participation exemption fixed co to znaczy

Participation Exemption, Fixed Assets, Ibc, Exchange Control, Back To Back Loan, Cost Plus Method.

Co oznaczy w prawie?

 • Co znaczy PURE HOLDINGS Definicja Spółki holdingowe, których działalność ogranicza się do zarządzania posiadanymi w innych spółkach akcjami.REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITs
 • Co znaczy BED DEBT Definicja Nieściągalne długi
 • Co znaczy FLAG OF CONVENIENCE Definicja terminologii żeglugi handlowej i oznacza, że statek jest zarejestrowany w kraju z liberalną jurysdykcją rejestracyjną i podatkową.Często się zdarza, że prawo własności
 • Co znaczy ITC Definicja International Trading CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji. KONTRAKTY TERMINOWE
 • Co znaczy NON DISCRIMINATION Definicja Zasada równego traktowania wszystkich podatników znajdujących się w takiej samej sytuacji
 • Co znaczy IRC Definicja Inland Revenue CodeBrytyjskie skodyfikowane prawo traktowane jako całość
 • Co znaczy SIMULTANEOUS TAX EXAMINATION Definicja Postanowienie wprowadzone do dwustronnej umowy podatkowej o przeprowadzeniu jednoczesnej kontroli skarbowej danego podatnika przez obie zainteresowane administracje podatkowe
 • Co znaczy MOST FAVOURED NATION TREATMENT Definicja Zasada, wg której kraj gościnny jest zobowiązany do równego traktowania inwestorów i inwestycji pochodzących z różnychkrajów
 • Co znaczy CONDUIT COMPANIES Definicja spółki pośrednicząceSą stworzone do czerpania korzyści wynikających z przywilejów dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy IEC Definicja International Employment CorporationKorporacja pośrednicząca w zatrudnieniu
 • Co znaczy OFFSHORE COMPANY Definicja granicami własnego kraju; 2. tzw. spółki offshore, czyli spółki zarejestrowane w krajach o korzystniejszych przepisach podatkowych i bankowych, czego efektem jest zminimalizowanie
 • Co znaczy CAPITAL ALLOWANCE Definicja Określona suma zysku wolna od podatku przeznaczona na wymianę zużytych środków trwałych
 • Co znaczy EVASION Definicja Termin odnoszący się do nielegalnego unikania opodatkowania; uchylanie się od opodatkowania
 • Co znaczy GRANDFATHER CLAUSE Definicja przepis przejściowy; na jego mocy podmiot działa na dotychczasowych zasadach, mimo zmiany przepisów
 • Co znaczy TRANSFER PRICING Definicja Mechanizm transferu zysków poprzez zaniżanie lub podwyższanie cen zakupu i sprzedaży towarów i usług polegający na sztucznej manipulacji tymi cenami
 • Co znaczy LIVING TRUST Definicja Odwołalny trust powstały za życia założyciela
 • Co znaczy CONTINENTAL SHELF Definicja podziemie, leżące poza wodami terytorialnymi, na którym państwo nadbrzeżne ma wyłączne prawo do poszukiwania i eksploatacji bogactw szelfu; prawo państwa nadbrzeżnego nie wpływa
 • Co znaczy ALIENT RESIDENT Definicja Cudzoziemiec uznawany za rezydenta obcego kraju dla celów podatkowych
 • Co znaczy ATR Definicja advance tax ruling - wiążąca interpretacja podatkowa
 • Co znaczy LICENCING COMPANIES Definicja preferencyjnie traktujących wypłaty z tytułunależności licencyjnych, używania środków trwałych, udzielania patentów, praw autorskich, udostępniania informacji itp. pozwala uniknąć
 • Co znaczy FIDUCIARY Definicja Osoba lub instytucja prawnie odpowiedzialna za kierowanie, inwestowanie i dystrybucję funduszy
 • Co znaczy DAY TRADE TRANSACTION Definicja krótkoterminowe transakcje giełdowe ( w czasie krótszym niż jeden dzień
