rozwojowe badawczo jednostki co to znaczy

Co znaczy Jednostki badawczo-rozwojowe? Czym jest Państwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione.

Czy przydatne?

Co to jest Jednostki badawczo-rozwojowe

Definicja po angielsku: Research-development units.

Definicja: Państwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone w celu prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, których wyniki powinny znaleźć wykorzystanie w ustalonych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społecznego. Działają na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Jednostkami badawczo-rozwojowymi są:
1) instytuty naukowo-badawcze,
2) ośrodki badawczo-rozwojowe,
3) centralne laboratoria,
4) inne jednostki organizacyjne, których fundamentalnym zadaniem jest prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej.
Jednostki badawczo-rozwojowe posiadają osobowość prawną.Do zadań jednostek badawczo-rozwojowych zwłaszcza należy:
1) prowadzenie prac badawczych i rozwojowych i przystosowywanie ich wyników do wdrożenia w praktyce,
2) upowszechnianie wyników prac badawczych i rozwojowych,
3) podejmowanie działalności w dziedzinie doskonalenia metod prowadzenia prac badawczych i rozwojowych,
4) prowadzenie działalności uzupełniającej, a zwłaszcza w dziedzinie szkolenia, informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości i ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.
5) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin edukacji i techniki, a również propozycji w dziedzinie wykorzystywania w państwie osiągnięć światowej edukacji i techniki.
Jednostki badawczo-rozwojowe mogą prowadzić produkcję aparatury i urządzeń, a również podejmować inną działalność gospodarczą bądź usługową na potrzeby państwie i eksportu w dziedzinie objętym obiektem ich działania.
Jednostki badawczo-rozwojowe posiadające uprawnienia do nadawania stopni naukowych i odpowiednie warunki materialno-techniczne mogą prowadzić studia podyplomowe

Czym jest Rozwojowe Badawczo Jednostki znaczenie w Słownik na J .