dominująca jednostka co to znaczy

Co oznacza JEDNOSTKA DOMINUJĄCA? Czym jest rozumie się poprzez to spółkę akcyjną, spółkę z o.o.

Czy przydatne?

Definicja JEDNOSTKA DOMINUJĄCA

Co oznacza: rozumie się poprzez to spółkę akcyjną, spółkę z o.o. albo inną spółkę kapitałową: posiadającą przewarzająca część całkowitej liczby głosów w organach innej jednostki (zależnej), również na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, albo uprawnioną do podejmowania decyzji o polityce finansowej i bieżącej działalności gospodarczej tej innej jednostki (zależnej) na podstawie ustawy, statutu albo umowy, albo jako akcjonariusz albo udziałowiec jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających albo nadzorczych innej jednostki (zależnej), albo której członkowie zarządu albo osoby pełniące funkcje kierownicze, lub członkowie zarządu bądź osoby pełniące te funkcje kierownicze w jednostce zależnej, stanowią równocześnie więcej niż połowę składu zarządu drugiej jednostki zależnej, posiadającą w innej jednostce (stowarzyszonej) nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników albo akcjonariuszy; w inny sposób niż określony w lit. e) wywierającą znaczący wpływ na politykę finansową i bieżącą działalność gospodarczą innej jednostki (stowarzyszonej)