ośrodek kultury owce co to znaczy

ZNACZENIE Ośrodek Kultury, Owce Przeznaczone Na Ubój Stanowiące Własność Pracowników (Członków.

Słownik finansowy na O

 • Definicja Wytworzone Odpady Co znaczy Liczba odpadów stworzonych wskutek prowadzonej działalności albo bytowania
 • Definicja Lasów Sztuczne Odnowienia Co znaczy Uprawy leśne zakładane poprzez siew albo sadzenie w miejsce drzewostanu usuwanego albo usuniętego
 • Definicja Turystyki Noclegowe Obiekty Co znaczy Każde miejsce zakwaterowania, gdzie często bądź sporadycznie nocują turyści
 • Definicja Owce - jagnięta przeznaczone na ubój Co znaczy Zwierzęta domowe z ekipy Ovis obejmujące młode owce (tryczki, jarki, skopki) w wieku poniżej 1 roku, przeznaczone na rzeź, przed osiągnięciem dojrzałości płciowej
 • Definicja Sakralny Obiekt Co znaczy Przedmiot architektoniczny wykorzystywany kultowi religijnemu
 • Definicja Obiekt hotelowy inny niż hotel, motel, pensjonat Co znaczy pokoje, podlegający jednemu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym co najmniej codzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (na przykład przedmiot
 • Definicja Szkole W Oddział Co znaczy szkoły. W szkole oddział stanowi ekipa uczniów pobierających naukę w tej samej klasie. Dodatkowym wyróżnikiem oddziału może być specyficzny skład ekipy uczniów (oddział
 • Definicja Brutto Oszczędności Co znaczy przeznaczona na konsumpcję. Jeśli oszczędności są dodatnie - niewydatkowany dochód wykorzystany jest na nabycie aktywów albo na spłatę zobowiązań. Jeżeli oszczędności są ujemne
 • Definicja Kolonijny Ośrodek Co znaczy Przedmiot (albo zespół obiektów) noclegowy przeznaczony ((albo służący do świadczenia wyłącznie (((albo raczej usług związanych z koloniami
 • Definicja Owce przeznaczone na chów Co znaczy to młode owce (jagnięta - tryczki, jarki) w wieku poniżej 1 roku, maciorki jest to samice, które miały już potomstwo, jarki kotne po raz pierwszy i tryki rozpłodowe utrzymywane z
 • Definicja Odpady Co znaczy do jednej z kategorii odpadów, ustalonych w załączniku nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć
 • Definicja Oczyszczalnie ścieków komunalnych miejskich i wiejskich Co znaczy Oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej, do których ścieki doprowadzane są siecią kanalizacyjną z miast i wsi
 • Definicja Obory Co znaczy Budynki dla bydła łącznie z cielętnikami, jałownikami, bukaciarniami, porodówkami
 • Definicja Krajobrazu Chronionego Obszar Co znaczy się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe zwłaszcza z racji na sposobność zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, albo także z
 • Definicja Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów Co znaczy zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów i ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na
 • Definicja Owce Co znaczy obejmujące następujące ekipy struktury stada: jagnięta w wieku poniżej 1 roku, maciorki (jest to samice, które miały już potomstwo i jarki kotne po raz pierwszy), tryki i skopy
 • Definicja Obornik Co znaczy składający się z odchodów zwierząt gospodarskich i ściółki ze słomy, sieczki, torfu, trocin i tym podobne, zawierający wszystkie składniki potrzebne do rozwoju roślin. Służący
 • Definicja Obligacja Co znaczy gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji
 • Definicja Ogólnodostępny Oddział Co znaczy do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych. W regulaminach oświatowych nie ma ścisłej definicji oddziału ogólnodostępnego, przez wzgląd na tym definiuje się poprzez
 • Definicja Szkolny Obowiązek Co znaczy w tym roku kalendarzowym, gdzie dziecko kończy 7 lat (i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego) i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
 • Definicja Obroty ładunkowe w portach morskich Co znaczy przemieszczonej poprzez port w danym okresie czasu.Do portowych obrotów ładunkowych zalicza się międzynarodowy obrót morski i obrót wewnątrzkrajowy (w tym krajowy obrót morski
 • Definicja Komunalne Odpady Co znaczy domowych, a również odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które z racji na swój charakter albo skład są podobne do odpadów
 • Definicja Obroty towarowe handlu zagranicznego Co znaczy mającymi stałą siedzibę poza terytorium ekonomicznym państwie.Statystykę obrotów towarowych handlu zagranicznego regulują zalecenia Departamentu Statystyki ONZ
 • Definicja Środowiska Ochrona Co znaczy albo zaniechanie działań niekorzystnych, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta bazuje zwłaszcza na:- racjonalnym kształtowaniu środowiska
