kraków zobowiązań szpitala co to znaczy

Co to jest Kraków: 7,7 mln zł zobowiązań szpitala. Co znaczy: 7 mln zł zobowiązań szpitala.

Czy przydatne?

Kraków: 7,7 mln zł zobowiązań szpitala definicja

Co znaczy:

Szpital Specjalityczny im. Rydgiera w likwidacjiKraków: 7,7 mln zł zobowiązań szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, który został przekształcony w spółkę, jest w stanie likwidacji. Środki finansowe, o zwrot których wystąpił likwidator wynoszą ok. 7,7 mln zł.
to są zobowiązania do spłaty między innymi przez wzgląd na zakupem leków. Likwidator ma zabezpieczone środki na spłatę pozostałych zobowiązań. Poprzez cały czas trwania likwidacji prowadzony jest również mechanizm windykacji wymagalnych wierzytelności wobec likwidowanego szpitala. Ściągnięte środki finansowe przeznaczane są także na spłatę istniejących zobowiązań. Od 1 lipca 2010 roku działalność medyczną placówki nadzoruje firma. Władze regionu postanowiły objąć nadzorem mechanizm przekształcenia szpitala. Wedle ustawą o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania pozostałe po zakończeniu likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejmie Woj. Małopolskie. Po zakończeniu likwidacji i spełnieniu pozostałych czynności formalno – prawnych (m. in. wykreślenie SP ZOZ-u z właściwych rejestrów) jest to po 31 stycznia 2011 r. Woj. Małopolskie wystąpi do Ministerstwa Zdrowia o przekazanie dotacji w wysokości około 27 mln zł. Dotychczasowe działania powiązane z przekształceniem zakładu przebiegają wedle przyjętym harmonogramem. Obecnie program reorganizacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami podlega ocenie poprzez BGK i NFZ. Z tego powowdu zarząd województwa małopolskiego nie rozważa możliwości odrzucenia wniosku, tym bardziej, iż nawet w razie negatywnej weryfikacji programu reorganizacji istnieje sposobność ponownego wystąpienia o objęcie programem. Szpital prowadzi 21 oddziałów. Na terenie szpitala funkcjonują oddziały o specjalnościach takich jak: toksykologii, chirurgii szczękowo – twarzowej, hematologii, leczenia oparzeń i chirurgii plastycznej, onkologii, oddział urazów wielonarządowych, urologii. W ramach hospitalizacji całodobowej przyjmowanych jest 30 tys. pacjentów, a w samych poradniach liczba pacjentów, którym udzielano porad wynosi 140 tys. rocznie.
Czym jest Kraków: 7,7 mln zł zobowiązań znaczenie w Leczenie K .