czynniki produkcji czeki co to znaczy

Czynniki Produkcji, Czeki (Cheque), Czek Rozrachunkowy, Czek Bankierski, Czarna Gospodarka, Cykl.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na C

 • Definicja Cena Maksymalna Co oznacza ustalony przez państwo pułap ceny, powyżej którego nie mogą być zawierane transakcje
 • Definicja Cena Co oznacza dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany produkt lub usługę. Elementami tak rozumianej ceny są: odsetki, prowizje oraz inne opłaty
 • Definicja Cena Brutto Co oznacza wartość towaru (usługi) wraz z naliczonym podatkiem VAT
 • Definicja Cena Detaliczna Co oznacza cena oferowana nabywcy za towar w punkcie sprzedaży
 • Definicja Cena Dumpingowa Co oznacza stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania rynku; jest przejaw nieuczciwej konkurencji; cena nie pokrywająca kosztów produkcji
 • Definicja Cena Hurtowa Co oznacza cena sprzedaży oferowana przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego; obejmuje cenę zbytu powiększoną o marżę hurtową
 • Definicja Cena Monopolowa Co oznacza zawiera zwykle zysk wyższy od przeciętnego; cena ustalana dla wyrobów, których produkcja jest opanowana przez monopol
 • Definicja Cena Netto Co oznacza wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
 • Definicja Cena Umowna Co oznacza występuje w gospodarce socjalistycznej; poziom ceny umownej ustalało się poprzez negocjacje między producentem a odbiorcą
 • Definicja Cesja (assignment) Co oznacza a także praw do roszczeń (cesja należności), na inny podmiot gospodarczy. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą
 • Definicja Cesja (ubezpieczenia) Co oznacza stanowiące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej, na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), np
 • Definicja Cit Co oznacza Inaczej podatek dochodowy od osób prawnych
 • Definicja Controlling Co oznacza proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych
 • Definicja Cykl Koniunkturalny Co oznacza zjawisko cyklicznych zmian aktywności gospodarczej mierzonej poziomem produktu narodowej
 • Definicja Cykl Produkcyjny Co oznacza produkcyjnego do jego zakończenia; czas cyklu zależy m.in. od specyfiki produkcji, organizacji pracy, poziomu techniki czy poziomu koncentracji produkcji
 • Definicja Czarna Gospodarka Co oznacza szara strefa, podziemna nie deklarowana do opodatkowania działalność gospodarcza; nie zawarta w oficjalnej statystyce i niemożliwa do dokładnego zmierzenia
 • Definicja Czek Bankierski Co oznacza trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki takie dają remitentowi możliwość uzyskania natychmiastowej zapłaty od banku korespondenta
 • Definicja Czek Rozrachunkowy Co oznacza służy do dokonania przelewu pomiędzy rachunkami podmiotów gospodarczych. Wymaga w swej treści adnotacji do rozrachunku
 • Definicja Czeki (cheque) Co oznacza bankowi przez właściciela rachunku , aby wypłacił określoną kwotę pieniężną ze środków będących w dyspozycji wystawcy czeku. Czeki są wystawiane na formularzach wydawanych przez
 • Definicja Czynniki Produkcji Co oznacza zasoby konieczne do przeprowadzenia procesu produkcji

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Czynniki Produkcji, Czeki (Cheque), Czek Rozrachunkowy, Czek Bankierski, Czarna Gospodarka, Cykl Produkcyjny, Cykl Koniunkturalny, Controlling, Cit, Cesja znaczenie.

Co to jest Czynniki Produkcji, Czeki (Cheque), Czek Rozrachunkowy słownik.