potrzebne procedury kontrolno co to znaczy

Co to jest Potrzebne procedury kontrolno-odwoławcze. Co znaczy: kontrolno-odwoławcze wedle.

Czy przydatne?

Potrzebne procedury kontrolno-odwoławcze definicja

Co znaczy:

NFZ decyduje o świadczeniach medycznychPotrzebne procedury kontrolno-odwoławcze

wedle obowiązującym prawem ostateczną decyzję o wykonaniu świadczenia – w wyniku decyzji o jego sfinansowaniu - podejmuje NFZ. Z racji na wydatki świadczeń bardzo regularnie zdarza się, iż urzędnicy odmawiają sfinansowania świadczenia.
Stefan CieslaAutor: Stefan Cieślaznaczy to, iż de facto decyzja o życiu pacjenta należy do urzędnika, bez ustalonych procedur kontrolno-odwoławczych. Rozwiązaniem tego problemu byłoby powstanie wydzielonej ścieżki sądowej przeznaczonej dla rozpatrywania spraw związanych z dochodzeniem prawa do wykonania określonego świadczenia zdrowotnego. W polskim prawie istnieją już wydzielone tryby dla rozpatrywania niektórych specjalnych roszczeń, na przykład z zakresu ochrony konkurencji, o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, w kwestiach z zakresu regulacji energii, regulacji telekomunikacji i poczty, regulacji transportu kolejowego. Nie sądzę by ktokolwiek uznał prawo do świadczenia zdrowotnego za mniej ważne niż prawo do konkurencyjności umów.

Właściwym w kwestiach roszczeń o wykonanie świadczenia zdrowotnego powinien być wydzielony wydział jednego z sądów okręgowych, najlepiej w jednym z mocnych ośrodków akademickich (Kraków, Gdańsk, Poznań, Warszawa), do którego powództwa o nakazanie sfinansowania świadczenia mogłyby być kierowane drogą elektroniczną, z dowodami w formie skierowania albo/i zalecenia lekarza kierującego. Sąd taki zwracałby się do biegłych sądowych – najlepiej najwyższej klasy ekspertów z danej dziedziny, a następnie orzekałby na podstawie ich opinii. Orzeczenia nakazujące sfinansowanie powinny być opatrywane rygorem natychmiastowej wykonalności. Oczywiście podana propozycja nie jest gotowym rozwiązaniem prawnym. Jest jednak konkretnym wskazaniem kierunku, gdzie powinny ewoluować prawa pacjenta w Polsce. Tylko poddanie praw pacjenta kognicji sądu zapewni realność tych praw.

Przecież „prawo do życia” jest fundamentalnym prawem istoty ludzkiej, jego przestrzeganie jest pierwszym i fundamentalnym warunkiem wszelkich innych praw. Znajduje się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Deklaracji Podstawowych Praw i Wolności czy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Z prawem do życia powiązane jest prawo do leczenia w przypadku jego zagrożenia. Funkcjonujący aktualnie w RP mechanizm świadczeń zdrowotnych niestety nie daje mieszkańcom naszego państwie gwarancji wykonania niezbędnych świadczeń, a tym samym nie zabezpiecza nam naszego prawa do życia.


Czym jest Potrzebne procedury kontrolno znaczenie w Leczenie P .