jest członkiem FIBV od 10
 • Co to jest Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) Definicja Securities Commissions - Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych - Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest członkiem tej organizacji od roku 1991
 • Co to jest Międzyrynkowa analiza techniczna Definicja Analiza polegająca na badaniu zależności pomiędzy cenami dolara amerykańskiego, towarów, obligacji i akcji i wyciąganiu wniosków odnośnie przyszłych zachowań się tych cen
 • Co to jest CAPM)\. Model Wyceny Dóbr Kapitałowych (ang Definicja na rynku kapitałowym. Zgodnie z nim wycena aktywów kapitałowych zależna jest od ich relacji do portfela rynkowego a miarą ryzyka jest współczynnik beta
 • Co to jest Majątek prywatny Definicja Majątek osoby fizycznej, który nie należy do majątku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ani do udziału w majątku spółki pod firmą lub spółki komandytowej
 • Co to jest Majątek spółki Definicja Łączny majątek, który wspólnicy udostępniają, tzn. wnoszą do spółki pod firmą, z uwzględnieniem zysków i strat, jakie się pojawią w czasie powstania
 • Co to jest Majątek własny Definicja ograniczoną odpowiedzialnością, który nieprzerwanie znajduje się w przedsiębiorstwie i jako pierwszy ponosi wszelkie ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Majątek
 • Co to jest Mass affluent Definicja różnych szacunków grupa ta liczy od 360 do nawet 500 tysięcy osób. Zdaniem analityków roczne tempo wzrostu tego segmentu oblicza się na 4-5%. W Polsce zaliczane są osoby
 • Co to jest Majątek prywatny Definicja Majątek osoby fizycznej, który nie należy do majątku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ani do udziału w majątku spółki pod firmą lub spółki komandytowej
 • Co to jest Majątek spółki Definicja Łączny majątek, który wspólnicy udostępniają, tzn. wnoszą do spółki pod firmą, z uwzględnieniem zysków i strat, jakie się pojawią w czasie powstania
 • Co to jest Majątek własny Definicja ograniczoną odpowiedzialnością, który nieprzerwanie znajduje się w przedsiębiorstwie i jako pierwszy ponosi wszelkie ryzyko związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Majątek
 • Co to jest Marża oraz opłata manipulacyjna Definicja kupieniem udziałów w funduszu inwestycyjnym pobierana bądz momencie zakupu udziałów 9jednostek uczestnictwa) bądż w momencie ich sprzedaży. Różnica między zrealizowaną ceną kupna
 • Co to jest Miejsce eksploatacji Definicja siedziba leasingobiorcy, gdzie zamierza on wykorzystywać przedmiot leasingu. Zmiana miejsca wymaga zgody leasingodawcy (oczywiście z wyjątkiem ruchomych przedmiotów leasingu
 • Co to jest Margines wypłacalności Definicja środków własnych zakładu ubezpieczeń, która nie może być niższa od minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego. Wielkość nie obciążonych żadnymi zobowiązaniami aktywów, jaką
 • Co to jest Malus Definicja uzależniona od dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, tzw. szkodowości, najczęściej dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. Malus to swoista sankcja - rodzaj kary za szkody
 • Co to jest Multiagent Definicja usługi na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w ramach tego samego działu ubezpieczeń (dział I - ubezpieczenia na życie, dział II – ubezpieczenia majątkowe oraz
 • Co to jest Monetarna jednostka Definicja Jest to waluta stosowana w systemie pieniężnym danego kraju
 • Co to jest Monitoring bieżących należności Definicja przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, to również stała kontrola należności danej bazy kontrahentów; przypominanie im o konieczności

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Monitoring Bieżących Należności, Monetarna Jednostka, Multiagent, Malus, Margines Wypłacalności, Miejsce Eksploatacji, Marża Oraz Opłata Manipulacyjna, Majątek definicja.

Co to jest Monitoring Bieżących Należności, Monetarna Jednostka znaczenie.