ossp apel sprawie reform co to znaczy

Co to jest OSSP: apel w sprawie reform zdrowotnych. Co znaczy: zdrowotnych Organizatorzy I Kongresu.

Czy przydatne?

OSSP: apel w sprawie reform zdrowotnych definicja

Co znaczy:

I Kongres Szpitali PrywatnychOSSP: apel w kwestii reform zdrowotnych

Organizatorzy I Kongresu Szpitali Prywatnych zwrócili się do Prezesa Porady Ministrów z apelem dotyczącym pakietu ustaw zdrowotnych. Apel wyraża obawę, iż założenia pakietu ustaw są niewystarczające, wyraża także zaniepokojenie brakiem prezentacji ich docelowych założeń.
Uczestnicy I Kongresu Szpitali Prywatnych wyrazili gotowość do włączenia się w dyskusję nad reformą mechanizmu ochrony zdrowia i zadeklarowali pomoc przy tworzeniu mapy drogowej jej realizacji. Sformułowali również kluczowe osie problemowe i cele, które ich zdaniem reforma ta powinna realizować. Pierwszym z nich jest planowanie. Polskę dosięgają gdyż zmiany populacyjne o historycznie niespotykanej skali. Wyż pokolenia 65-latków będzie się zderzać w najbliższych latach z niżem 18-latków, co stanie źródłem szeregu wyzwań społeczno-gospodarczych. Kluczem do ich rozwiązania jest perspektywiczne planowanie.


następny postulat to pomocniczość. Współczesne kraj nie ma możliwości pełnego zaspokojenia wykładniczo rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa na miarę jego ambicji i oczekiwań. Jedyną alternatywą jest wdrożenie konstytucyjnej zasady pomocniczości w kontekście art. 68 ustawy zasadniczej. kraj winno tym samym kształtować optymalne warunki dla rozwoju inwestycji prywatnych ochrony zdrowia i angażować się tylko w takim zakresie, w jakim społeczność nie jest w stanie samodzielnie sprostać stającym przed nią zadaniom.


mechanizm jednego płatnika dowiódł, iż mimo trwającego do niedawna poprzez 5 lat średniorocznego tempa wzrostu budżetu NFZ w wysokości 20%, odczuwalny poziom opieki rósł zdecydowanie wolniej. Brak jakiejkolwiek konkurencji dla Funduszu skutkuje, iż bez względu na wysiłek organiczny, środki publiczne nie są wydatkowane optymalnie. Organizatorzy Kongresu apelują o wprowadzenie w dziedzinie składki podstawowej, a nie tylko dodatkowej, konkurencji płatników publicznych i prywatnych, regulowanej z pomocą silnego centralnego regulatora. Europa wypracowała w tym zakresie wzory godne naśladowania.

W odróżnieniu do listy rankingowej konkursów NFZ, będącej obiektywną fundamentem kwalifikacji, sama rozmiar kontraktu jest regulowana w sposób arbitralny. Kryteria podziału środków między zakwalifikowanymi ośrodkami są uznaniowe. Brak jest również czytelnych i transparentnych reguł alokacji budżetu.


Wobec napływającego z różnych stron sceny politycznej zalewu negatywnych i krzywdzących słów o prywatyzacji i komercjalizacji szpitali, negujących sedno i deprecjonujących znaczenie, potrzebę i skalę prywatnych inwestycji w ochronie zdrowia, organizatorzy Kongresu apelują o rewizję polityki informacyjnej rządu, która ważąc solidaryzm względem pomocniczości, naświetlałaby rolę partnerów prywatnych w realizacji celów publicznych.


I Kongres Szpitali Prywatnych miał miejsce w Carolina Medical Center. Jego organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Odbywał się pod patronatem Pracodawców RP. Portal Medicalnet i czasopismo Med.-info objęło patronat medialny nad tym przedsięwzięciem.


Czym jest OSSP: apel w sprawie reform znaczenie w Leczenie O .