zysk ekonomiczny zysk co to znaczy

Zysk Ekonomiczny, Zysk, Zwolnienia Grupowe, Zielona Karta, Zawodowo Czynni, Zawodowo Bierni.

Słownik Podatkowy - definicje podatkowe na Z

 • Definicja Zatrudnienia Struktura Co oznacza układ grup osób (uwzględniający cechy demograficzne, zawody, kwalifikacje, rodzaje wykonywanej pracy, formy wynagrodzenia) tworzących zbiorowość wszystkich zatrudnionych
 • Definicja Zacofanie Gospodarcze Co oznacza wykazywane przez część krajów w stosunku do najwyżej rozwiniętych krajów świata; objawia się m.in.: niskim poziomem PNB, wysokim udziałem rolnictwa w tworzeniu produktu narodowego
 • Definicja Zasoby Ekonomiczne Co oznacza podstawowe składniki wzrostu gospodarczego; zasoby ekonomiczne to m.in.: ziemia, zasoby ludzkie, kapitał, technologia i przedsiębiorczość
 • Definicja Zasoby Naturalne Co oznacza wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i konsumpcji twory takie jak rośliny, zwierzęta, ekosystemy, atmosfera, woda, minerały
 • Definicja Zastaw Co oznacza ograniczone prawo rzeczowe, którego głównym celem jest zabezpieczenie wierzytelności
 • Definicja Zastaw Na Prawach Co oznacza wierzytelności banku na wszelkich prawach (np. wierzytelnościach pieniężnych, papierach wartościowych), jeżeli są zbywalne. Ustanowienie zastawu na prawach wymaga zawarcia
 • Definicja Zastaw Rejestrowy Co oznacza ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 1996 r., nr 149, poz. 703), może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności państwowych osób prawnych
 • Definicja Zatrudnienie Co oznacza pracujący z reguły na podstawie umowy o pracę
 • Definicja Zawodowo Bierni Co oznacza osoby powyżej 15. roku życia, które nie wchodzą na rynek pracy i są na utrzymaniu osób zatrudnionych
 • Definicja Zawodowo Czynni Co oznacza pracę przynoszącą dochód lub poszukujących pracy; zawodowo czynni to pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin
 • Definicja Zielona Karta Co oznacza ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego mający zastosowanie w ruchu poza granicami naszego kraju. Obowiązuje w krajach, które podpisały konwencję Zielonej Karty
 • Definicja Zwolnienia Grupowe Co oznacza rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub leżących po stronie zakładu pracy najczęściej dotyczących większych grup pracowników
 • Definicja Zysk Co oznacza nadwyżki dochodów nad wydatkami ponoszonymi na ich uzyskanie w określonym czasie
 • Definicja Zysk Ekonomiczny Co oznacza kwota pozostała po odjęciu od przychodów firmy wszystkich kosztów

Co znaczy w podatkach? Czym jest, co to jest?

Definicje w podatkach, wyjaśnienie z podatków. Znaczenie orzeczenia.

Definicja Zysk Ekonomiczny, Zysk, Zwolnienia Grupowe, Zielona Karta, Zawodowo Czynni, Zawodowo Bierni, Zatrudnienie, Zastaw Rejestrowy, Zastaw Na Prawach, Zastaw, Zasoby znaczenie.

Co to jest Zysk Ekonomiczny, Zysk, Zwolnienia Grupowe, Zielona Karta słownik.