przejęcie długu przedawnienie co to znaczy

Przejęcie Długu, Przedawnienie, Postępowanie Upadłościowe, Postępowanie Układowe, Putable Swap.

Definicje inwestycyjne na P

 • Co to jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU) Definicja zakresie kształtowania państwowej polityki ubezpieczeniowej oraz sprawujący nadzór i kontrolę nad działalnością towarzystw ubezpieczeniowych, zakładów ubezpieczeniowych oraz
 • Co to jest Pasywa Definicja Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli
 • Co to jest Pełnomocnictwo do wykonania określonych czynności prawnych Definicja czynności prawnych funkcjonuje w praktyce bankowej w podwójnej roli. W postaci samoistnej polegające np. na nieodwołalnym pełnomocnictwie do zbycia jakiejś rzeczy kredytobiorcy w
 • Co to jest Pieniądze elektroniczne Definicja możliwość dokonywania płatności bez konieczności korzystania z pieniędzy w gotówce lub czeku. Pieniądze plastikowe wszystkie rodzaje kart bankowych, za pomocą których można
 • Co to jest Pierwotna transakcja na rynku pieniądza Definicja Transakcja typu emisyjnego, jak wypuszczenie obligacji
 • Co to jest Przewalutowanie Definicja Oznacza możliwość zmiany waluty kredytu na inną w okresie kredytowania; najczęściej obarczona dodatkową prowizją bankową
 • Co to jest Prawa pochodne Definicja Instrumenty, których cena zależy bezpośrednio od ceny lub wartości instrumentu bazowego. Instrumentami pochodnymi są więc zarówno kontrakty terminowe jak i jednostki indeksowe
 • Co to jest Personal Identification Number)\. PIN (ang Definicja posiadacza karty; zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty; jeden ze sposobów zabezpieczenia karty. Kod PIN jest specjalnym
 • Co to jest Płatność Definicja PMT) - Payment - stały przepływ środków pieniężnych
 • Co to jest PMT Definicja Payment; zobacz płatność
 • Co to jest Poczta bankowa Definicja izby tradycyjnej zarówno w zakresie obsługi przewozu przesyłek rozliczeniowych i kurierskich dla systemu SYBIR, jak i dla niewielkiej już liczby oddziałów korzystających z
 • Co to jest Point of sale)\. POS (ang Definicja Urządzenie do elektronicznej obsługi transakcji znajdującej się u akceptanta kart
 • Co to jest Polecenie płatności Definicja dokonania płatności na korzyść wskazanej osoby. Przy poleceniu zapłaty przesyłany jest elektroniczny dokument obciążenia rachunku dłużnika. Operację obciążenia zleca w swoim banku
 • Co to jest Polecenie przelewu Definicja Polega na wydaniu dyspozycji przelania określonej kwoty z rachunku klienta na wskazany rachunek
 • Co to jest Polityka inwestycyjna Definicja tradycji wyróżnia się (ze względu na dwa podstawowe style realizowanej polityki inwestycyjnej) dwa rodzaje funduszy: value funds i growth funds
 • Co to jest Pomost (emerytura pomostowa) Definicja branżowych osobom pracującym w warunkach szkodliwych. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników w szkodliwych warunkach ma obowiązek utworzyć specjalny fundusz, z którego
 • Co to jest Poręczenie cywilne Definicja art.876-887 K.c.) w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał
 • Co to jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) Definicja Nowa instytucja funkcjonująca w ramach II filaru, PTE ma formę spółki akcyjnej. Tworzy i zarządza otwartym funduszem emerytalnym oraz reprezentuje go wobec osób trzecich
 • Co to jest Pożyczka Definicja stawia określoną kwotę lub rzecz do dyspozycji pożyczkobiorcy, a ten zobowiązuje się do jej zwrotu po upływie określonego terminu. W odróżnieniu od kredytu pożyczka udzielana jest
 • Co to jest Pożyczka gotówkowa Definicja minimum, z reguły maksymalnie do 12 miesięcy, z oprocentowaniem ustalonym dla całego terminu objętego pożyczką. Pożyczoną sumę podejmuje się jednorazowo i również jednorazowo
 • Co to jest Pożyczka lombardowa Definicja Pożyczka udzielana pod zastaw papierów wartościowych oraz wartościowych przedmiotów o charakterze użytkowym, jak biżuteria, obrazy
 • Co to jest Pracowniczy program emerytalny Definicja Trzeciofilarowa forma dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego organizowana przez pracodawcę dla pracowników
 • Co to jest Present Value (PV) Definicja Zobacz wartość obecna
