prowizje bankowe produkt co to znaczy

Prowizje Bankowe, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Prawo Poboru (Pp), Prawo Do.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na P

 • Definicja Pomost (emerytura Pomostowa) Co oznacza fundusz założony przez pracodawcę zatrudniajęcego pracowników w szkodliwych warunkach. Zgromadzone środki posłużą póżniej do sfinansowania emerytur pomostowych
 • Definicja Parytet Walutowy Co oznacza wyraża ilość czystego złota zawartą w jednostce monetarnej danego kraju
 • Definicja Pasywa Co oznacza to termin księgowy oznaczający żródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa
 • Definicja Podatek Co oznacza lub innej osoby publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych, określających warunki, wysokość
 • Definicja Podatek Dochodowy Co oznacza obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, zależne od dochodu
 • Definicja Podstawa (basis) Co oznacza Różnica pomiędzy ceną gotówkową i terminową towaru
 • Definicja Polecenie Przelewu Co oznacza uniwersalną formą rozliczeń bezgotówkowych, polegającą na wydaniu bankowi przez właściciela rachunku polecenia przelania określonej kwoty z jego rachunku na wskazany przez niego
 • Definicja Polisa Ubezpieczeniowa Co oznacza ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz
 • Definicja Powszechne Towarzystwo Emerytalne (pte) Co oznacza spółka akcyjna, powołana specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez
 • Definicja Prawo Do Akcji (pda) Co oznacza inwestorom giełdowym w odniesieniu do akcji danej spółki akcyjnej, którego wartość (cena) jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych przez nich w ofercie
 • Definicja Prawo Poboru (pp) Co oznacza dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Według tej reguły objęcie przez akcjonariuszy
 • Definicja Produkt Krajowy Brutto Co oznacza wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w trakcie konkretnego okresu, najczęściej roku
 • Definicja Produkt Narodowy Brutto Co oznacza Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za granicą, pomniejszone o wartość dochodów na rynku krajowym zgromadzonych przez inwestorów zagranicznych
 • Definicja Prowizje Bankowe Co oznacza w granicach określonych bankowymi taryfami prowizji i opłat, które banki obowiązkowo ogłaszają w miejscu ogólnie dostępnym. W indywidualnych przypadkach bank może doliczyć

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Prowizje Bankowe, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Prawo Poboru (Pp), Prawo Do Akcji (Pda), Powszechne Towarzystwo Emerytalne (Pte), Polisa znaczenie.

Co to jest Prowizje Bankowe, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy słownik.