optymalny model co to znaczy

Co to jest Optymalny model SOR-u. Co znaczy: schemat SOR-u W ostatnim dziesięcioleciu dokonał się w.

Czy przydatne?

Optymalny model SOR-u definicja

Co znaczy:

Dynamicznie zmieniające się ogniwo ratownictwanajlepszy schemat SOR-u

W ostatnim dziesięcioleciu dokonał się w Polsce dzięki medycynie ratunkowej epokowy przełom w ratowaniu ludzkiego życia. Jednak nawet idealnie architektonicznie zaprojektowany i wybudowany SOR, zaopatrzony w nowoczesną aparaturę medyczną, może nadal być oddziałem niewydolnym.


Będzie tak, jeżeli nie zostaną wprowadzone rozwiązania systemowe obejmujące całą służbę zdrowia, a dotyczące odpowiedniego jej finansowania i organizacji pracy w POZ. Jednak wybrane rozwiązania, w dziedzinie organizacji pracy i funkcjonowania SOR mogą być z powodzeniem wprowadzone na poziomie lokalnym, poprzez dyrektora szpitala.

Zmiany takie zostały wprowadzone w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Od 1 stycznia 2010 roku SOR w tej placówce funkcjonuje w nowym kompleksie szpitalnym w zmienionej strukturze organizacyjnej. Jest nowoczesnym oddziałem posiadającym akredytację, działającym w strukturze szpitala wieloprofilowego, posiadającego pierwsze w państwie wyniesione lądowisko helikopterów, a zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego wchodzą w strukturę organizacyjną oddziału.

70 tys. pacjentów

Region zaopatrywany poprzez grudziądzki szpital obejmuje terytorium o pow. 1250 km2 z 250 tysiącami mieszkańców. W grudziądzkim szpitalu w 2010 r. hospitalizowano 30 tys. pacjentów. Z 70 tys. pacjentów wyposażonych w SOR w 2010 r. - 20% wymagało hospitalizacji, a dla 80% pacjentów wystarczająca była pomoc ambulatoryjna.

Bardzo długi - 25 letni moment budowy szpitala w Grudziądzu, związany z etapowym finansowaniem inwestycji, wynikającym z trudności pozyskania środków finansowych, miał prócz wielu uciążliwości jedną zaletę – pozwolił na dokonanie zmian architektonicznych w planach budowy. Dokonane zmiany pozwoliły na dostosowanie SOR-u do wymagań ustawowych i zbliżyły go do standardów obowiązujących w EU. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia samorządu lokalnego, który cały czas aktywnie wspierał przedsięwzięcia szpitala i dodatkowo przeznaczył 71 mln złotych na doposażenie sprzętowe szpitala.

Monitoring i sieć bezprzewodowa

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a także chcąc zabezpieczyć nowoczesny, drogi sprzęt przed zniszczeniem i kradzieżą zamontowane zostały kamery monitorujące z funkcją zapisywania i odtwarzania zdarzeń. także otoczenie szpitala wspólnie z parkingiem przyszpitalnym zostało objęte powyższym monitoringiem. Zachowując zasady intymności badania lekarskiego i respektując prawa pacjenta nie objęto monitoringiem pomieszczeń diagnostyczno - leczniczych.

Dzięki zamontowaniu w szpitalu sieci wzmacniaczy sygnału GSM aktualny jest tam mocny sygnał telefonii komórkowej i efektywna łączność bezprzewodowa w całym szpitalu. W szpitalu obowiązuje dokumentacja elektroniczna – oparta o program „Esculap”, chociaż w SOR utrzymano dodatkowo ze względów bezpieczeństwa klasyczną dokumentację „papierową”. Sekcja Telemedycyny i Teletransmisji uruchomiła mechanizm pozwalający na przekazywanie obrazu nie tylko między oddziałami szpitalnymi, lecz także na teletransmisję do ośrodków referencyjnych.

Sale operacyjne i diagnostyka

W planach architektonicznych oddziału uwzględnione zostały swoje sale operacyjne i rozbudowana wyłącznie dla potrzeb SOR diagnostyka obrazowa z gabinetami: RTG, TK i USG z funkcją kolorowego Dopplera.

