gmina gospodarstwo co to znaczy

DEFINICJA Gmina, Gospodarstwo Indywidualne, Gospodarka Pozabudżetowa, Gazy Odlotowe, Gminna.

Słownik finansowy na G

 • Definicja Garaże w gospodarstwie rolnym Co znaczy Wolnostojące albo szeregowe garaże wykorzystywane do przechowywania samochodów, ciągników i maszyn, urządzeń rolniczych itp
 • Definicja Grunty zalesione (PSR 2002) Co znaczy młodnikami i drzewostanami starszymi i plantacjami topoli i innymi gatunkami drzew błyskawicznie rosnących prowadzonymi na gruntach leśnych i poza lasami. Nie ujmuje się
 • Definicja Specjalne Gimnazjum Co znaczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Kształcenie może być wykonywane w systemie szkolnym albo w formie indywidualnej
 • Definicja Gęsi Co znaczy domesticus (gęś domowa) w wieku ponad 2 tygodni obejmujące: gęsi, gąsiory, gąsięta łącznie z brojlerami gęsimi, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mięsa albo jaj wylęgowych
 • Definicja Gnojowica Co znaczy Przefermentowana mieszanina kału i moczu zwierząt gospodarskich z wodą. Używana do nawożenia plantacji roślin uprawnych, a również łąk i pastwisk
 • Definicja Gnojówka Co znaczy Przefermentowany w zbiorniku mocz zwierząt, używany do nawożenia upraw roślin, na przykład warzyw
 • Definicja Gospodarstwo rolne prowadzące działalność rolniczą Co znaczy związaną z uprawą roślin i chowem i hodowlą zwierząt albo działalność usługową związaną z rolnictwem z wykorzystaniem własnego sprzętu.Do 13.06.2005 r. obowiązywała pojęcie
 • Definicja Komunalne Grunty Co znaczy które są własnością gmin i związków międzygminnych, grunty, których właściciele nie są znani, znajdujące się we władaniu, na zasadach samoistnego posiadania, gminnych jednostek
 • Definicja Brojlery Gęsi Co znaczy Ptactwo domowe z ekipy Anser domesticus (gęś domowa) w wieku ponad 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu
 • Definicja Gospodarstwo indywidualne o powierzchni 1 ha i mniej użytków rolnych Co znaczy Gospodarstwo rolne prowadzone poprzez osobę fizyczną (albo grupę osób), którego powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza ((albo równa 1 ha.dawniej - Działka rolna
 • Definicja Orne Grunty Co znaczy wspólnie z ogrodami przydomowymi i odłogi i ugory. Za grunty w uprawie uważane jest grunty zasiane albo zasadzone ziemiopłodami rolnymi albo ogrodniczymi, plantacje wikliny i
 • Definicja Zasiewami Pod Grunty Co znaczy zalicza się powierzchnię wszystkich upraw rolnych i ogrodniczych uprawianych w danym roku w gospodarstwie (bez powierzchni sadów), w tym także powierzchnię szklarni, inspektów i
 • Definicja Gimnazjum Co znaczy podbudowie programowej VI klasy szkoły podstawowej, gdzie w ostatnim roku edukacji przeprowadza się egzamin, dający sposobność dalszego kształcenia w zasadniczych szkołach
 • Definicja Rolne Gospodarstwo Co znaczy grunty rolne wspólnie z gruntami leśnymi, budynkami albo ich częściami, urzadzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią albo mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą i prawami i
 • Definicja Zaludnienia Gęstość Co znaczy określonym terytorium w danym momencie czasu - wyrażana przeważnie w osobach na 1 km kw. (także w osobach na 1 ha - przy bardzo sporym zaludnieniu na przykład w aglomeracjach
 • Definicja Pomocnicze Gospodarstwo Co znaczy Wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności albo działalność uboczna
 • Definicja Materiałowa Gospodarka Co znaczy obejmujący całokształt zjawisk i mechanizmów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach kierowania. Do gospodarki materiałowej zalicza się mechanizmy
 • Definicja Gospodarstwo indywidualne o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych Co znaczy Gospodarstwo rolne prowadzone poprzez osobę fizyczną (albo grupę osób), którego powierzchnia użytków rolnych jest większa od 1 hektara.dawne - Indywidualne gospodarstwo rolne
 • Definicja Gospodarstwo stosujące ekologiczne metody produkcji rolniczej Co znaczy sposoby produkcji rolniczej należy uznać gospodarstwo rolne, które posiada certyfikat nadany poprzez jednostkę certyfikującą albo jest w czasie przestawiania na ekologiczne
 • Definicja Grunty związane z gospodarką leśną Co znaczy gospodarki leśnej: budynki i budowle, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, urządzenia melioracji wodnych, tereny pod liniami
 • Definicja Etniczna Grupa Co znaczy przeważnie zamieszkująca wspólne terytorium, społecznie postrzegana jako różna od innych z racji na przekazywaną generacyjnie wspólnotę kultury, która może być oparta m. in. na
 • Definicja Grubizna Co znaczy dolnej ponad 5 cm (w korze ponad 7 cm) wyrobionego łącznie z danego surowca drzewnego. Na grubiznę złożona jest drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe
 • Definicja Wartościowych Papierów Giełda Co znaczy technicznych, zorganizowany w taki sposób, iż przy kojarzeniu ofert sprzedaży i nabycia papierów wartościowych wszyscy uczestnicy rynku papierów wartościowych mają jednakowy
 • Definicja Lokalna Jednostka Grupowa Co znaczy Kilka albo (kilkanaście) jednostek lokalnych umiejscowionych na terenie tej samej gminy albo innej jednostki terytorialnej (na najniższym poziomie NTS
 • Definicja Grunty zadrzewione i zakrzewione (PSR 2002) Co znaczy których powierzchnia jest mniejsza od 10 arów, a również: śródpolne skupiska drzew i krzewów nie zaliczone do lasów, tereny torfowisk pokrytych częściowo kępami krzewów i drzew
 • Definicja Domowe Gospodarstwo Co znaczy niespokrewnionych, mieszkających wspólnie i razem utrzymujących się.Gospodarstwa domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach (bez obiektów zbiorowego
 • Definicja Gminna samorządowa jednostka organizacyjna Co znaczy realizacji zadań publicznych (własnych, zleconych bądź powierzonych) o znaczeniu lokalnym.1. Tworzone w celu realizacji określonego zadania bądź zadań - jednostki celowe.2
 • Definicja Odlotowe Gazy Co znaczy Bezpośrednio po wylocie z komina tworzą one smugi o dość wyraźnych konturach, co jest rezultatem pochłaniania i odbijania promieniowania widzialnego. W dalszych fazach ruchu smuga
 • Definicja Pozabudżetowa Gospodarka Co znaczy celu realizacji zadań jednostek sfery budżetowej. Odznacza się trzy formy gospodarki pozabudżetowej funkcjonujące zarówno w budżecie państwa, jak i w budżetach jednostek samorządu
 • Definicja Indywidualne Gospodarstwo Co znaczy 0,1 ha, będące własnością albo znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej albo ekipy osób i gospodarstwo rolne osoby nieposiadającej użytków rolnych albo posiadającej użytki
 • Definicja Gmina Co znaczy i odpowiednie terytorium jest to region możliwie jednorodny z racji na układ osadniczy i przestrzenny jak także więzi socjalne i gospodarcze zapewniające umiejętność wykonywania

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy DEFINICJA Gmina, Gospodarstwo Indywidualne, Gospodarka Pozabudżetowa, Gazy Odlotowe, Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna, Gospodarstwo Domowe, Grunty Zadrzewione definicja.

Co to jest Co oznacza Gmina, Gospodarstwo Indywidualne, Gospodarka Pozabudżetowa znaczenie.