odpowiedzialność ograniczona co to znaczy

Co to jest Odpowiedzialność ograniczona do możliwości. Co znaczy: możliwości fundamentem leczenia.

Czy przydatne?

Odpowiedzialność ograniczona do możliwości definicja

Co znaczy:

Prawne aspekty leczeniaOdpowiedzialność ograniczona do możliwości

fundamentem leczenia jest wyrażona, nawet ustnie, zgoda pacjenta na jego podjęcie. Doktor ma wymóg dochować należytej staranności postępowania, aczkolwiek nie można przypisać mu obowiązków niemożliwych do wykonania.
Zenon WasilewskiAutor: BCCW świetle prawa, przesłanki wyznaczające granice czynności leczniczych to: zgoda pacjenta, cel leczniczy i jego przeprowadzenie wedle aktualnym poziomem wiedzy i praktyki medycznej. Czynności medyczne świadczone poprzez lekarza są przeważnie adresowane wprost do pacjenta, który ma prawo do informacji umożliwiającej mu podjęcie świadomej decyzji oświadczenia woli. Powstaje zatem relacja prawny złączający pacjenta z lekarzem, a jego >fundamentem jest zgoda pacjenta na wykonywanie leczenia, zabiegu, badania. Wykonanie poprzez lekarza zabiegu medycznego bez zgody pacjenta jest przestępstwem obwarowanym sankcją karną ściganym z wniosku pokrzywdzonego. Zgoda pacjenta jest czynnością prawną, do której należy stosować regulaminy Kodeksu Cywilnego. Doktor ma wymóg zapewnić, aby zgoda swoja pacjenta albo zastępcza podmiotu uprawnionego była istotna pod względem prawnym i „może być wyrażona ustnie lub nawet poprzez takie zachowanie ,które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanej poprzez lekarza czynności medycznej” (wyrok SN z dnia 27 września 2005 r. sygn. II CSK 191/05).

Bez względu na charakter stosunku doktor-pacjent i jej podstawę prawną (odpłatna wizyta w gabinecie lekarskim, korzystanie ze świadczeń w szpitalu albo przychodni), obowiązkiem lekarza wobec pacjenta jest wymóg starannego działania. Niepomyślny rezultat postępowania medycznego nie wyklucza obowiązku należytej staranności.

Na gruncie orzecznictwa sądowego „wymogi wysokiej staranności, jakiej oczekuje się od lekarzy nie mogą przekładać się na przypisywanie im obowiązków praktycznie niemożliwych do wykonania. Z pewnego rodzaju czynnościami medycznymi nieodłącznie wiąże się gdyż powiększone ryzyko stworzenia szkody, którego niejednokrotnie nie da się wyłączyć ani uniknąć, nawet przy zachowaniu należytej staranności”. (wyrok z dnia 3. marca 1998 r. sygn. I Aca 14/98 SA w Warszawie.)

Obowiązek należytej staranności wynika również z Kodeksu Etyki Lekarskiej. Lekarze ponoszą odpowiedzialność zawodową (prawną) za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej i naruszanie regulaminów o wykonywaniu zawodu lekarza.

Za poniesioną poprzez pacjenta szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym albo nienależytym wykonywaniem czynności medycznych lekarze ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną (typu majątkowego). Ważne znaczenie ma także odpowiedzialność karna rozpatrywana na gruncie Kodeksu Karnego (za przestępstwa materialne - skutkowe: śmierć, uszczerbek na zdrowiu). Odpowiedzialność ta wynika z naruszenia elementarnych zasad leczenia i popełniony błąd lekarski, a nie niepowodzenie lecznicze.


Czym jest Odpowiedzialność ograniczona znaczenie w Leczenie O .