prawna osoba co to znaczy

Co znaczy Osoba prawna? Czym jest Jednostka organizacyjna, która została zaopatrzona poprzez normę.

Czy przydatne?

Co to jest Osoba prawna

Definicja po angielsku: Legal person.

Definicja: Jednostka organizacyjna, która została zaopatrzona poprzez normę prawną w umiejętność prawną i przez wzgląd na tym może być podmiotem stosunków cywilnoprawnych.1. Stworzenie osoby prawnej określają odpowiednie regulaminy. Wyróżniamy zasadnicze trzy mechanizmy stworzenia osoby prawnej:
- mechanizm aktów organów państwa - osoba prawna powstaje z inicjatywy organu państwa w drodze aktu normatywnego (ustawa, rozporządzenie) lub aktu administracyjnego tak zwany aktu erekcyjnego,
- mechanizm koncesyjny - osoba prawna powstaje z inicjatywy tak zwany założycieli,
- mechanizm normatywny - akt normatywny ustala w sposób generalny dla danego typu osoby prawnej przesłanki, od których spełnienia zależy stworzenie konkretnej jednostki organizacyjnej.
2. W licznych sytuacjach osoba prawna powstaje (uzyskuje osobowość prawną) z chwilą wpisania jej do właściwego rejestru, chyba iż regulaminy szczególne stanowią odmiennie.
3. Ograniczenia umiejętności prawnej osób prawnych wynikają z:
- istoty osób prawnych,
- Ustawy,
- Statutu.
4. Do typowych cech osoby prawnej zalicza się:
- strukturę organizacyjną zaopatrzoną w organy, działające za osobę prawną,
- posiadanie odrębnego majątku,
- umiejętność bycia podmiotem praw (w tym prawa podejmowania działalności we własnym imieniu i na własny rachunek) i obowiązków,
- umiejętność procesową,
- odpowiedzialność własnym dorobkiem za zobowiązania.
5. Osoba prawna działa przez własne organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.
6. Siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, gdzie ma siedzibę jej organ zarządzający.
7. Z racji na strukturalne i majątkowe powiązania osób prawnych z Krajem odznacza się państwowe osoby prawne takie jak: Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, banki państwowe, państwowe szkoły wyższe, fundacje (jeśli jedynym fundatorem jest Skarb Państwa), państwowe osoby prawne powołane na podstawie oddzielnych ustaw, jednoosobowe firmy handlowe Skarbu Państwa.
8. Osobami prawnymi są między innymi: firmy handlowe, banki, muzea, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne, organizacje powołane do obrony interesów zawodowych ustalonych grup socjalnych i inne

Czym jest Prawna Osoba znaczenie w Słownik na O .