Oddział od 10 lat posiada akredytację, a w obecnym kształcie architektonicznym, przy posiadanym wyposażeniu i istniejącej strukturze organizacyjnej, spełnia wszystkie wymagane ustawowo kryteria. Szpital posiada pierwsze oddane w Polsce nowoczesne – wyniesione na platformie lądowisko helikopterów wybudowane ze środków zdobytych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Posiadając w/w atrybuty nowoczesnego szpitala, mając 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu oddziału ratunkowego i znając jego specyfikę, w Grudziądzu podjęto próbę wprowadzenia zmian w zarządzaniu i funkcjonowaniu SOR poprawiające jego funkcjonalność.

Zmiana mechanizmu dyżurów

Poszukując optymalnego wzorca organizacyjnego oddziału ratunkowego, mając na uwadze liczne problemy powiązane z zaopatrzeniem wciąż rosnącej liczby pacjentów w oddziale ratunkowym i trudności z obsadą dyżurów i konsultacjami specjalistycznymi w SOR, które niejednokrotnie przeciągały się w sposób nieprzyzwoity w okresie, powodując przyblokowanie oddziału ratunkowego, dyrektor szpitala z początkiem 2010 r. wymienił mechanizm dyżurowy szpitala. Powyższe zmiany opisane zostały w zarządzeniu wydanym 21.12.2009 r. - załącznik nr 1. Dyżurni lekarze – eksperci zostali przypisani organizacyjnie do SOR –u, gdzie została zogniskowana działalność ostro - dyżurowa szpitala, a forma organizacja pracy dyżurowej oddziału ratunkowego została ujęta w ramy przepisu pełnienia dyżurów lekarskich w SOR - załącznik nr 2. Po godzinie 14:00 aktywność zespołów dyżurowych szpitala ogniskuje się w SOR. Centralny blok operacyjny ogranicza działalność, a jego funkcję przejmują dwie sale operacyjne SOR. schemat funkcjonowania SOR, który został wprowadzony w 2010 r. usprawnił pracę oddziału. Czas oczekiwania na konsultację specjalistyczną skrócił się do 5 - 10 min. Zniknął problem pacjentów konsultowanych poprzez wielu ekspertów i „niechcianych”- pozostawianych w SOR bez decyzji, co dalej z nimi zrobić. Specjalista zobowiązany jest wg wprowadzonych zasad „załatwić” pacjenta do końca – przyjąć do oddziału albo po zaopatrzeniu skierować do dalszego leczenia ambulatoryjnego. Doktor mechanizmu mając w trakcie dyżuru uprawnienia dyrektora szpitala rozstrzyga sprawy sporne.

Min. czas oczekiwania

Do minimum pomniejszył się czas oczekiwania na pilną, ostro-dyżurową operację. Znieczulenia dokonuje anestezjolog SOR – na każdym dyżurze jest 2 anestezjologów przypisanych organizacyjnie do Oddziału Ratunkowego. W przypadkach krytycznych pacjent z sali reanimacyjnej wjeżdża bezpośrednio na salę operacyjną, będącą w bezpośrednim sąsiedztwie i ciągłej gotowości do wykonania zabiegów ostro - dyżurowych. Cięcia cesarskie realizowane są na sali operacyjnej w obszarze oddziału położniczego, a przewarzająca część zabiegów neurochirurgicznych ostro-dyżurowych na sali neurochirurgicznej centralnego bloku operacyjnego. Sale zabiegowe SOR–u kosztowo zostały przypisane do Centralnego Bloku Operacyjnego.

Napór pacjentów na SOR

Napór pacjentów na oddziały ratunkowe jest zjawiskiem spostrzeganym w całym państwie. W Grudziądzu zanotowano od 2004 r. 100% przyrost liczby pacjentów zaopatrywanych w SOR, od 34 tys. w roku 2004 do 70 tys. w latach 2009 i 2010. W ubiegłym roku pośrodku doby zaopatrywano średnio 100 pacjentów ponad 18 roku życia. Podobnie było w pionie pediatrycznym. Jedną z wiodących i zdiagnozowanych przyczyn tego zjawiska jest niewydolność podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2010 r. wykonano 808 zabiegów operacyjnych ostro-dyżurowych w salach operacyjnych oddziału ratunkowego. /chirurgia ogólna – 473, chirurgia onkologiczna - 4, urologia – 5, ginekologia - 2, neurochirurgia - 28, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - 296 operacji/.