 • Co znaczy IC Definicja International CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy PA Definicja Paying Agent agant wypłacający
 • Co znaczy PASSIVE INCOME Definicja Dochód osiągnięty z dywidend, odsetek, prowizji i należności licencyjnych
 • Co znaczy DEBT FINANCING Definicja Finansowanie wierzycielskie
 • Co znaczy SUBJECT TO TAX PRINCIPLE Definicja opodatkowaniu. Metoda stosowana przy unikaniu podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła jedynie do sytuacji, gdy dany dochód jest faktycznie
 • Co znaczy TESTAMENTARY TRUST Definicja Trust utworzony po śmierci założyciela na podstawie jego testamentu
 • Co znaczy BED AND BREAKFASTING ASSETS Definicja Sprzedaż aktywów i ich natychmiastowe kupno
 • Co znaczy FATF Definicja Financial Action Task Force
 • Co znaczy GOOD STANDING Definicja Oświadczenie, że spółka spełnia wszystkie wymogi formalne
 • Co znaczy BV Definicja Besolten Vennootschap
 • Co znaczy TREATY SHOPPING Definicja jest to z umowami w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Inwestorzy z innych krajów, których zawarta umowa nie dotyczy, kierują inwestycje za pośrednictwem spółek
 • Co znaczy VAT grouping Definicja konsolidacja podatników VAT
 • Co znaczy ARM`S LENGTH PRINCIPLE Definicja międzynarodowych w oparciu o ceny rynkowe. Spółki należące do tej samej grupy ustalają własne ceny, często znacznie się różniące od istniejących na rynku pomiędzy niepowiązanymi
 • Co znaczy ANTY-TREATY SHOPPING Definicja międzynarodowych umowach podatkowych przewidujące rozwiązanie umowy podatkowej przez jedną z dwu stron sygnatariuszy, jeśli jedna ze stron dowiedzie, że druga nie jest w stanie
 • Co znaczy BENEFICIAL OWNER Definicja rzeczywisty odbiorca - podmiot, który pobiera korzyści z papierów wartościowych lub majątku, niezależnie od tego, kto ma do tych papierów wartościowych lub majątku tytuł prawny
 • Co znaczy CORPORATE INCOME TAX (CIT) Definicja Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Co znaczy OPEN-ENDED INVESTMENT COMPANY Definicja podmiot działający w podobny sposób jak fundusz otwarty, ale mający formę spółki OVER-THE-COUNTER - OTC-LISTED
 • Co znaczy SAVINGS DIRECTIVE Definicja 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments) dyrektywa UE w sprawie wymiany informacji między instytucjami finansowymi państw członkowskich o zyskach z
 • Co znaczy OECD Definicja Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
 • Co znaczy BPO - Business Process Outsourcing Definicja zlecenie bieżącej obsługi administracyjnej firmy podmiotowi zewnętrznemu
 • Co znaczy TAX SHELTER lub TAX SHELTER INVESTMENT Definicja przez podatnika sztucznych strat; charakteryzuje się opóźnieniem płatności podatków, zamianą zwykłych potrąceń na przyszłe zyski kapitałowe, ogólnym wzrostem
 • Co znaczy RESIDENT COMPANY Definicja funkcji, założona w uprzywilejowanym podatkowo kraju w celu konsolidacji transferowanych zysków. Jej głównym celem jest ochrona dochodu i redukcja podatków w kraju rezydencji
 • Co znaczy MME Definicja Multinational EnterpriseMiędzynarodowe przedsiębiorstwo
 • Co znaczy ECOFIN Definicja EU Council of Economic and Finance ministers - Rada UE w składzie ministrów do spraw finansów.EEA
 • Co znaczy BENEFICIARY Definicja beneficjent - osoba czerpiąca korzyści z testamentu lub innej umowy, np. polisy ubezpieczeniowej, trustu
