oferta skrojona miarę co to znaczy

Co to jest Oferta skrojona na miarę. Co znaczy: na miarę Wartość sprzętu medycznego oddanego w.

Czy przydatne?

Oferta skrojona na miarę definicja

Co znaczy:

Rośnie wartość sprzętu oddanego w leasingOferta skrojona na miarę

Wartość sprzętu medycznego oddanego w leasing w 2009 roku wzrosła o 27 proc., w trakcie gdy wartość całego rynku leasingu spadła o 30 proc.. Dane te uwzględniają również pożyczki udzielone poprzez spółki leasingowe.
Pożyczki te mają podobną konstrukcję do leasingu finansowego, lecz umożliwiają rozłożenie płatności podatku VAT na raty. Leasing sprzętu medycznego oparł się więc kryzysowi, raczej dzięki podmiotom prywatnym, ponieważ to właśnie one są przeważnie stroną w umowach z firmami oferującymi leasing. Placówki publiczne również przymierzają się do tej formy usług, lecz ostrożniej. Zresztą muszą się liczyć z tym, iż spółki precyzyjnie prześwietlą ich finanse, w trakcie gdy dla podmiotów prywatnych badanie możliwości udzielenia finansowania jest ograniczone do minimum.

– Z doświadczenia wynika, iż prywatne praktyki lekarskie, w tym stomatologiczne stanowią najliczniejszą grupę korzystających z leasingu, z kolei najwięcej transakcji o najwyższej wartośći zawierają spore prywatne placówki - szpitale, centra diagnostyczne, znacząco rzadziej dotyczą one publicznych szpitali – mówi Mirosława Blank, kierownik do spraw finansowania urządzeń medycznych z BRE Leasing.

Wartość leasingu

Jaki sprzęt można wziąć w leasing? Praktycznie każdy. Wartość transakcji rozpoczyna się od kilkunastu tys., a sięga nawet kilkudziesięciu mln złotych. Może się tak dziać wtedy, gdy klient decyduje się na leasing całych pakietów aparatury zarówno, tej relatywnie najtańszej, jak i tej drogiej.

– Do przeważnie leasingowanej aparatury medycznej można zaliczyć: ultrasonografy, echokardiografy, tomografy, aparaty RTG, unity stomatologiczne i okulistyczne – wylicza Dariusz Poniatowski, dyrektor regionalny Raiffeisen Leasing.

W 2009 roku wartość urządzeń medycznych oddanych do użytkowania wyniosła 488 mln zł, co stanowi 6 procent udziału w rynku leasingu maszyn i urządzeń i około 2 procent w rynku leasingu nieruchomości. Wysoka dynamika utrzymała się również w I połowie 2010 roku, gdzie odnotowano przyrost wartości sprzętu leasingowanego o 24 procent Dzisiaj transakcje leasingu na rynku usług medycznych można znaleźć w portfelu co drugiej spółki leasingowej, jednak powyżej połowę z nich skupiają trzy największe: Siemens Finance, VB Leasing i PKO Leasing.

Leasing finansowy

Leasing może być finansowy albo operacyjny. W tym pierwszym podmiot korzystający z leasingu przy sporządzaniu bilansu może uwzględnić amortyzację – 20 proc. rocznie poprzez pięć lat jako zużycie sprzętu pobranego w leasing. Płacone odsetki można ująć w kosztach. spółki leasingowe kuszą możliwością zmniejszenia podatku dochodowego właśnie przez amortyzację.

– Jednak część amortyzacji (wartość wliczana w wydatki w poszczególnym okresie obrachunkowym w związku ze zużyciem majątku trwałego) w sprawozdaniu finansowym nie jest wykazywana przy wyliczaniu dochodu podatkowego. W skutku dochód podatkowy jest większy i tym samym wyższy jest podatek CIT do zapłacenia – mówi Wojciech Michalik, z-ca dyrektora ds ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu.

Wybierając leasing, klient musi mieć również świadomość, iż faktura za aparaturę jest wystawiana na firmę leasingową, a więc szpital albo inna placówka medyczna nie są jego właścicielami. Muszą jednak od razu po wystawieniu tejże faktury zapłacić spółce 7 procentową stawkę VAT. Podatek jest również liczony od odsetek płaconych spółce leasingowej. Samą wysokość rat oblicza się na podstawie ceny pieniądza na rynku międzybankowym, a więc jednomiesięcznych albo trzymiesięcznych stawek WIBOR, ponieważ na ich podstawie wyliczana jest marża spółki. To sprawia, iż raty nie mogą być równe, ponieważ różna jest cena, którą płacą banki, pożyczając sobie wzajemnie kapitał na rynku. To może być pewną przeszkodą przy chęci precyzyjnego wyliczenia wydatków. Niektórym jednak opłaca się leasing, gdyż płacona rata zawiera w sobie opłatę za serwisowanie sprzętu w okresie trwania umowy, nie wymaga angażowania jednokrotnie sporej stawki na inwestycję, może powodować atrakcyjniejszą cenę sprzętu medycznego, z racji na lepszą pozycję spółki leasingowej u dostawców. W leasingu finansowym korzystający po zakończeniu umowy staje się właścicielem aparatury medycznej.

