bilanse materiałowe buhaje co to znaczy

Bilans ludności co znaczy Badania podstawowe krzyżówka Bydło co to jest Badania stosowane słownik.

Słownik finansowy na B

 • Definicja Materiałowe Bilanse Co znaczy Zestawienia przychodów i rozchodów. Określają poziom i źródła przychodów materiałów i kluczowe kierunki ich zastosowania (zagospodarowania
 • Definicja Rozpłodowe Buhaje Co znaczy taurus i Bubalus bubalus i Beefalo)w wieku 2 lat i więcej przeznaczone do krycia samic bydła w sposób naturalny albo użytkowane w stacji inseminacji
 • Definicja Bary Co znaczy działalność o charakterze zbliżonym do restauracji z asortymentem ograniczonym do potraw i towarów popularnych.to są zwykle placówki samoobsługowe, jak: jadłodajnie, bary
 • Definicja Bez szczególnej formy prawnej Co znaczy samodzielnie działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i działalności innych podmiotów gospodarki narodowej, których nie można zakwalifikować
 • Definicja Biblioteka Co znaczy posiadająca uporządkowany (zinwentaryzowany) zestaw książek, czasopism i innych materiałów piśmienniczych liczący przynajmniej 300 jednostek inwentarzowych, której kluczowymi
 • Definicja Budynki i budowle gospodarskie Co znaczy stajnie, kurniki i tym podobne), budynki wykorzystywane do przechowywania zboża, słomy, siana (stodoły i tym podobne))), wszystkie wiaty (budowle wzniesione na słupach i pokryte
 • Definicja Budynki wielofunkcyjne w gospodarstwie rolnym Co znaczy powierzchnia wykorzystana jest dla różnych celów, na przykład w części budynku znajdują się zwierzęta, w innej magazynowane jest zboże albo inne produkty rolne, a jeszcze inna
 • Definicja Konsumentom Sprzedaż Bezpośrednia Co znaczy Sprzedaż produkcji rolniczej bezpośrednio konsumentom znaczy sprzedaż na targowiskach, w swoich sklepach i sprzedaż sąsiedzką.Data obowiązywania definicje od 13.06.2005 r
 • Definicja Domowego Gospodarstwa Budżet Co znaczy rozchody gospodarstwa domowego za dany moment. Systematyczne kolekcja zgodne z klasyfikacją spożycia indywidualnego wg celu na potrzeby badania budżetów gospodarstw domowych
 • Definicja Indywidualne Budownictwo Co znaczy poprzez osoby fizyczne (prowadzące i nie prowadzące działalność gospodarczą), kościoły i związki wyznaniowe, z przeznaczeniem na przeznaczenie własny inwestora i jego rodziny albo
 • Definicja Budżet jednostki samorządu terytorialnego Co znaczy roczny plan:1) dochodów i rozchodów,2) przychodów i kosztów:a) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków szczególnych,b) funduszy celowych
 • Definicja Wyrejestrowani Bezrobotni Co znaczy bezrobotnej, tzn. zostały wyłączone z ewidencji niepracujących (odpływ z bezrobocia) w momencie sprawozdawczym, między innymi z następujących przyczyn:- podjęły pracę w momencie
 • Definicja Zakładowe Budownictwo Co znaczy poprzez zakłady pracy sektora publicznego i prywatnego (bez budownictwa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaliczonego do budownictwa indywidualnego), z
 • Definicja Zarejestrowani Nowo Bezrobotni Co znaczy zostały zarejestrowane w urzędzie pracy jako niepracujące (napływ do bezrobocia rejestrowanego).pośród nowo zarejestrowanych niepracujących wyróżnić można następujące kategorie
 • Definicja Zarejestrowani Bezrobotni Co znaczy innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeżeli to są osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia
 • Definicja Ukryte Bezrobocie Co znaczy obiektywnego:Osoby w wieku produkcyjnym pracujące wyłącznie albo raczej w swoim gospodarstwie rolnym, (działce rolnej), które pośrodku 12 miesięcy poprzedzających badanie
 • Definicja Rolniczego Wykształcenia Brak Co znaczy kierunku rolniczym.Data zmiany odniesienia do formularzy: 13.06.2005 r. R-CzSR- Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich i charakterystyka
 • Definicja Biskup Co znaczy hierarchii kościelnej, następca Apostołów, otrzymujący wspólnie z konsekracją biskupią zadania uświęcania, nauczania i kierowania, które mogą być realizowane tylko w