 • Co to jest Prolongata Definicja Przedłużenie terminu płatności zadłużenia krótkoterminowego w przypadku instrumentów ryzyka pieniężnego i jego refinansowanie nowym instrumentem
 • Co to jest Promesa kredytowa Definicja Przyrzeczenie udzielenia kredytu na określonych warunkach po spełnieniu przez kredytobiorcę wymagań formalnych
 • Co to jest Prospekt informacyjny funduszu Definicja Dokument, którego przygotowanie jest obowiązkiem funduszu inwestycyjnego; zawiera statut funduszu oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjne
 • Co to jest Prowizja Definicja Wynagrodzenie za usługi i czynności bankowe, ustalone procentowo w stosunku do wartości usług wykonywanych przez bank na rzecz klienta
 • Co to jest Przedawnienie Definicja ile spełnione są określone wymogi - dotyczy: zwolnienia z długu (przedawnienie zwalniające, unieważniające, umarzające), uzyskania osobowego wzgl. rzeczowego prawa (nabycie prawa
 • Co to jest Przejęcie długu, przystąpienie do długu Definicja bankiem a osoba trzecią za zgodą kredytobiorcy (dłużnika) lub w formie umowy między kredytobiorcą, a osoba trzecią za zgodą banku. rodzaj zabezpieczenia wierzytelności banku
 • Co to jest Przekroczenie rachunku Definicja Sytuacja, w której klient banku - za zgodą lub nie - dysponuje bankowymi środkami pieniężnymi do sumy wyższej niż pozwala na to jego list kredytowy lub istniejąca gwarancja
 • Co to jest Przelew Definicja Usługa przekazania środków na podstawie dyspozycji klienta na wskazany rachunek
 • Co to jest Przepływ środków pieniężnych Definicja CF) - Cash Flow - nierównomierny przepływ środków pieniężnych
 • Co to jest Prawo poboru Definicja akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w firmie i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po cenie emisyjnej. Po przyznaniu prawa poboru
 • Co to jest Przewłaszczenie na zabezpieczenie, przewłaszczenie powiernicze Definicja rzeczowego, polegająca na tym, iż dłużnik przenosi na wierzyciela własność swej rzeczy z równoczesnym zobowiązaniem wierzyciela do przeniesienia własności tej rzeczy z powrotem na
 • Co to jest Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu (POK/POF) Definicja uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu oraz przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy
 • Co to jest Procedura likwidacyjna Definicja Dokument, w którym opisane są czynności związane z procesem likwidacji szkody
 • Co to jest Print House Definicja system pozwalający na masowe generowanie pisemnych, zindywidualizowanych wezwań do zapłaty, dzięki nowoczesnym metodom obróbki danych
 • Co to jest Przedsiębiorstwo Definicja mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą (czyli zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną
 • Co to jest Platyna Definicja metal szlachetny o bardzo wysokiej temperaturze topnienia. Wykorzystywany w jubilerstwie oraz w przemyśle motoryzacyjnym (w katalizatorach spalin
 • Co to jest Pallad Definicja srebrzystobiały, plastyczny metal szlachetny. Wykorzystywany głownie w przemyśle motoryzacyjnym (w katalizatorach spalin
 • Co to jest Pasywa Definicja Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli
 • Co to jest P/OP Definicja P/E. Oblicza się go za dzieląc bieżącą cenę akcji przez zysk operacyjny na jedną akcję. Wskaźnik P/OP powinien być nieco niższy od wskaźnika P/E. Oznacza to, że firma wypracowuje
 • Co to jest Papier wartościowy Definicja posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także
 • Co to jest Papiery wartościowe imienne Definicja umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze umowy notarialnej, często tylko za zgodą emitenta (wymaga też odnotowania w odpowiednim
 • Co to jest Papiery wartościowe na okaziciela Definicja Pzeniesienie praw własności odbywa się przez wręczenie ich innej osobie
 • Co to jest Parkiet Definicja Wyodrębnione w siedzibie giełdy miejsce, gdzie zawierane są transakcje
 • Co to jest Pasywa Definicja Suma wszystkich zobowiązań przedsiębiorstwa wobec udziałowców (akcjonariuszy) oraz wierzycieli
 • Co to jest Pierwotna transakcja na rynku pieniądza Definicja Transakcja typu emisyjnego, jak wypuszczenie obligacji
 • Co to jest Portfel Definicja Conajmniej dwa papiery wartościowe będące w posiadaniu inwestora
