fundacja co to znaczy

Co znaczy Fundacja? Czym jest Organizacja prawna tworzona dla realizacji celów socjalnych albo.

Czy przydatne?

Co to jest Fundacja

Definicja po angielsku: Foundation.

Definicja: Organizacja prawna tworzona dla realizacji celów socjalnych albo gospodarczo użytecznych, zgodnych z podstawowymi interesami państwa, zwłaszcza w sferze ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy socjalnej, ochrony środowiska i opieki nad zabytkami.1. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania i osoby prawne, niezależnie od ich siedziby.
2. Fundacja działa na podstawie regulaminów ustawy o fundacjach i statutu.
3. Do stworzenia fundacji niezbędne jest:
a) oświadczenia fundatora/fundatorów o ustanowieniu fundacji (nie wymagane, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie) złożone w formie aktu notarialnego,
b) określenie statutu określającego nazwę fundacji, siedzibę, dorobek, cele, zasady i zakres działalności, skład i organizacje zarządu, sposób powoływania i wymagania i uprawnienia zarządu i jego członków,
c) dokonanie wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji socjalnych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w sądzie rejestrowym.
4. Fundacja jest osobą prawną; osobowość prawną nabywa wskutek do ww. rejestru sądowego. Wszelakie decyzje dotyczące fundacji, poczynając od wpisu do rejestru przez uchylenie uchwały zarządu i zawieszenie zarządu aż do likwidacji podejmuje sąd rejestracyjny na wniosek ministra właściwego z racji na cel fundacji albo wojewody, jeżeli fundacja działa na terenie jego województwa.
5. Organem zarządzającym fundacji jest zarząd, w praktyce regularnie powoływane są porada fundacji jako organ o ogólniejszych zadaniach (wytyczanie kierunków działania, kontrola ich wykonania, powołanie i odwołanie zarządu), porada programowa, organ rewizyjny.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w dziedzinie i na zasadach ustalonych w statucie, w rozmiarach wykorzystywanych celom fundacji. Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie organizacyjnej wyodrębnionej przez utworzenie zakładów czy przedsiębiorstw fundacji albo w formie nie wyodrębnionej organizacyjnie tzn. bezpośrednio poprzez statutowe władze fundacji. Podjęcie działalności gospodarczej poprzez fundację wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców

Czym jest Fundacja znaczenie w Słownik na F .