 • Definicja Oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów Co znaczy Zespół obiektów o wysoko skutecznych technologiach oczyszczania (raczej biologicznych, a również chemicznych) umożliwiających powiększoną redukcję azotu i fosforu
 • Definicja Konsumpcyjnych Ryb Odłowy Co znaczy konsumpcyjnych (rozmiar handlowa) w ujęciu wagowym (decytony) uzyskana z całej użytkowanej powierzchni stawowej i jeziorowej w momencie sprawozdawczym.definicja obowiązywało do 31
 • Definicja Powietrza Ochrona Co znaczy jego jakości, zwłaszcza poprzez:1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów albo przynajmniej na tych poziomach,2) zmniejszanie poziomów
 • Definicja Mechaniczna Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy usuwania ze ścieków zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, jest to ciał stałych, zawiesin i tłuszczów i olejów.Do mechanicznego oczyszczania ścieków są służące następujące mechanizmy
 • Definicja Wód Ochrona Co znaczy w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, a mianowicie:- utrzymywanie jakości wód ponad lub przynajmniej na poziomie wymaganym w
 • Definicja Ochrona przyrody i krajobrazu Co znaczy zachowanie, właściwe zastosowanie i odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a zwłaszcza dziko występujących roślin albo zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków
 • Definicja Osoby (uczniowie) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Co znaczy albo kontynuują jako pełnoletnie) naukę zawodu ((albo są przyuczane do wykonywania określonej pracy, niezależnie od tego, czy uczęszczają do szkół zawodowych dla młodocianych
 • Definicja Szpitalny Oddział Co znaczy szpitala albo innych stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, organizowana w formie jednego albo więcej odcinków pielęgniarskich, przeznaczona do hospitalizacji chorych w danej
 • Definicja Wczasowy Ośrodek Co znaczy Przedmiot (albo zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie ((albo raczej usług związanych z wczasami
 • Definicja Ugory I Odłogi Co znaczy nie dające plonów, które przynajmniej poprzez 2 lata nie były uprawiane.Ugory - powierzchnie, które w danym roku były przejściowo nie obsiane (nieużytkowane rolniczo
 • Definicja Specjalny Oddział Co znaczy Organizuje się w szkole ogólnodostępnej, gdzie liczba uczniów niepełnosprawnych powinna wynosić od 2 do 16 uczniów w poszczególnych klasach
 • Definicja Unieszkodliwione Odpady Co znaczy przekształceń biologicznych, fizycznych albo chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i dla środowiska.Do odpadów
 • Definicja Niebezpieczne Odpady Co znaczy Odpady, które z racji na własne pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi lub dla środowiska
 • Definicja Energii Odzysk Co znaczy technologicznego (przemiany energetycznej) i przekazanej na zewnątrz dzięki sieci elektroenergetycznych albo cieplnych na potrzeby innego procesu technologicznego - przemiany
 • Definicja Odległość pomiędzy siedzibą gopsodarstwa rolnego a najdalej położoną działką Co znaczy Odległość wyrażona w km z dokładnością do 0,1 km
 • Definicja Lasów Naturalne Odnowienia Co znaczy Uprawy leśne powstałe na gruntach leśnych z samosiewu i odrośli, uznane za pełnowartościowe i pokrywające przynajmniej 50% terenu
 • Definicja Przychody Odsetki Co znaczy stanowiących lokaty na rachunkach bankowych (z wyjątkiem środków ZFŚS), odsetki od obligacji obcych, odsetki od udzielonych poprzez jednostkę pożyczek (w tym również odsetki za
 • Definicja Integracyjny Oddział Co znaczy uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i zdolności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do
 • Definicja Odpady komunalne zebrane selektywnie Co znaczy przeznaczeniem do ponownego zastosowania jako surowiec wtórny w procesie recyklingu. Zaliczamy do nich papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone przekształcone termicznie Co znaczy termicznego suszenia albo spalania i pirolizy. Termiczne suszenie w wysokich temperaturach znacząco minimalizuje objętość osadów i niszczy organizmy chorobotwórcze. Tę metodę
 • Definicja Nadzorujący Założycielski Organ Co znaczy działając w oparciu o regulaminy prawa powołuje albo kontroluje jednostkę organizacyjną administracji publicznej.1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne w odniesieniu do podmiotów
 • Definicja Polonijna Organizacja Co znaczy zbiorowość osób polskiego pochodzenia na stałe przebywających poza ojczyzną, gdzie wytworzyły się skodyfikowane procedury regulujące działania, a również ustaliły stosunki między
 • Definicja Pracodawców Organizacja Co znaczy bez uprzedniego zezwolenia, w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej i