 • Co znaczy ETS, ECJ Definicja Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • Co znaczy ASSETS PROTECTION TRUSTS (APT) Definicja Rodzaj trustu, który w najwyższym stopniu chroni aktywa
 • Co znaczy TAX EXEMPTION Definicja Wyłączenie podatkowe
 • Co znaczy MUNICIPAL TAX Definicja LOCAL TAX
 • Co znaczy DIMINISHING VALUE METOD Definicja metoda stosowana do obliczania spadku wartości środków trwałych
 • Co znaczy HEADQUARTERS OFFICES Definicja centra dowodzeniowe Usytuowane są za granicą, zajmują się kierowaniem i koordynacją spółki lub grupy spółek
 • Co znaczy SHIPPING Definicja patrz: flag of convenience
 • Co znaczy PERIODIZATION RESERVES Definicja rezerwy rozłożone w czasie
 • Co znaczy INTREST IN POSSETION TRUST Definicja Trust zezwalający beneficjentowi, a często również założycielowi, na posiadanie wyraźnego prawa do dochodów z części kapitału trustu
 • Co znaczy WITHHOLDING TAX Definicja podatek u źródłapłacony jest od dywidend, odsetek, opłat licencyjnych
 • Co znaczy SUBSIDIARY Definicja Przedsiębiorstwo zależne, filia
 • Co znaczy RETURN Definicja Zeznanie podatkowe RISK FREE RATE
 • Co znaczy CAPTIVE BANK Definicja podatkowym, stworzona głównie dla zysków członków międzynarodowych grup, ich klientów i dostawców. Może również funkcjonować jako bank handlowy i dostarczać komercyjnych usług
 • Co znaczy DERYWATY Definicja Pochodne instrumenty finansowe m.in. kontrakty terminowe i opcje
 • Co znaczy LOCAL TAX Definicja Podatek od posiadania gruntów lub budynków, płacony lokalnym władzom samorządowym
 • Co znaczy CONTROLLED FOREIGN CORPORATION (CFC) Definicja zagraniczna spółka kontrolowana Spółka, w której rezydent danego kraju posiada ponad 50% pakiet akcji spółki położonej poza granicami kraju
 • Co znaczy FISCAL DRAG Definicja na tym, że charakteryzujący się nieproporcjonalną progresją podatkową system podatkowy powoduje, że na dochody powyżej pewnego poziomu (progu podatkowego) nałożony jest
 • Co znaczy HEDGING Definicja inaczej zagadnienia strategii osłony. Na osłonę pozwalają np. instrumenty pochodne, które mogą stanowić zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen na rynku
 • Co znaczy CAPTIVE INSURANCE COMPANY Definicja jest w pełnym władaniu (bezpośrednim lub pośrednim) spółki (nie ubezpieczeniowej!) i wyłącznie ubezpiecza lub reasekuruje ryzyko spółki-matki i/albo spółki powiązanej
 • Co znaczy TRUST Definicja Prawna instytucja polegająca na przeniesieniu majątku (trust fund) przez założyciela (settler) na powiernika (trustee), który sprawuje kontrolę nad majątkiem na rzecz beneficjenta
 • Co znaczy PERMANENT ESTABLISHMENT Definicja podwójnego opodatkowania, czyli stała placówka, w której całkowicie lub częściowo jest prowadzona działalność przedsiębiorstwa. W szczególności może to być: miejsce zarządzania
 • Co znaczy DURABLE POWER OF ATTORNEY Definicja Pełnomocnictwo zezwalające na desygnowanie kolejnego pełnomocnika
 • Co znaczy GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) Definicja Produkt krajowy brutto
 • Co znaczy SPLIT UP Definicja tym, że spółka dzielona zakłada dwie ( lub więcej ) spółki obejmując w nich udziały w zamian za swoje własne udziały, po czym następuje likwidacja spółki dzielonej
 • Co znaczy DOMICYLE Definicja domicylStałe miejsce zamieszkania
 • Co znaczy BASE COMPANY Definicja RESIDENT COMPANY