Drogie oferty

Szpitale publiczne również zaczynają doceniać leasing finansowy, raczej dlatego, iż rzadko mają wolne środki na inwestycje sprzętowe, a ta forma pozwala im je finansować z bieżących wpływów. Na leasing zdecydował się pomiędzy innymi szpital powiatowy w Inowrocławiu. Zamierzał kupić laser holmowy do rozbijania kamieni nerkowych, lecz unieważnił przetarg, gdyż oferty, które dostał o 15-20 proc. przekraczały środki, które placówka mogła przeznaczyć na realizację zakupu.

– Leasing to inna forma ponoszonego kosztu, który jest pokrywany z bieżących wpływów – mówi Ireneusz Beśka, z-ca dyrektora do spraw techniczno-administracyjnych szpitala powiatowego w Inowrocławiu. – Jednak sam wydatek leasingu w tym postępowaniu został oszacowany poprzez spółki na 30 tys. zł poprzez pięć lat.

Cena lasera wynosi ok. 200 tys. zł. W przetargu na zakup tego urządzenia oferty złożyły: Medfinance, firma zależna od notowanego na GPW Magellana – 470,6 tys. zł i Bodziec Leasing – 369,9 tys. zł. Bodziec Leasing Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w skład międzynarodowej ekipy finansowej Bodziec Leasing International z siedzibą w Szwajcarii. firma należy do ekipy bankowej Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLBOÖ). Do ekipy należy Raiffeisen Bank Polska.

Równocześnie spółki leasingowe narzekają, iż szpitale publiczne opracowując specyfikację ważnych warunków zamówienia wymieniają w niej sprzeczne ze sobą warunki, lub co gorsza wprowadzają takie zapisy, by celowo wyeliminować niektórych potencjalnych uczestników postępowania.

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym, który poprzez prawo podatkowe traktowany jest jako usługa, kwota VAT wynosi 22 procent
Równocześnie usługi medyczne zwolnione są z płacenia 22 procent VAT. Dlatego nawet jeżeli spółka albo szpital zdecydują się na tę formę finansowania, to zapłacony VAT nie zostanie odzyskany. Kalkulacja może być na niekorzyść tej formy, nawet jeżeli w razie leasingu operacyjnego cała rata leasingowa wraz ze kwotą podatku VAT jest kosztem korzystającego. – Leasing operacyjny dla działalności medycznych nie jest opłacalnym narzędziem finansowym, nawet jeżeli korzystający zaliczy w wydatki cały zakup w momencie krótszym niż amortyzacja normatywna przedmiotu, a więc 5 lat. Rzeczywisty wydatek, który ponosi korzystający na skutek nadpłacenia VAT o 15 procent znosi korzyści wynikające z „parasola” podatkowego w leasingu operacyjnym. – mówi Mirosława Blank, kierownik do spraw finansowania urządzeń medycznych z BRE Leasing.


Równocześnie to właśnie ta forma leasingu jest w najwyższym stopniu popularna u naszych zachodnich sąsiadów i w Wielkiej Brytanii. Klasyczna umowa leasingu operacyjnego nie narzuca klientowi wykupu urządzenia finansowanego po zakończeniu umowy. spółka albo szpital mogą najpierw zastrzec, czy zamierzają stać się właścicielem sprzętu, czy np. po zapłacie za jego użytkowanie poprzez umówiony czas, zdecydują się na nową umowę i nową aparaturę. Taka forma zapewnia dostęp do zawsze najnowocześniejszego technologiczne sprzętu, zdejmuje z korzystającego odpowiedzialność za naprawę ewentualnych usterek, a w przypadku, gdy takie się zdarzą, sprzęt natychmiast jest wymieniany na nowy. Wreszcie leasing operacyjny nie obciąża bilansu szpitala albo spółki. Tutaj szczególnie ma znaczenie wysokość kwoty amortyzacyjnej określanej w regulaminach prawa, gdyż od niej zależy min. czas umowy i jej min. wartość końcowa. w razie tej formy amortyzacja leży po stronie spółki leasingowej.

