encyklopedia dyskusyjny klub co to znaczy

DEFINICJA Dyskusyjny Klub Filmowy, Drób W Wieku Powyżej 2 Tygodni, Dochody Do Dyspozycji Brutto W.

Słownik finansowy na D

 • Definicja Budżetowy Deficyt Co znaczy Ujemna różnica pomiędzy dochodami a opłatami budżetu państwa
 • Definicja Dorośli Co znaczy Ludność w wieku 15 i więcej
 • Definicja Dzieci Co znaczy Ludność w wieku 0 -14 lat. (Młodość demograficzna
 • Definicja Kurzy Drób Co znaczy domesticus (kura domowa) w wieku ponad 2 tygodni obejmujące: brojlery, kury i koguty dorosłe z chowu przydomowego z przeznaczeniem na rzeź, kury nioski, utrzymywane w celu
 • Definicja Drobnicowce Co znaczy Statki z ładowniami zaprojektowanymi do przewozu różnych typów i form towarów
 • Definicja Dorzecze Co znaczy powierzchniowy jest odprowadzany poprzez mechanizm strumieni, rzek i gdzie stosowne, jezior, do morza przez pojedyncze ujście cieku, estuarium albo deltę
 • Definicja Brutto Pierwotne Dochody Co znaczy Dochody jakie uzyskują jednostki instytucjonalne z tytułu zaangażowania w procesie produkcji albo z tytułu posiadanego majątku, który może być wykorzystany do celów produkcji
 • Definicja Deflator Co znaczy dóbr i usług finalnych uwzględnianych w produkcie narodowym brutto w danym roku, w relacji do kosztu nabycia tych samych pozycji w roku przyjętym za bazowy; jest miernikiem
 • Definicja Dochody podatkowe budżetu państwa Co znaczy usług, podatek akcyzowy, podatek od gier losowych i zakładów wzajemnych), podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych, inne dochody podatkowe
 • Definicja Dochody zagraniczne budżetu państwa Co znaczy zagranicznych udzielonych poprzez rząd Rzeczypospolitej Polskiej i prowizje z tytułu gwarantowania (poręczeń) poprzez rząd kredytów zagranicznych otrzymanych
 • Definicja Brojlery Pozostały Drób Co znaczy obejmujące osobniki następujących gatunków: perliczki (Numida meleagris), przepiórki (Coturnix coturnix), strusie (Struthio camelus), pawie (Pavo), łabędzie (Cygnus), gołębie
 • Definicja Rolna Działka Co znaczy Gospodarstwo rolne o pow. użytków rolnych od 0,1 ha do 1 ha włącznie.pojęcie obowiązywała do 20.05.2002 r
 • Definicja Pozostały Drób Co znaczy obejmujące osobniki dorosłe i pisklęta łącznie z brojlerami następujących gatunków: perliczki (Numida meleagris), przepiórki (Coturnix coturnix), strusie (Struthio camelus), pawie
 • Definicja Duchowieństwo Co znaczy duchownego stanowiących zhierarchizowaną wspólnotę złożoną z podporządkowanych sobie stopni, wyznaczonych zakresem posiadanej władzy kościelnej; tworzą one prezbiterium diecezji
 • Definicja Dochody niepodatkowe budżetu państwa Co znaczy Dywidendy, wpłaty z zysku NBP, cła, dochody jednostek budżetowych, wpłaty gmin, pozostałe dochody niepodatkowe
 • Definicja Dochody do dyspozycji brutto Co znaczy instytucjonalne przeznaczają na spożycie i oszczędności. Powstają wskutek redystrybucji dochodów pierwotnych pomiędzy sektorami instytucjonalnymi
 • Definicja Dotacje do wyrobów i usług Co znaczy poprzez kraj wytwórcy ustalonych produktów albo usług w celu wyrównania różnicy pomiędzy przychodem z ich sprzedaży (niższych od wydatków wytworzenia tych produktów) a kosztem
 • Definicja Data oddania do użytkowania budynku mieszkalnego/mieszkania Co znaczy budynku mieszkalnego/mieszkania), które może nastąpić przynajmniej 21 dni po zawiadomieniu poprzez inwestora organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeżeli organ ten nie
 • Definicja Dochody pierwotne netto sektora zagranicznego Co znaczy pierwotnych brutto będących należnościami jednostek krajowych od podmiotów zagranicznych a zobowiązaniami jednostek krajowych wobec podmiotów zagranicznych lub suma salda
 • Definicja Dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego Co znaczy Dochód rozporządzalny zmniejszony o pozostałe opłaty.Dochód do dyspozycji przeznaczony jest na opłaty na wyroby i usługi konsumpcyjne i wzrost oszczędności
 • Definicja Dowóz wody spoza gospodarstwa rolnego Co znaczy Do gospodarstwa, wobec nie posiadania własnego źródła wody, woda jest dowożona beczkowozem itp
 • Definicja Długość sieci rozdzielczej - sieć gazowa Co znaczy Sieć gazowa wykorzystywana do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa
 • Definicja Długość linii komunikacji miejskiej Co znaczy linii autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, po których kursują wozy oznaczone odrębnymi numerami albo znakami literowymi.Linia komunikacyjna - trasa łącząca krańcowe punkty