 • Co to jest Prawa majątkowe Definicja To instrumenty, których cena zależy w sposób bezpośredni lub pośredni od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych
 • Co to jest Prawo do akcji (PDA) Definicja jego na akcje spółki. W Polsce często towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje również prawa do akcji. Na rynku wtórnym pojawiają się one w kilka do kilkunastu
 • Co to jest Prospekt emisyjny Definicja Dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu
 • Co to jest Próg rentowności Definicja Oznacza taką wielkość sprzedaży (wartościowo lub ilościowo) aby całkowity przychód pieniężny pokrył w całości koszty (zmienne i stałe
 • Co to jest Papiery o stałym dochodzie Definicja fixed income) - obligacje, instrumenty rynku pieniężnego
 • Co to jest Produkty strukturyzowane Definicja finansowe, w których wypłata uzależniona jest od wyników jednego lub większej liczby instrumentów bazowych. Oparte m.in. o pojedyncze akcje, koszyki akcji, indeksy, koszyki
 • Co to jest Produkty strukturyzowane Definicja cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje
 • Co to jest Prokurent Definicja na mocy pełnomocnictwa udzielone zostały na czas nieokreślony uprawnienia przedstawicielskie. Rozróżniamy pojęcie prokurenta ogólnego i specjalnego
 • Co to jest Próg rentowności Definicja Oznacza taką wielkość sprzedaży (wartościowo lub ilościowo) aby całkowity przychód pieniężny pokrył w całości koszty (zmienne i stałe
 • Co to jest Passion Banking Definicja klientowi możliwość inwestowania w swoje hobby i upodobania (hodowle koni arabskich, starodruki, historyczne papiery wartościowe, stare banknoty i monety, znaczki czy medale
 • Co to jest Papier wartościowy Definicja posiadaczowi prawa majątkowe. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle, a także
 • Co to jest Papiery wartościowe imienne Definicja umieszczona jest na papierze, a przeniesienie praw własności może odbyć się na drodze umowy notarialnej, często tylko za zgodą emitenta (wymaga też odnotowania w odpowiednim
 • Co to jest Papiery wartościowe na okaziciela Definicja Pzeniesienie praw własności odbywa się przez wręczenie ich innej osobie
 • Co to jest Pieniądze elektroniczne Definicja możliwość dokonywania płatności bez konieczności korzystania z Kpieniędzy w gotówce lub czeku. Pieniądze plastikowe wszystkie rodzaje kart bankowych, za pomocą których można
 • Co to jest Produkt Krajowy Brutto Definicja Wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w trakcie konkretnego okresu, najczęściej roku
 • Co to jest Produkt Narodowy Brutto Definicja Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, pomniejszone o wartość dochodów na rynkach krajowych inwestorów zagranicznych
 • Co to jest Prokurent Definicja na mocy pełnomocnictwa udzielone zostały na czas nieokreślony uprawnienia przedstawicielskie. Rozróżniamy pojęcie prokurenta ogólnego i specjalnego
 • Co to jest Poręczenie Definicja W oparciu o przepisy k.c. w umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w przypadku, gdy dłużnik zobowiązania nie wykona
 • Co to jest Prawo własności Definicja właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Po zakończeniu umowy leasingu finansowego przedmiot leasingu automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy, a w
 • Co to jest Prowizja Definicja Opłata ponoszona przez leasingobiorcę z tytułu kosztów administracyjnych zawarcia umowy i tzw. opłat manipulacyjnych
 • Co to jest Przedmiot Definicja wartość niematerialna i prawna w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Opierając się na tych przepisach przedmiotem leasingu może być sprzęt o wartości od 3500 zł określony w
 • Co to jest Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego Definicja Zajmuje się kontrolą działalności towarzystw ubezpieczeniowych, wydaje zezwolenia na działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Co to jest Polisa Definicja ubezpieczenia wystawiony przez zakład ubezpieczeń. W polisie zakład ma obowiązek podać jakie warunki ubezpieczenia mają zastosowanie dla umowy ubezpieczeniowej
 • Co to jest Portfel ubezpieczeń Definicja Określa ilość ryzyk, przedmiotów ubezpieczenia, obsługiwanych przez danego ubezpieczyciela
 • Co to jest Prowizja Definicja Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego, które uzyskuje za nakłonienie do zakupu ubezieczenia
