scenariusz co to znaczy

Co oznacza SCENARIUSZ? Czym jest Jest on całościową wizją przyszłości organizacji i jej otoczenia.

Czy przydatne?

Definicja SCENARIUSZ

Co to jest: założony lub możliwy przebieg wydarzeń w danej dziedzinie.

Co oznacza: Jest on całościową wizją przyszłości organizacji i jej otoczenia, opisem zbioru okoliczności, które mogą zaistnieć w przyszłości. Prognozy i założenia, na podstawie których konstruuje się scenariusz muszą obejmować wszystkie zasadnicze czynniki mające wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa.Scenariusze podzielone są na deskryptywne (wątki opisowe) i normatywne (reguły, regulaminy, określenia) i eksploracyjne (ciąg zdarzeń od sytuacji wyjściowej do możliwej przyszłości) i antycypacyjne (interwencje w dotychczasowe tendencje rozwojowe mechanizmu).Scenariusze będące syntezą różnych scenariuszy, umożliwiające całościowe widzenie przyszłości organizacji i otoczenia nazywa się metascenariuszami.Opracowanie scenariuszy następuje w kilku etapach (wg H. Kreikebauna):- ustalenie i zdefiniowanie przedmiotu badania;- identyfikacja głownych czynników sprawczych;- ustalenie podstawowych wielkości opisujących otoczenie i określenie ich tendencji rozwojowych;- formułowanie i wybór alternatywnych, wewnętrznie spójnych zestawów założeń;- interpretacja wybranych scenariuszy otoczenia;- ustalenie i badanie ważnych wydarzeń zakłócających;- ustalenie konsekwencji na podstawie analizy przyczynowo-skutkowej;- koncepcje w dziedzinie środków