konieczność pomocy co to znaczy

Co to jest Konieczność pomocy natychmiastowej znosi limit. Co znaczy: pomocy natychmiastowej znosi.

Czy przydatne?

Konieczność pomocy natychmiastowej "znosi" limit definicja

Co znaczy:

Interpretacja prawa o świadczeniach zdrowotnychKonieczność pomocy natychmiastowej "znosi" limit

Szpital może przekroczyć limit świadczeń, gdy niezbędna jest pomoc natychmiastowa. Fundamentem zaś uzyskania zapłaty za udzieloną pomoc jest art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Roman NowosielskiAutor: R. NowosielskiWyjaśnić należy, iż wybrane umowy zawierane poprzez NFZ ze szpitalami określają limity świadczeń zdrowotnych, pozostałe zaś umowy określają płaca ryczałtowe.


w razie umów określających limity świadczeń, gdy na dany moment pula świadczeń finansowanych ze środków publicznych zostanie już wykorzystana, a pojawia się konieczność udzielenia pomocy zgłaszającej się osobie z racji na stan zagrożenia życia albo zdrowia, szpital udziela tak zwany świadczeń ponadlimitowych. Podstawę prawną wypłaty wynagrodzenia za te ponadlimitowe świadczenia stanowi art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.).


Problem jednak pojawia się wówczas, gdy doktor zostaje postawiony w wypadku, gdzie ma świadomość, ze szpital wyczerpał limity, a zgłasza się do niego pacjent oczekujący pomocy. Niejednokrotnie, doktor bez przeprowadzenia chociażby wstępnych badań diagnostycznych nie jest w stanie stwierdzić, czy ma do czynienia z przypadkiem zagrożenia życia, czy ze zwykłą infekcją. Z jednej strony doktor ma świadomość ciążącego na nim prawnego (a dodatkowo również moralnego) obowiązku udzielenia pomocy, z drugiej strony pozostaje ryzyko odmowy poprzez NFZ wypłaty wynagrodzenia za udzielone świadczenie >>w razie, gdy okaże się, iż ani życie ani zdrowie pacjenta nie było zagrożone. W tej sytuacji, nie ulega wątpliwości, co jest głównym prawnym obowiązkiem lekarza - ochrona życia i zdrowia człowieka. Przez wzgląd na tym następcza sprawa, jaką są rozliczenia finansowe z NFZ nie może stanowić uzasadnienia dla odmowy udzielenia ponadlimitowej pomocy.


W tym kontekście wskazać należy na regulaminy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.), które statuują bezwzględny nakaz przestrzegania praw pacjenta, w tym prawa do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych z racji na zagrożenie zdrowia albo życia.


ponadto, nie należy zapominać, iż osoby wykonujące zawód medyczny mają ustawowy wymóg udzielania pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby wywołać niebezpieczeństwo straty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała albo ciężkiego rozstroju zdrowia i w innych sytuacjach nie cierpiących zwłoki, co wynika z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152 ze zm.). >>>>ponadto, jak wynika z art. 2 i art. 68 Kodeksu Etyki Lekarskiej, doktor nie może odmówić pomocy lekarskiej w sytuacjach nie cierpiących zwłoki. Należy mieć przy tym na uwadze, iż za nie udzielenie pomocy lekarzowi grozi odpowiedzialność karna (na podstawie art. 160 i art. 162 kodeksu karnego).


natomiast, brzmienie art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) jednoznacznie wskazuje, iż podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego jego udzielenia z racji na zagrożenie życia albo zdrowia.


ponad opisane regulaminy stanowią źródło bezwzględnego obowiązku lekarzy i podmiotów leczniczych podjęcia interwencji medycznych w opisanych tam przypadkach. Zatem, skoro wymóg ich sfinansowania obciąża NFZ należy stwierdzić, iż Fundusz powinien finansować także wykonywanie podstawowych badań diagnostycznych, bez których przecież nie jest możliwe określenie, co dolega danemu pacjentowi i czy w rzeczywistości mamy do czynienia ze stanem nagłym, czy jedynie z infekcją. Praktyka NFZ polegająca na odmawianiu finansowania podstawowej diagnostyki pacjentów stoi w sprzeczności z prawnym nakazem ratowania i leczenia chorego jako głównym z nakazów kierowanych do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.


Czym jest Konieczność pomocy znaczenie w Leczenie K .