zastawny lt co to znaczy

Co oznacza LIST ZASTAWNY? Czym jest Podstawa emisji są udzielone poprzez bank kredyty.

Czy przydatne?

Definicja LIST ZASTAWNY

Co to jest: instrument rynku kapitałowego, papier wartościowy imienny lub na okaziciela, emitowany przez bank hipoteczny.

Co oznacza: Podstawa emisji są udzielone poprzez bank kredyty, zabezpieczone hipotekami. Nad jakością tego zabezpieczenia czuwają niezależni od banku powiernicy, powoływani poprzez Komisję Nadzoru Bankowego. W liście bank zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia ustalonych świadczeń pieniężnych. W razie emisji publicznej zabezpieczeniem kredytów będą musiały być gwarancje albo poręczenia: Skarbu Państwa, NBP, UE albo krajów członkowskich, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Światowego