publiczne drogi co to znaczy

Co znaczy Drogi publiczne? Czym jest Drogi, z których może używać każdy wedle ich przeznaczeniem.

Czy przydatne?

Co to jest Drogi publiczne

Definicja po angielsku: Public roads.

Definicja: Drogi, z których może używać każdy wedle ich przeznaczeniem, posiadające odpowiednią kategorię ustaloną wedle przepisami ustawy o drogach publicznych.
z racji na funkcje w sieci drogowej, podzielone są na następujące kategorie:
1) drogi krajowe,
2) drogi wojewódzkie,
3) drogi powiatowe,
4) drogi gminne.
Do dróg krajowych zalicza się:
- autostrady i drogi ekspresowe i drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych,
- drogi międzynarodowe,
- drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych,
- drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch międzynarodowy osobowy i ciężarowy,
- drogi alternatywne dla autostrad płatnych,
- drogi stanowiące ciągi obwodnicowe sporych aglomeracji miejskich,
- drogi o znaczeniu obronnym.
Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje, w drodze Rozporządzenia Porady Ministrów.
Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż podano wyżej stanowiące połączenia pomiędzy miastami, mające znaczenie dla województwa i drogi o znaczeniu obronnym nie zaliczone do dróg krajowych. Zaliczenie do kategorii dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa.
Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż podano przedtem stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin pomiędzy sobą. Zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały porady powiatu.
Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg wykorzystywanych miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały porady gminy.
Drogi publiczne, >z racji na stopień dostępności i obsługi przyległego terenu, podzielone są na:
1) drogi ogólnodostępne,
2) drogi ekspresowe,
3) autostrady.
Drogi publiczne >z racji na rodzaj nawierzchni podzielone są na drogi o nawierzchni twardej i drogi o nawierzchni gruntowej.
Do dróg o nawierzchni twardej zalicza się drogi o nawierzchni twardej ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z płyt kamienno-betonowych, bitumu) i drogi o nawierzchni nieulepszonej (o nawierzchni tłuczniowej i brukowej).
Do dróg o nawierzchni gruntowej zalicza się drogi o nawierzchni z gruntu rodzimego i utrwalone wskutek szczególnych zabiegów i preparacji gruntu rodzimego dzięki mieszanin wykonanych z gliny, żwiru, żużla i tym podobne
Drogi >z racji na ich przebieg dzieli się na drogi w granicach administracyjnych miast i drogi zamiejskie. Poprzez drogi w granicach administracyjnych miast należy rozumieć odcinki dróg przebiegające poprzez gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie dla dróg położonych w granicach miast.
poprzez drogi zamiejskie należy rozumieć odcinki dróg przebiegające > poprzez gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie dla dróg położonych na terenie wsi.Drogi wewnętrzne to są drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, zwłaszcza drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych > poprzez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami

Czym jest Publiczne Drogi znaczenie w Słownik na D .