 • Definicja Czynszowe Społeczne Budownictwo Co znaczy Budownictwo mieszkaniowe - wykonywane poprzez towarzystwa budownictwa społecznego (działające na zasadzie non profit), z wykorzystaniem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
 • Definicja Spółdzielcze Budownictwo Co znaczy Budownictwo mieszkaniowe - wykonywane poprzez spółdzielnie mieszkaniowe, z przeznaczeniem dla osób będących członkami tych spółdzielni
 • Definicja Komunalne Budownictwo Co znaczy charakterze socjalnym, interwencyjnym albo zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach- wykonywane w całości ze środków gminy
 • Definicja Budynek mieszkalno-inwentarski lub mieszkalno-gospodarski Co znaczy części mieszkalnej, obejmującej jedno albo więcej mieszkań, jak i z części inwentarskiej (obejmującej stajnie, oborę, chlewnię i tym podobne) albo gospodarskiej, przeznaczonej na
 • Definicja Zakwaterowania Zbiorowego Budynek Co znaczy zajęty jest poprzez gospodarstwo zbiorowe (na przykład poprzez internat, dom studencki, dom małego dziecka, sanatorium) i gdzie znajduje się także przynajmniej jedno mieszkanie
 • Definicja Niemieszkalny Budynek Co znaczy zajęty jest na cele niemieszkalne (na przykład zajęty jest poprzez szkołę, biuro, sklep, magazyn, przychodnię lekarską) i gdzie znajduje się także przynajmniej jedno mieszkanie
 • Definicja Mieszkalny Budynek Co znaczy zajęty poprzez lokale mieszkalne w całości, albo budynek zajęty poprzez lokale mieszkalne przynajmniej w połowie, a w pozostałej części poprzez inne pomieszczenia, z wyjątkiem
 • Definicja Budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania przyłączone do sieci wodociągowej Co znaczy instalacje wodociągowe są wewnątrz budynku), jak i pośrednio, jest to przez zdroje podwórzowe, a również doprowadzenie wody do budynków gospodarczych (jeśli z tego doprowadzenia
 • Definicja Budynek wyposażony w kanalizację Co znaczy mieszkań bądź w korytarzu - znajduje się instalacja (do której podłączone są takie urządzenia jak: zlew, ustęp, umywalka, wanna) umożliwiająca odprowadzenie nieczystości i zużytej
 • Definicja Rekreacyjny Budynek Co znaczy przepisami prawa budowlanego) wymagało pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego, a którego kluczowym przeznaczeniem jest tymczasowe zamieszkiwanie, na przykład w okresie urlopu
 • Definicja Buhaje, wolce, opasy (samce) Co znaczy więcej (z ekipy Bos taurus i Bubalus bubalusi Beefalo), jest to buhaje rozpłodowe (rozpłodniki) przeznaczone do krycia samic bydła albo użytkowane w stacji inseminacji, buhaje
 • Definicja Budynki stanowiące własność zakładów pracy Co znaczy w nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu) właścicielem jest zakład pracy - jednostka organizacyjna posiadająca do tego budynku tytuł własności
 • Definicja Budynki stanowiące własność towarzystw budownictwa społecznego Co znaczy podmiotu prawnego (tzn. nie ma w nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu), który w swojej nazwie ma wyrazy towarzystwo budownictwa społecznego albo
 • Definicja Bydło dorosłe stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy lat i więcej, jest to buhaje rozpłodowe, wolce, opasy, jałówki, krowy mleczne, krowy mamki , stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z
 • Definicja Budynki stanowiące własność spółdzielni mieszkaniowych Co znaczy całego budynku) posiada spółdzielnia mieszkaniowa i nie ma w takich budynkach żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu. Tytuł własności spółdzielni do
 • Definicja Buhaje, wolce, opasy (samce) stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy więcej, jest to buhaje rozpłodowe (rozpłodniki) przeznaczone do naturalnego krycia samic bydła, buhaje kastrowane (wolce) i buhaje niekastrowane (opasy) przeznaczone po okresie
 • Definicja Bydło dorosłe- jałówki przeznaczone na ubój Co znaczy Samice bydła domowego (z ekipy Bos taurus i Bubalus bubalus i Beefalo)w wieku 2 lat i więcej, które nigdy się nie cieliły, utrzymywane z przeznaczeniemna rzeź
 • Definicja Buhaje rozpłodowe stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy więcej przeznaczone do krycia samic bydła w sposób naturalny, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego
 • Definicja Bydło dorosłe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy lat i więcej, jest to buhaje rozpłodowe, wolce, opasy, jałówki, krowy mleczne, krowy mamki , stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej
 • Definicja Bydło dorosłe - jałówki stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy więcej przed pierwszym ocieleniem (łącznie z samicami cielnymi), stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora
 • Definicja Jałówki Dorosłe Bydło Co znaczy taurus i Bubalus bubalus i Beefalo)w wieku 2 lat i więcej przed pierwszym ocieleniem (łącznie z samicami cielnymi) utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź albo do dalszego chowu na
 • Definicja Bydło stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy Krętorogie), z ekipy Bos taurus (bydło domowe), obejmujące następujące kategorie struktury stada: cielęta w wieku poniżej 1 roku (byczki i jałówki), młode bydło w wieku od 1 do 2
 • Definicja Bezrobotni według BAEL i NSP 2002 Co znaczy spełniają równocześnie trzy warunki:- w momencie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (wedle pojęciem definicje - Pracujący wg BAEL i NSP 2002 ), - aktywnie poszukiwały
 • Definicja Budynki stanowiące własność osób fizycznych Co znaczy nieograniczoną osoby fizycznej - jednej albo współmałżonków (tzn. nie ma w nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu) ujawnioną w księdze wieczystej
 • Definicja Biochemiczne zużycie tlenu BZT5 Co znaczy tlenu zużywanego w określonym czasie na utlenienie w warunkach aerobowych substancji organicznych, zawartych w wodzie albo ściekach, przy udziale żywych bakterii i enzymów
 • Definicja Państwa Budżet Co znaczy przychodów i rozchodów:a) organów: władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,b) sądów i trybunałów,c) administracji rządowej.Budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy
 • Definicja Budynki oddane do użytkowania Co znaczy których zakończenie budowy zgłoszone zostało poprzez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji), albo na których użytkowanie
 • Definicja Budynek wyposażony w wodociąg Co znaczy mieszkania posiadają kran z wodą bieżącą (bez względu na to czy to jest zimna czy ciepła woda), albo jest on poza mieszkaniem -lecz wewnątrz tego budynku na przykład w korytarzu
 • Definicja Bursa Co znaczy wychowanie uczniom (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji edukacji, metod
 • Definicja Bilans Co znaczy kolekcja aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień (dzień bilansowy) i w określonej formie.2) Dokument księgowy stanowiący obiekt sprawozdania finansowego, zawiera on
 • Definicja Ekonomiczna Aktywność Bieżąca Co znaczy ustala się status ludności (w wieku 15 lat i więcej) na rynku pracy.Ludność w wieku 15 lat i więcej dzieli się - z punktu widzenia aktywności ekonomicznej - na pracujących
 • Definicja Budynki stanowiące własność innych podmiotów Co znaczy nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu) stanowią własność:- organizacji prywatnych budujących albo kupujących mieszkania dla zysku: na sprzedaż
 • Definicja Energetycznej Przemiany Bilans Co znaczy dostarczanych do przemiany i energii uzyskanej wskutek przemiany. Różnica między tymi wielkościami to utraty energii w przemianie energetycznej. Bilans obliczany jest wg wzoru:W
 • Definicja Bydło dorosłe - jałówki stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy więcej, które nigdy się nie cieliły, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem
 • Definicja Budynki stanowiące własność Skarbu Państwa Co znaczy nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu) pozostają: - w zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, - w zasobie Wojskowej Agencji - w
 • Definicja Budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem Co znaczy celu osiągnięcia zysku poprzez różnych inwestorów (na przykład spółki developerskie, gminy), bez budownictwa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zaliczonego do