 • Definicja Brutto Narodowy Dochód Co znaczy wszystkich sektorów własności lub wszystkich krajowych sektorów instytucjonalnych; stanowi sumę produktu krajowego brutto i dochodów pierwotnych netto z zagranicy
 • Definicja Małowymiarowe Drewno Co znaczy drzewnego o średnicy dolnej do 5 cm (bez kory), mierzone grupowo albo w stosach. W zależności od jakości drewno małowymiarowe (odmiennie: drobnica) dzieli się na dwie ekipy
 • Definicja Wielkowymiarowe Drewno Co znaczy średnicy górnej od 14 cm (bez kory) mierzone w pojedynczych sztukach. W zależności od jakości i wymiarów drewno wielkowymiarowe dzieli się na cztery klasy: A, B, C, D i podklasy
 • Definicja Dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie Co znaczy użytkownika wspólnie z dochodami wszystkich osób zamieszkałych razem z użytkownikiem i utrzymujących się wraz z nim.Na dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego złożona jest wartość
 • Definicja Twórczej Pracy Dom Co znaczy Przedmiot, gdzie sa zapewnione właściwie warunki do wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców, używany także (raczej poprzez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy
 • Definicja Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego Co znaczy domowego z poszczególnych źródeł zmniejszona o zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone poprzez płatnika w imieniu podatnika (od dochodów z pracy najemnej i od
 • Definicja Produktów Do Dotacje Co znaczy wyprodukowanego albo zaimportowanego wyrobu albo usługi. Mogą być określoną stawką pieniędzy przypadającą na jednostkę (fizyczną) wyrobu albo usługi, albo mogą być obliczane jako
 • Definicja Kultury Dom Co znaczy wielokierunkową działalność społeczno-kulturalną, mieszcząca się w odrębnym, specjalnie wzniesionym albo adaptowanym budynku z salą widowiskowo-kinową, z adekwatnie
 • Definicja Dotacje celowe z budżetu państwa Co znaczy rozliczania, opłaty budżetu państwa przeznaczone na finansowanie albo dofinansowanie:a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu
 • Definicja Bańkowe Dojarki Co znaczy Urządzenia, gdzie mleko przepływa z aparatu udojowego do bańki udojowej podłączonej do układu pod ciśnieniem
 • Definicja Wydawnicza Działalność Co znaczy Publikowanie; produkcja i rozpowszechnianie dokumentów do użytku publicznego
 • Definicja Brojlery Kurzy Drób Co znaczy Ptactwo domowe z ekipy Gallus domesticus (kura domowa) w wieku ponad 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu, trwającego zazwyczaj 6-8 tygodni
 • Definicja Publiczne Drogi Co znaczy wedle ich przeznaczeniem, posiadające odpowiednią kategorię ustaloną wedle przepisami ustawy o drogach publicznych.z racji na funkcje w sieci drogowej, podzielone są na
 • Definicja Duchowny Co znaczy sakralne, powoływana w drodze ordynacji, wyboru albo nominacji, należąca do stanu duchownego (duchowieństwo).W Kościele katolickim do stanu duchownego należą: diakoni, kapłani
 • Definicja Rolnicza Działalność Co znaczy działalność związaną z uprawą roślin i chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne, warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin
 • Definicja Akcjonariuszy Dywidendy Co znaczy otrzymywanego poprzez właścicieli akcji, do którego nabywają oni uprawnienia w skutek przekazania środków finansowych do dyspozycji przedsiębiorstw i instytucji finansowych
 • Definicja Innowacyjna Działalność Co znaczy badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych albo istotnie ulepszonych produktów i mechanizmów
 • Definicja Działalność badawcza i rozwojowa Co znaczy podjęte dla powiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak także dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmuje ona trzy
 • Definicja Wycieczkowy Dom Co znaczy obszarze zabudowanym albo w pobliżu zabudowy, posiadający przynajmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów i świadczący min. zakres usług związanych z
 • Definicja Średniowymiarowe Drewno Co znaczy drzewnego o średnicy górnej (mierzonej bez kory) od 5 cm wzwyż i dolnej do 24 cm mierzone w pojedynczych sztukach, w sztukach grupowo i w stosach. W zależności od jakości i
 • Definicja Dotacje Co znaczy poprzez kraj z istotnych względów socjalnych wytwórcy ustalonych produktów (wyrobów i usług) w celu wyrównania różnicy pomiędzy przychodem z ich sprzedaży po cenach regulowanych