 • Co to jest Polisa obrotowa Definicja której składka ubezpieczeniowa jest rozliczana i płatna okresowo. Np. w przypadku towarów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową podaje się ich wartość odpowiadającą przewidywanym w
 • Co to jest Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego Definicja zdarzeń losowych takich jak powódź, grad, pożar itp., który służy kalkulacji wysokości składki ubezpieczeniowej. Właściwe określenie prawdopodobieństwa musi być poprzedzone
 • Co to jest Pro rata temporis Definicja ubezpieczeniowej za okresy krótsze niż rok. Należną składkę oblicza się mnożąc wielkość składki rocznej przez czas trwania ubezpieczenia, (za rok uznaje się 360 dni, za miesiąc 30
 • Co to jest PIT (Personal Income Tax) Definicja jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych; dokument ten przedstawia wszelkie dane dotyczące rozliczeń
 • Co to jest Płatnik Definicja organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku (obciążającego podatnika) oraz wpłacenia go we
 • Co to jest Podatek dochodowy od osób fizycznych Definicja każda osoba fizyczna ma obowiązek uiścić; wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać zgodnie z ustawą
 • Co to jest Podatek dochodowy od osób prawnych Definicja każda osoba prawna ma obowiązek uiścić; wysokość podatku zależy od osiąganego dochodu i wysokości odliczeń, których można dokonać zgodnie z ustawą
 • Co to jest Podatnik Definicja organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca z mocy ustawy obowiązkowi podatkowemu. Ktoś, na kim ciąży powinność uiszczenia daniny. Podatnik jest dłużnikiem w zakresie
 • Co to jest Parytet walutowy Definicja wartości jednostki walutowej danego kraju przy pomocy tzw. parytetu złota. Wyraża on ilość czystego złota zawartą w jednostce monetarnej danego kraju. Obowiązywał on w przeszłości
 • Co to jest Petrodolary Definicja Pojęcie to określa rozliczenia w dolarach amerykańskich uzyskiwane przez kraje OPEC z tytułu eksportu ropy naftowej. Termin ten pojawił się w połowie lat 70-tych
 • Co to jest Pieniądz bezgotówkowy Definicja tylko i wyłącznie w postaci zapisów na bankowych rachunkach depozytowych płatnych na żądanie przez właścicieli tych rachunków (tzw. pieniądz bankowy). Uruchomienie pieniądza
 • Co to jest Podaż pieniądza Definicja się w obiegu zasobów pieniądza, która obejmuje między innymi wartość gotówki (banknotów i bilonu) znajdującej się poza obiegiem bankowym oraz wkładów bankowych płatnych na każde
 • Co to jest Punkty terminowe Definicja dwoma walutami wyrażona w punktach kursu wymiany. Te punkty terminowe dodawane lub odejmowane od kursu miejscowego dają kursy terminowe lub całościowe
 • Co to jest Putable swap Definicja wcześniejszego zakończenia umowy dotyczącej zmiennej stopy procentowej w swapie procentowym. Prawo to wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty terminowej
 • Co to jest Postępowanie układowe Definicja sytuacji, gdy przedsiębiorstwo na skutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestało lub przewiduje, że w najbliższym czasie zaprzestanie płacenia długów
 • Co to jest Postępowanie upadłościowe Definicja ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa; toczy się ono w sądzie, który ogłosił upadłość i ma na celu równomierne zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadającej spółki; przeprowadza
 • Co to jest Przedawnienie Definicja skutki prawne, będące następstwem niewykonywania uprawnień przez wskazany w ustawie okres czasu; przedawnienie odnosi się wyłącznie do cywilnoprawnych roszczeń majątkowych
 • Co to jest Przejęcie długu Definicja trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, przez co zostaje on zwolniony z długu; przejęcie długu następuje najczęściej poprzez umowę zawartą między wierzycielem a osobą trzecią (firmą

Co to jest inwestycja? Co znaczy w inwestowaniu?

W co inwestować, definicje. Jak inwestować pieniądze? Co to znaczy

Co znaczy Przejęcie Długu, Przedawnienie, Postępowanie Upadłościowe, Postępowanie Układowe, Putable Swap, Punkty Terminowe, Podaż Pieniądza, Pieniądz Bezgotówkowy definicja.

Co to jest Przejęcie Długu, Przedawnienie, Postępowanie Upadłościowe znaczenie.