– W Polsce praktycznie nie rozwija się leasing pozabilansowy, a w Niemczech stanowi on 100 procent rynku leasingu. również w Wielkiej Brytanii, szczególnie w sektorze usług publicznych ta forma leasingu nabiera coraz większego znaczenia, gdyż umożliwia przeniesienie części ryzyka związanego z finansowaniem na podmiot prywatny. Transakcje takie są zawierane na czas krótszy od okresu ekonomicznej używalności danego sprzętu i są pożądane z uwagi na sposobność płynnej zamiany wyposażenia, adekwatnie do zmieniającego się postępu technicznego. Także w tych państwach ja Austria, czy Szwecja leasing operacyjny zyskuje coraz większe znaczenie. Istotnym czynnikiem umożliwiającym postęp tej formy finansowania jest jednak dobra współpraca z producentami i dostawcami sprzętu, gdyż po zakończeniu umowy element zwracany jest spółce leasingowej i podlega dalszemu zagospodarowaniu, czy to przez jego sprzedaż, czy ponowny leasing – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Pożyczka

w razie korzystania z oferty pożyczki udzielanej poprzez firmę leasingową kierujący działalność medyczną od razu staje się właścicielem sprzętu, gdyż dostawca wystawia fakturę na klienta. Nie musi również rezerwować stawki wynikającej z obowiązku natychmiastowej zapłaty podatku VAT, a więc w pewnym sensie wnosić swojego wkładu własnego w transakcję tak jak to ma miejsce
w razie transakcji leasingu finansowego. spółka leasingowa może naprawdę sfinansować do 100 procent wartości aparatury medycznej w zależności od wewnętrznych procedur. VAT pokrywa korzystający z pożyczki, lecz w ratach. Pożyczka może być również używana
w razie rozliczania dotacji unijnych właśnie dlatego, iż faktura jest wystawiana na rzeczywistego nabywcę sprzętu medycznego. Leasing jednak również stanowi wydatek kwalifikowany i opłaty z umowy leasingu mogą być refundowane z funduszy unijnych we wszystkich programach. Czasem jednak taka refundacja może następować jednokrotnie, a czasem w ratach. I w zależności z jakiego programu płyną kapitał wybierany jest leasing, lub pożyczka właśnie z racji na sposób uzyskiwania zwrotu wydatków. Rynek pożyczek właśnie dlatego rósł tak dynamicznie odkąd pojawiły się fundusze unijne do podziału i stanowi coraz większy udział w transakcjach leasingowych ogółęm. Na korzyść pożyczki przemawia także to, iż nie jest naliczany podatek VAT od odsetek, tak jak
w razie na przykład leasingu finansowego, aczkolwiek wydatki odsetkowe są tak samo kosztem uzyskania przychodów. Pożyczka ma więc przed sobą przyszłość.

– Od półrocza 2010 w statystykach uwzględniamy również pożyczki i wykazujemy je w odrębnej pozycji. W wcześniejszych okresach miały one mniejsze znaczenie i dlatego nie były wykazywane jako odrębna pozycja – mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu.

Perspektywy rozwoju

Zdaniem specjalistów leasing rozwija się wszędzie tam, gdzie jest dobrze zorganizowany obrót dóbr, kiedy element łatwo można sprzedać.
w razie rynku medycznego sprzęt i aparatura jest kupowana zwykle po to, by poprzez określony czas służyła pracy lekarza. Na pierwszym planie pojawia się własność, ponieważ ona determinuje możliwością użytkowania, na drugim stoi samo użytkowanie. Doktor, zarówno z prywatnej placówki, jak i ze szpitala publicznego zakłada, iż sprzęt jest środkiem, dzięki którego świadczy usługi lepszej jakości. Jednak ocena, iż w przypadku trudności z uzyskiwaniem wpływów na poczet spłat za użytkowaną aparaturę, sprzęt może być łatwo spieniężony, a wierzytelności spłacone z pewnością ma znaczenie. Tyle iż już przy samym wyborze aparatury, a nie sposobie finansowania jej zakupu. Dlatego z punktu widzenia lekarza i pacjenta, który zyskuje dostęp do najnowszych technologii mających wpływ na trafność diagnozy, czy skuteczność leczenia, najkorzystniejszy byłby leasing operacyjny, który daje sposobność korzystania ze sprzętu zawsze w najwyższym stopniu zaawansowanego technologicznie, poprzez co może wpływać na konkurencyjność. Chociaż jego postęp efektywnie blokuje 22- procentowa kwota podatku VAT.

Równocześnie przepis unijnej Dyrektywy VAT wskazuje, że sprzęt medyczny może podlegać obniżonej kwocie VAT łącznie z jego naprawami. Tym samym nie jest powiedziane, iż obniżona kwota może dotyczyć jedynie dostawy tego sprzętu i jak zauważa Marta Szafarowska, doradca podatkowy w Kancelarii Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, można więc wysnuć wniosek, że usługi najmu, leasingu, czy także dzierżawy sprzętu medycznego mogą używać ze kwoty obniżonej VAT na równi z samą dostawą takiego sprzętu. Czy jednak Ministerstwo Finansów weźmie pod uwagę taka interpretację?


Czym jest Oferta skrojona na miarę znaczenie w Leczenie O .