 • Definicja Długość linii regularnej komunikacji autobusowej Co znaczy Długość linii autobusowej to jest długość trasy w km między dwiema krańcowymi miejscowościami niezależnie od ilości kursów autobusów (wg ogłoszonego rozkładu jazdy) odbywających
 • Definicja Działalność artystyczna i rozrywkowa Co znaczy sposób regularny poprzez profesjonalne teatry i instytucje muzyczne i przedsiębiorstwa rozrywkowe (teatry dramatyczne i lalkowe; teatry muzyczne: opery, operetki, musicale, balety
 • Definicja Rurociągowe Dojarki Co znaczy aparatu udojowego do rurociągu mlecznego, spełniającego podwójną rolę - wytwarzającego podciśnienie udojowe i transportującego mleko do odbieracza mleka
 • Definicja Oczyszczających Urządzeń Dyspozycyjność Co znaczy urządzenia oczyszczającego pośrodku roku do liczby godz. pracy urządzenia technologicznego obsługiwanego poprzez dane urządzenie oczyszczające w tym samym czasie pracy
 • Definicja Działalności Rodzaj Drugorzędny Co znaczy Każdy inny (poza działalnością fundamentalną) rodzaj działalności podmiotu gospodarki narodowej produkującego towary albo świadczącego usługi dla strony trzeciej
 • Definicja Dochody z tytułu własności Co znaczy jest to kwot pieniężnych, które dłużnik albo depozytariusz zobowiązany jest płacić kredytodawcy, pożyczkodawcy albo klientom posiadającym depozyty,- sum należnych z tytułu
 • Definicja Dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego z realizowanej działalności gospodarczej (rolniczej i pozarolniczej) Co znaczy domowego z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego z realizowanej działalności (rolniczej i pozarolniczej) wg rodzajów działalności. Obejmuje następujące rodzaje
 • Definicja Diecezja Co znaczy partykularny - część Kościoła powszechnego, erygowana kanonicznie jednostka terytorialna zarządzana poprzez biskupa ordynariusza i wchodząca w skład prowincji kościelnej zwanej
 • Definicja Gospodarcza Działalność Co znaczy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również
 • Definicja Śródlądowe Wodne Drogi Co znaczy których, z uwagi na warunki hydrologiczne i istniejące urządzenia wodne, możliwy jest przewóz osób i towarów statkami żeglugi śródlądowej.Śródlądowe drogi wodne tworzą: rzeki
 • Definicja Drób Co znaczy jest to ptactwo z ekipy Gallus domesticus (brojlery, kury i koguty na rzeź, kury nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych, kury nioski do produkcji jaj wylęgowych); indyki, jest to
 • Definicja Społecznej Pomocy Dom Co znaczy opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki na skutek wieku, dolegliwości albo
 • Definicja Działalność gospodarcza inna niż działalność rolnicza Co znaczy działalność rolnicza prowadzona poprzez gospodarstwo rolne- przyjęto tylko taką działalność gospodarczą, która bezpośrednio związana jest z gospodarstwem rolnym, jest to
 • Definicja Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych Co znaczy produkcyjnych istniejących nareszcie roku może być wyprodukowana pośrodku 24 godz. bez naruszenia równowagi ujęć i przy zachowaniu warunków i wymagań technicznych.Dobowa
 • Definicja Data rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego/mieszkania Co znaczy budowlanych/przygotowawczych na terenie budowy - wedle ustawą Prawo budowlane - związanych z budową budynku mieszkalnego/mieszkania.Do 1999 r. w budownictwie innym niż
 • Definicja Dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych Co znaczy o:- podatki od dochodów i majątku (podatek dochodowy - od 1999 r. po odliczeniu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, podatek rolny, podatek od nieruchomości i od
 • Definicja Drób w wieku powyżej 2 tygodni Co znaczy obejmujące: drób kurzy, jest to ptactwo z ekipy Gallus domesticus (brojlery, kury i koguty na rzeź, kury nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych, kury nioski do produkcji jaj
 • Definicja Filmowy Klub Dyskusyjny Co znaczy Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych) jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe informacje w tej dziedzinie, lecz

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy DEFINICJA Dyskusyjny Klub Filmowy, Drób W Wieku Powyżej 2 Tygodni, Dochody Do Dyspozycji Brutto W Sektorze Gospodarstw Domowych, Data Rozpoczęcia Budowy Budynku definicja.

Co to jest Encyklopedia Dyskusyjny Klub Filmowy, Drób W Wieku Powyżej 2 Tygodni znaczenie.