dochody dyspozycji brutto co to znaczy

Co znaczy Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych? Czym jest Dochody pierwotne.

Czy przydatne?

Co to jest Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych

Definicja po angielsku: Disposable income gross of households sector.

Definicja: Dochody pierwotne brutto:
1) zmniejszone o:
- podatki od dochodów i majątku (podatek dochodowy - od 1999 r. po odliczeniu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, podatek rolny, podatek od nieruchomości i od środków transportowych, koszty: skarbowe, paszportowe, komunikacyjne, miejscowe, i tym podobne),
- składki na obligatoryjne ubezpieczenia socjalne płacone w swoim imieniu poprzez pracodawców i pracujących na własny rachunek i płacone (z tytułu pracy najemnej) poprzez pracodawców i ubezpieczonych pracowników, od 1999 r. łącznie ze składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne i z naliczaną składką na ubezpieczenie zdrowotne rolników finansowaną z budżetu państwa;
2) zwiększone o:
- świadczenia z ubezpieczeń socjalnych, jest to emerytury, renty, zasiłki, świadczenia rehabilitacyjne i odszkodowania wypadkowe z tytułu ubezpieczenia społecznego,
- świadczenia z pomocy socjalnej, jest to świadczenia rodzinne od 1 V 2004 r., które obejmują zasiłek dla rodziny i bonusy do zasiłku rodzinnego, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny (do 30 IV 2004 r. - zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjny), świadczenia z Funduszu Pracy (zasiłki dla niepracujących, bonusy szkoleniowe, stypendia dla absolwentów odbywających szkolenie albo staż pracodawcy i do 31 VII 2004 r. - zasiłki i świadczenia przedemerytalne, które od 1 VIII 2004 r. finansowane są z budżetu państwa), stypendia dla uczniów, studentów i absolwentów szkół wyższych (bez stypendiów pracowniczych i fundowanych wypłacanych ze środków zakładów pracy) i nagrody dla studentów i absolwentów szkół wyższych, do 30 IV 2004 r. - wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego i pozostałe świadczenia socjalne wykonywane na podstawie ustawy o pomocy socjalnej;
3) korygowane o różne transfery bieżące, jest to : emerytury i renty zagraniczne, saldo bieżących przelewów zagranicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pozostałe transfery zagraniczne, saldo ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty administracyjne (na przykład kary, grzywny), naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników, wpłaty gospodarstw domowych na rzecz sektora instytucji niekomercyjnych (((na przykład darowizny na cele socjalne, składki członkowskie na rzecz organizacji socjalnych, związków zawodowych i partii politycznych), dopłaty do kredytów preferencyjnych dla rolnictwa i o saldo darowizn (otrzymanych i przekazanych) transferowanych pomiędzy podsektorami w ramach tego sektora (saldo to nie wpływa na poziom dochodu do dyspozycji brutto ogółem w sektorze gospodarstw domowych)

Czym jest Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych znaczenie w Słownik na D .