krajobrazowy park co to znaczy

Co znaczy Park krajobrazowy? Czym jest Region chroniony z racji na wartości przyrodnicze.

Czy przydatne?

Co to jest Park krajobrazowy

Definicja po angielsku: Scenic park.

Definicja: Region chroniony z racji na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdujące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym użyciu.
Wokół parku krajobrazowego może być utworzona otulina zabezpieczająca park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Utworzenie parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. Ustala ono nazwę parku krajobrazowego, region parku i otuliny, jeśli została utworzona, i wybiera właściwe dla danego parku zakazy, prowadząc się potrzebą ochrony przyrody.
Wojewoda na moment 20 lat, sporządza i realizuje plan ochrony dla obszaru parku krajobrazowego. Plan ochrony zawiera pomiędzy innymi cele ochrony, obszary działań ochronnych, zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu i określenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Park krajobrazowy może uzyskać status o znaczeniu międzynarodowym określony odpowiednimi konwencjami międzynarodowymi albo uchwałami organizacji międzynarodowych

Czym jest Krajobrazowy Park znaczenie w Słownik na P .