 • Co znaczy INTRAGROUP SERVICE Definicja usługa świadczona w ramach grupy
 • Co znaczy SHELF COMPANY Definicja Spółka gotowa do kupna
 • Co znaczy CAPITAL GAIN Definicja zysk kapitałowyDochód z tytułu zbycia lub wzrostu wartości udziałów
 • Co znaczy SPINOFF Definicja założenie nowej spółki poprzez wydzielenie części majątku istniejącej spółki z jednoczesną emisją akcji ( udziałów ) nowej spółki
 • Co znaczy CONSIDERATION Definicja a fee charged in advance to retain the services of someone - prowizja pobierana z góry za świadczone usługi
 • Co znaczy MMC Definicja Multinational Corporation Międzynarodowa korporacja
 • Co znaczy INTERNATIONAL TAX PLANNING Definicja które poszukują najkorzystniejszych rozwiązań podatkowych dla indywidualnych osób fizycznych, spółek lub grup spółek. Działania te oparte są na wykorzystaniu luk prawnych
 • Co znaczy TAX HOLIDAY Definicja Okres zwolnienia podatkowego, najczęściej wynosi 5-10 lat
 • Co znaczy EXCHANGE OF INFORMATION Definicja Wymiana informacji na mocy międzynarodowych umów państwa zobowiązują się do wzajemnego informowania o danych związanych z opodatkowaniem poszczególnych osób
 • Co znaczy AG Definicja AktiengesellschaftOdpowiednik spółki akcyjnej w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy REMITTANCE BASIS PRINCIPLE Definicja transferzeZasada stosowana przy eliminacji podwójnego opodatkowania; polega na ograniczeniu wyłączenia w państwie źródła tylko do kwoty rzeczywiście przekazanej do państwa
 • Co znaczy HARMONISATION OF TAXES Definicja integracji europejskiej prowadzący do usuwania rozbieżności tylko w tych strefach, które mają istotne znaczenie dla ogólnych procesów integracyjnych i w takim zakresie, w jakim
 • Co znaczy ACCUMULATION AND MAINTENANCE TRUST Definicja Trust, w którym zysk zostaje zamrożony do osiągnięcia przez beneficjenta określonego wieku
 • Co znaczy THIN CAPITALISATION Definicja przez spółki finansowania wierzycielskiego, a minimalizowania finansowania udziałowego. W polskim ustawodawstwie zasada ta jest zawarta w art.16 pkt.60 ustawy z 15.02.1992r. o
 • Co znaczy EQUITY FINANCING Definicja Finansowanie udziałowe
 • Co znaczy FINANCE COMPANIES Definicja między różnymi firmami należącymi do tej samej, związanej ze sobą (np. kapitałowo) grupy podmiotów, mających siedziby w różnych systemach podatkowych
 • Co znaczy MONEY LAUNDERING Definicja Pranie brudnych pieniędzy
 • Co znaczy EFTA Definicja European Free Trade Association - Eurpejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • Co znaczy POWER OF ATTORNEY Definicja Pełnomocnictwo
 • Co znaczy DISCRETIONARY TRUST Definicja Trust zezwalający powiernikowi na swobodę działania w podejmowaniu decyzji dotyczących dystrybucji dochodu i kapitału
 • Co znaczy ROYALTIES Definicja Opłaty licencyjne
 • Co znaczy IRS Definicja Internal Revenue ServiceAmerykańska Służba Dochodu Wewnętrznego
 • Co znaczy DUALLY CHARTERED COMPANY Definicja Spółka podwójnie uprzywilejowanaDOUBLE DIPPING
 • Co znaczy LLC / LC Definicja Limited Liability CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy NATIONAL TREATMENT Definicja Zasada, wg której zagraniczni inwestorzy i inwestycje nie mogą być gorzej traktowani od krajowych
 • Co znaczy NV Definicja Naamloze VennootschapSpółka publiczna w Holandii
 • Co znaczy BRANCH Definicja oddział - część przedsiębiorstwa, nie posiadająca własnej osobowości prawnej