 • Definicja Przydomowe Ogrody Co znaczy wokół siedziby gospodarstwa, regularnie oddzielona od reszty gospodarstwa. Obejmuje powierzchnię upraw (jednorocznych i długoletnich rolnych i ogrodniczych), z których zbiory
 • Definicja Opłaty za korzystanie ze środowiska Co znaczy środowiska. Koszty ponoszone są za: 1) wprowadzanie gazów albo pyłów do powietrza, 2) wprowadzanie ścieków do wód albo do ziemi, 3) pobór wód, 4) składowanie odpadów
 • Definicja Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Co znaczy zasadniczej (Konstytucji RP), i w innych ustawach, wyłącznie podlegające i powoływane poprzez Sejm do wykonywania kontroli działań organów państwa z punktu widzenia ich legalności
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone i składowane Co znaczy Liczba osadów ściekowych składowanych (na terenie oczyszczalni albo innym) z wytworzonych pośrodku roku
 • Definicja Kameralna Symfoniczna Orkiestra Co znaczy muzykę poważną, ludową albo rozrywkową, posiadająca: 1) wieloosobowy instrumentalny zespół muzyczny (kwintet smyczkowy, instrumenty dęte drewniane, dęte blaszane, perkusje, harfy
 • Definicja Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Co znaczy do ewidencji działalności gospodarczej i inna osoba prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku i osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne.Osoby
 • Definicja Owce przeznaczone na chów stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy poniżej 1 roku, maciorki (jest to samice, które miały już potomstwo, jarki kotne po raz pierwszy i wybrakowane maciorki), tryki rozpłodowe utrzymywane z przeznaczeniem do dalszego
 • Definicja Owce przeznaczone na ubój Co znaczy to młode owce (tryczki, jarki, skopki) w wieku poniżej 1 roku, a również wybrakowane owce dorosłe, jest to tryki (rozpłodowe i kastraty, jest to skopy) i maciorki utrzymywane w
 • Definicja Wypoczynkowy Szkoleniowo Ośrodek Co znaczy przeznaczony i przystosowany trwale do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń i zjazdów i tym podobne Może być również wykorzystany do świadczenia usług wczasowych
 • Definicja Owce - jagnięta przeznaczone na ubój stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy wieku poniżej 1 roku utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy
 • Definicja Organy władzy i administracji rządowej Co znaczy od innych (w dziedzinie nałożonej poprzez prawo kompetencji) wewnętrznej jednostki organizacyjne Państwa, zaopatrzone w uprawnienie (oparte na obowiązującym prawie) do wyrażania
 • Definicja Owce - jagnięta w wieku poniżej 1 roku Co znaczy wieku poniżej 1 roku utrzymywane z przeznaczeniem do dalszego chowu (na remont stada - jarki, tryczki) albo na rzeź przed osiągnięciem dojrzałości płciowej
 • Definicja Odpady zebrane z gospodarstw domowych Co znaczy Odpady komunalne zgromadzone z gospodarstw domowych jest to odpady bytowe i wielkogabarytowe (o sporych rozmiarach: zużyte meble, sprzęt AGD i elektroniczny, i tym podobne
 • Definicja Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Co znaczy środowiska przez:1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych albo przynajmniej na tych poziomach,2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych
 • Definicja Hałasem Przed Ochrona Co znaczy stanu akustycznego środowiska, zwłaszcza poprzez: 1) utrzymanie poziomu hałasu w powietrzu poniżej dopuszczalnego albo przynajmniej na tym poziomie, 2) zmniejszanie poziomu hałasu
 • Definicja Odpady składowane (według miejsca składowania) Co znaczy wysypiska, hałdy, stawy osadowe) swoje albo innych zakładów. Odpady te mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych, składowiskach odpadów obojętnych albo innych
 • Definicja Chemiczna Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy mechaniczno-chemicznego oczyszczania, raczej ścieków przemysłowych. W oczyszczalniach tych używane są reakcje chemiczne i mechanizmy fizykochemiczne takie jak: koagulacja
 • Definicja Ziemi Powierzchni Ochrona Co znaczy jej jakości, zwłaszcza przez: 1) racjonalne gospodarowanie, 2) zachowanie wartości przyrodniczych, 3) zachowanie możliwości produkcyjnego zastosowania, 4) ograniczanie zmian
 • Definicja Owce przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy wieku poniżej 1 roku, wybrakowane tryki rozpłodowe i dorosłe tryki wykastrowane (skopy) utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone i wykorzystane Co znaczy odpowiednim przygotowaniu do celu i metody ich stosowania, a zwłaszcza poprzez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej albo innemu procesowi, który obniża
 • