inne pomieszczenia co to znaczy

Imisja zanieczyszczeń co znaczy Indeks (dynamika) produkcji sprzedanej przemysłu (wyrównany.

Słownik finansowy na I

 • Definicja Gospodarskie Pomieszczenia Inne Co znaczy Budynki i budowle inne, na przykład owczarnie, stajnie, pieczarkarnie, szklarnie
 • Definicja Inne kościoły i związki wyznaniowe Co znaczy religijne, zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe.1. Działają w konstytucyjnych ramach ustroju
 • Definicja Imigracja Co znaczy Przyjazdy z zagranicy do państwie w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Definicja Brojlery Indyki Co znaczy Ptactwo domowe z ekipy Meleagris (indyk) w wieku ponad 2 tygodni przeznaczone do szybkiego, intensywnego tuczu
 • Definicja Towarów Import Co znaczy Dostarczanie towarów z zagranicy niezależnie od metody ich wprowadzenia na terytorium ekonomiczne państwie.Zakres importu regulują zalecenia Departamentu Statystyki ONZ
 • Definicja Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych (niewyrównana sezonowo) Co znaczy Liczba względna charakteryzująca zmianę wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej, wyrażonej w cenach stałych, w momencie badanym w porównaniu do okresu podstawowego
 • Definicja Procesu Technologiczna Innowacja Co znaczy albo istotnie ulepszonych metod produkcyjnych, łącznie z sposobami (systemami) dostawy produktów (methods of product delivery), obejmujące zmiany w wyposażeniu albo organizacji
 • Definicja Izba Co znaczy od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o pow. nie mniejszej niż 4 m kw., z bezpośrednim oświetleniem dziennym, jest to oknem albo oszklonymi
 • Definicja Wspólne Maszyny Inne Co znaczy rozrzutniki obornika i sadzarki do ziemniaków , będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Imigranci Co znaczy Osoby przyjeżdżające z zagranicy do państwie w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Definicja Ilość działek wchodzących w skład ogólnej powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego Co znaczy skład gospodarstwa. Jeśli poprzez pole użytkownika przechodzi droga publiczna, to należy przyjąć, iż to są dwie nie przylegające do siebie działki
 • Definicja Wartościowe Papiery Inne Co znaczy Obce papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (krótkoterminowe) i czeki i weksle o terminie płatności ponad 3 miesięcy od daty ich wystawienia
 • Definicja Ilość mleka średnio dziennie odstawiona do punktu skupu (mleczarni, zlewni) Co znaczy Rozmiar średniej dziennej sprzedaży do punktów skupu (zlewni, mleczarni) mleka krowiego uzyskanego w gospodarstwie od krów dojonych
 • Definicja Indeks wolumenu, indeks ilości Co znaczy przemysłowej obliczane w oparciu o dane wyrażone w fizycznych jednostkach miary, na przykład sztuki, tony, m kw.(jest to dane o ilości produkcji wytworzonej albo sprzedanej
 • Definicja Indyki Co znaczy w wieku ponad 2 tygodni obejmujące: indyczki, indory i indyczęta, łącznie z brojlerami indyczymi, utrzymywane w celu uzyskania produkcji mięsa albo jaj wylęgowych
 • Definicja Indeks (dynamika) sprzedaży produkcji budowlano-montażowej (wyrównany sezonowo) Co znaczy budowlano-montażowej (w cenach stałych) skorygowany o sukces sezonowości. Pod definicją sezonowości rozumie się regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym
 • Definicja Odsiarczania Instalacje Co znaczy Instalacje redukujące liczba tlenków siarki w spalinach emitowanych poprzez kotły, gdzie spalane są paliwa stałe
 • Definicja Intrastat Co znaczy między krajami członkowskimi UE.mechanizm INTRASTAT bazuje na zbieraniu danych na temat handlu między krajami członkowskimi UE bezpośrednio od odbiorców i dostawców towarów
 • Definicja Internat Co znaczy Placówka opiekuńczo-wychowawcza określonej szkoły przeznaczona dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania
 • Definicja Paramuzealna Instytucja Co znaczy organizacyjna, nie nastawiona na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, edukacji i techniki i przyrody; wedle rekomendacjami UNESCO może nią być rezerwat
 • Definicja Indyczki do produkcji jaj wylęgowych Co znaczy Samice z ekipy Meleagris (indyk) w wieku ponad 2 tygodni utrzymywane w celuuzyskania produkcji jaj wylęgowych. Ujmuje się tu również indory rozpłodowe używane do krycia indyczek
 • Definicja Międzyokresowe Rozliczenia Inne Co znaczy sprawozdawczym, (stanowiącą zobowiązania) podatku dochodowego od osób prawnych nad podatkiem zaliczonym do obowiązkowych obciążeń roku obrotowego i przychód, na przykład z tytułu
 • Definicja Izby oddane do użytkowania Co znaczy zgłoszone zostało poprzez inwestora organowi nadzoru budowlanego i organ ten nie zgłosił sprzeciwu (w drodze decyzji) albo na których użytkowanie inwestor uzyskał pozwolenie, w
 • Definicja Wodnej Gospodarki Inwestycje Co znaczy pieniężnych jako opłaty inwestycyjne poniesione na:- budowę i modernizację ujęć wykorzystywanych do poboru wody powierzchniowej, podziemnej i kopalnianej (także w energetyce
 • Definicja Energii Nośników Import Co znaczy Suma zakupów za granicą nośników energii, zarówno pierwotnej jak i pochodnej i dostawa tych nośników na rynek krajowy i ich zużycie poprzez krajowe podmioty za granicą
 • Definicja Identyfikator jednostek podziału terytorialnego Co znaczy jednostki zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwie.Identyfikator jednostek podziału terytorialnego jest zbudowany wg hierarchicznej numeracji nadanej
 • Definicja Środowiska Ochrony Inwestycje Co znaczy pieniężnych jako opłaty inwestycyjne poniesione na działalność związaną z utrzymaniem albo przywróceniem czystości środowiska przez zapobieganie emisji zanieczyszczeń albo
 • Definicja Import surowców i materiałów Co znaczy zrealizowany poprzez podmioty gospodarcze (bez względu na formę płatności), który został poddany odprawie celnej ostatecznej.Nie obejmuje importu na reeksport pośredni jest to
 • Definicja Nietechnologiczne Innowacje Co znaczy przedsiębiorstw, która nie jest związana z opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek nowych albo istotnie zmienionych wyrobów i usług albo wdrażaniem nowych albo istotnie
 • Definicja Własne Maszyny Inne Co znaczy rozrzutniki obornika i sadzarki do ziemniaków , stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodzinyDefinicja obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Inne podatki od produktów (poza VAT i poza podatkami związanymi z importem) Co znaczy się płatne wskutek wytworzenia, sprzedaży (również na export), przekazania, wydzierżawienia albo dostawy tych wyrobów albo usług, lub wskutek ich przeznaczenia na spożycie albo
 • Definicja Indeks (dynamika) produkcji sprzedanej przemysłu (niewyrównany sezonowo) Co znaczy produkcyjne przedsiębiorstw przemysłowych w porównywanych okresach czasu (w ujęciu procentowym) na określonym szczeblu agregacji wedle obecnie obowiązującą klasyfikacją rodzajów
 • Definicja Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego Co znaczy instytucji kultury, kierujący zajęcia artystyczne albo pogłębiające wiedzę kulturalną z różnych dziedzin z amatorskimi zespołami artystycznymi, kołami albo klubami, zatrudniony w
 • Definicja Technologiczne Innowacje Co znaczy ulepszonego produktu, jak także wykorzystanie w produkcji nowego albo ulepszonego procesu, nie mniej jednak ów wytwór i mechanizm są nowe co najmniej z punktu widzenia
 • Definicja Indeks (dynamika) produkcji sprzedanej przemysłu (wyrównany sezonowo) Co znaczy skorygowana o sukces sezonowości. Pod definicją sezonowości rozumie się regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym. Korekcja sezonowa uwzględnia zmienność
 • Definicja Zanieczyszczeń Imisja Co znaczy albo gazowego w jednostce objętości powietrza (odmiennie: stężenie zanieczyszczeń)Stężenia zanieczyszczeń służą do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza przez porównanie ich z

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Imisja zanieczyszczeń co znaczy Indeks (dynamika) produkcji sprzedanej przemysłu (wyrównany sezonowo) krzyżówka Innowacje technologiczne co to jest Instruktor. definicja.

Co to jest Inne pomieszczenia gospodarskie co znaczy Inne kościoły i związki znaczenie.