 • Co znaczy CAPITAL TAX Definicja Podatek od kapitału, w przeciwieństwie od income tax, który jest podatkiem dochodowym
 • Co znaczy IMF Definicja International Monetary Fund
 • Co znaczy MIXED HOLDINGS Definicja Spółki holdingowe, które oprócz posiadania i zarządzania akcjami prowadzą również działalność handlową
 • Co znaczy Ltd Definicja Limited Skrót stosowany przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Co znaczy PORTFOLIO INVESTMENTS Definicja lokaty kapitału za granicą, kupowanie obligacji obcych rządów lub władz komunalnych, przejmowanie istniejących przedsiębiorstw drogą zakupu akcji lub wykupu w całości, celem
 • Co znaczy APA - ADVANCE PRICE AGREEMENT Definicja porozumienie zawarte pomiędzy podatnikiem, a administracją podatkową dotyczące przyjętej przez podatnika metodologii wyceny transferu w obrębie organizacji
 • Co znaczy WTO Definicja World Trade OrganisationŚwiatowa Organizacja Handlu
 • Co znaczy DOUBLE TAX TREATY (DTT) Definicja Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Co znaczy BEARER SHARES Definicja Udziały na okaziciela
 • Co znaczy MARGINAL TAX RATE Definicja krańcowa stopa podatków - ułamek dodatkowej jednostki dochodu rozporządzalnego, przeznaczony na opłacenie podatków
 • Co znaczy ACTIVE INCOME Definicja Termin używany w stosunku do dochodów osiągniętych z zatrudnienia, ze sprzedaży towarów i usług, dochodów osób wykonujących wolne zawody
 • Co znaczy DEBT TO EQUITY RATIO Definicja Stosunek zadłużenia spółki do kapitału
 • Co znaczy GmbH Definicja Gesellschaft mit beschrankter HaftungRodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, występuje w Niemczech i Szwajcarii
 • Co znaczy EXEMPT Definicja Spółka wyłączona z systemu podatkowego
 • Co znaczy DEFERRED TAX Definicja Pieniądze ulokowane na koncie bankowym korporacji w celu opłacenia późniejszego zobowiązania podatkowego
 • Co znaczy ADMINISTRATION COMPANY Definicja podatkowym, na którą przerzucane są dochody z podmiotów nadzorowanych w postaci różnego rodzaju opłat za usługi na rzecz spółki administracyjnej
 • Co znaczy OFF-SHORE FUND Definicja fundusz off- shore ONSHORE COMPANY
 • Co znaczy COST PLUS METHOD Definicja niej warunki transakcji zawartej między powiązanymi podmiotami z warunkami transakcji zawartej pomiędzy podmiotami niezależnymi (porównanie kosztów mających bezpośredni związek z
 • Co znaczy BACK TO BACK LOAN Definicja u źródła wielokrotnie. Pożyczkobiorca z kraju o wysokim obciążeniu podatkowym zakłada filię w raju podatkowym, która to filia zaciąga pożyczkę w kraju trzecim, a pożyczone
 • Co znaczy EXCHANGE CONTROL Definicja Kontrola dewizowa
 • Co znaczy IBC Definicja International Business CompanyRodzaj spółki przeznaczony do międzynarodowego handlu i inwestycji
 • Co znaczy FIXED ASSETS Definicja Środki trwałe
 • Co znaczy PARTICIPATION EXEMPTION Definicja przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu tego samego dochodu, np. stosownie do dyrektywy UE odnoszącej się do relacji pomiędzy spółkami - matkami a spółkami - córkami, jeśli

Co to jest w prawie? Definicja prawna w medycynie

Co to znaczy, co to oznacza?

Definicje w prawie, pojęcia z prawa.

Definicja Participation Exemption, Fixed Assets, Ibc, Exchange Control, Back To Back Loan, Cost Plus Method, Off-Shore Fund, Administration Company, Deferred Tax, Exempt znaczenie.

Co to jest Participation Exemption, Fixed Assets, Ibc, Exchange wyjaśnienie.