farmaceuta co to znaczy

Co znaczy Farmaceuta? Czym jest To jest osoba wykonująca zawód medyczny, mający na celu ochronę.

Czy przydatne?

Co to jest Farmaceuta

Definicja po angielsku: Pharmacist.

Definicja: To jest osoba wykonująca zawód medyczny, mający na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmujący działalność polegającą zwłaszcza na:
1) wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących obiektem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych i sprawowaniu nadzoru nad ich obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem;
2) sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych;
3) sprawdzaniu jakości i tożsamości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych;
4) udzielaniu informacji i porad odnośnie do działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych będących obiektem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych;
5) kierowaniu apteką działem farmacji szpitalnej albo hurtownią farmaceutyczną;
6) współuczestniczeniu w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi, zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej;
7) współudziale w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu,
8) współudziale w badaniach nad lekiem, monitorowaniu niepożądanych działań leków i przekazywaniu tych informacji właściwym organom, na swój wniosek Farmaceuta wykonuje swój zawód z chwilą otrzymania prawa wykonywania zawodu.
Prawo wykonywania zawodu farmaceuty stwierdza okręgowa porada aptekarska właściwa z racji na miejsce wykowania zawodu farmaceuty; w odniesieniu do cudzoziemca okręgowa porada aptekarska może stwierdzić, jeśli spełnia warunki określone w art.. 4 ww. ustawy i wykazuje wystarczającą znajomością j. polskiego w mowie i piśmie, potwierdzoną egzaminem zorganizowanym poprzez Naczelną Radę Aptekarską.Farmaceutą jest osoba, która ukończyła przynajmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacji szkoły wyższej obejmującej przynajmniej sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskała tytuł zawodowy magistra, a również osoba, która ukończyła przynajmniej czteroletnie studia na kierunku farmacji szkoły wyższej, uzyskała tytuł zawodowy magistra i odbyła roczną praktykę w aptece. W razie osób, które uzyskały tytuł zawodowy magistra a nie odbyły rocznej praktyki w aptece mogą wykonywać zawód z wyłączeniem wykonywania samodzielnych czynności w aptece. Farmaceutą jest również osoba posiadająca dyplom wydany poprzez inne kraj niż kraj członkowskie UE, uznany w rzeczpospolitej Polskiej, wedle odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem wydany w państwie, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra farmacji, i roczna praktykę w aptece odbytą po uzyskaniu tego dyplomu, uznaną za równorzędną z praktyką odbytą w państwie i posiada kwalifikacje potwierdzone dokumentem wymienionym w wykazie określonym w art..2b ust.4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich (tekst pierwotny: DZ.U. 1991 Nr 41 poz. 179 z późn. zm.)

Czym jest Farmaceuta znaczenie w Słownik na F .