 • Definicja Budynki stanowiące własność gminy Co znaczy nich żadnego lokalu stanowiącego wyodrębnioną własność innego podmiotu): - są własnością gminy, pozostające w zarządzie przedsiębiorstwa (zakładu) gospodarki mieszkaniowej albo
 • Definicja Bilans ludności według stanu cywilnego Co znaczy ludności wg stanu cywilnego w okresach międzyspisowych. Fundamentem szacunku są wyniki ostatniego powszechnego spisu ludności w dziedzinie liczby osób o stanie cywilnym
 • Definicja Buhaje rozpłodowe stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy więcej przeznaczone do krycia samic bydła w sposób naturalny albo także użytkowane w stacji inseminacji, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości
 • Definicja Współwłasność Stanowiące Budynki Co znaczy właścicieli uwidocznionych w księdze wieczystej.jeśli wybrane albo nawet wszystkie lokale w budynku stanowią wyodrębnione własności, potwierdzone wpisem do księgi wieczystej, to
 • Definicja Bydło w wieku 2 lat i więcej Co znaczy Samce i samice bydła domowego (z ekipy Bos taurus i Bubalus bubalus i Beefalo) w wieku 2 lat i więcej, jest to buhaje rozpłodowe, wolce, opasy, jałówki, krowy mleczne, krowy mamki
 • Definicja Bibliometria Co znaczy statystycznych do literatury naukowej (a również patentów i innych środków przekazywania informacji). Pozwala na ocenę wielkości produkcji naukowej , opierając się na założeniu
 • Definicja Bydło dorosłe - jałówki przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy więcej, które nigdy się nie cieliły, przeznaczone po okresie tuczu na rzeź, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej (gospodarstwa
 • Definicja Bydło stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy Krętorogie), z ekipy Bos taurus (bydło domowe), obejmujące następujące kategorie struktury stada: cielęta w wieku poniżej 1 roku (byczki i jałówki), młode bydło w wieku od 1 do 2
 • Definicja Działalności Bariery Co znaczy przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, budowlano-montażowych, handlu detalicznego i usług. Barierami mogą być pomiędzy innymi: niedostateczny popyt, konkurencja, niedobory
 • Definicja Budynek Co znaczy gruntem, posiadający fundamenty, wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych (jest to ścian i przykryć), a więc obudowany ścianami w zasadzie ze wszystkich stron i
 • Definicja Płatniczy Bilans Co znaczy przeprowadzonych poprzez dany państwo z resztą świata. Bilans płatniczy Polski ujmuje łącznie transakcje wyrażone w walutach wymienialnych, w walutach rozrachunkowych i rublach
 • Definicja Buhaje, wolce, opasy (samce) stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy więcej, jest to buhaje rozpłodowe (rozpłodniki) przeznaczone do naturalnego krycia samic bydła albo użytkowania w stacjach unasieniania, buhaje kastrowane (wolce) i buhaje
 • Definicja Bydło dorosłe - jałówki przeznaczone na ubój stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy więcej, które nigdy się nie cieliły, przeznaczone po okresie tuczu na rzeź, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia
 • Definicja Stosowane Badania Co znaczy zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne wykorzystania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań podstawowych bądź na
 • Definicja Bydło Co znaczy bydło) i Bubalus bubalus i Beefalo obejmujące: cielęta (byczki i jałówki w wieku poniżej 1 roku), młode bydło jest to byczki i jałówki w wieku od 1 do 2 lat (nie ukończonych
 • Definicja Podstawowe Badania Co znaczy podejmowane w pierwszej kolejności w celu zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat przyczyn zjawisk i faktów, nie zorientowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań
 • Definicja Ludności Bilans Co znaczy ludności wg płci i wieku dla gminy (podstawowej jednostki administracyjnej państwie) w okresach międzyspisowych.Jako podstawę szacunku przyjmuje się wyniki ostatniego spisu

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Bilans ludności co znaczy Badania podstawowe krzyżówka Bydło co to jest Badania stosowane słownik Bydło dorosłe - jałówki przeznaczone na ubój stanowiące. definicja.

Co to jest Bilanse materiałowe co znaczy Buhaje rozpłodowe krzyżówka Bary co to znaczenie.