A analiz wynika, iż najwięcej pacjentów (52% ) jest dowożonych do SOR - u poprzez ambulanse medyczne. Nie wszystkie interwencje ZRM kończą się dostarczeniem pacjentów do SOR- u, a tylko co trzeci dostarczony tą droga pacjent wymagał hospitalizacji. Co trzeci pacjent zaopatrywany w SOR trafia bez skierowania. Powyżej połowie (56%) spośród nich odmówiono przyjęcia w POZ i zasugerowano, by zgłosili się do szpitala, gdzie muszą zostać wyposażeni. Pozostali pacjenci (44%) z różnych przyczyn nie podjęli próby uzyskania rady w POZ i zgłosili się bezpośrednio do SOR - u. przewarzająca część interwencji ambulansów ratunkowych dzieje się w godzinach pracy POZ, w tym czasie także trafia najwięcej pacjentów do SOR - u. Największe natężenie napływu dotyczy godz.: 10 – 18.

Zdecydowana przewarzająca część pacjentów zaopatrywanych w SOR to pacjenci ambulatoryjni (80%), mogący być z powodzeniem leczeni poprzez lekarzy POZ, a tylko 6% pacjentów SOR - u znajdowało się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia ( średnio 5.6 pacjenta/dobę ).

Podstawowa opieka zdrowotna jest niewydolna – działa niezadawalająco, przerzucając własne zobowiązania na SOR. Niezadowoleni pacjenci ambulatoryjni „napierają” na szpital, blokując SOR a cierpią na tym pacjenci ciężko chorzy, w stanie zagrożenia życia. Taka przypadek grozi katastrofą w SOR, frustruje pacjentów i jest ważkim czynnikiem wypalenia zawodowego personelu medycznego.

Powyższy stan skutkuje także ważną stratę finansową dla szpitala. W I kwartale 2010 roku utrata związana z finansowaniem SOR - u wyniosła 600 tys. złotych.

Sale z blokiem operacyjnym

W Oddziale Ratunkowym w grudziądzkim szpitalu w 2010 r. zaopatrzono 187 pacjentów z zawałem typu NSTEMI i STEMI, 108 z ostrym zespołem wieńcowym (UAP), przekazując ich do dalszego leczenia do Oddziału Kardiologicznego, dysponującego pracownią kardiologii inwazyjnej będącej w „fazie uruchamiania” i z tego względu działającej w 2010 r. tylko w godzinach od 8:00 do godz. 14:00. ZRM wykonały w ubiegłym roku 201 transporty ratunkowe pacjentów z zawałem typu STEMI do dyżurujących ośrodków kardiologii inwazyjnej po przedtem wykonanej teletransmisji.

Do SOR – u w rozpatrywanym rocznym okresie przyjęto 385 pacjentów z udarem mózgu i 66 z symptomami TIA, których po stabilizacji i pilnej diagnostyce przekazano do Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.

W SOR zdiagnozowano, ustabilizowano i w krótkim czasie przygotowano do zabiegu 148 pilnych przypadków neurochirurgicznych, wymagających interwencji operacyjnej, pośród których było 68 pourazowych krwiaków śródczaszkowych, z których 28 operowano pilnie na sali operacyjnej SOR, a pozostałe na sali neurochirurgicznej Centralnego Bloku Operacyjnego.

10 ekspertów przypisanych do SOR - u zaopatrywało także oddziały szpitalne. Powyższy schemat sprawdził się w naszym szpitalu. Nie wydarzyło się jakiekolwiek „nieszczęście” w oddziałach szpitalnych, powiązane z wprowadzenie powyższego modelu dyżurowego. Dzięki czytelnie określonym obowiązkom i zasadom współdziałania zespołów dyżurnych, zostały także wygaszone konflikty pomiędzy specjalistami i skrócony czas zaopatrywania pacjentów w Oddziale Ratunkowym.Andrzej Witkowski, Rafał Mańka, Rafał Czarnecki, Szpitalny Oddział Ratunkowy

Tomasz Witkowski , Sekcja Teletransmisji i Telemedycyny

Regionalny Szpital Specjalistyczny im dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Czym jest Optymalny model SOR-u znaczenie w Leczenie O .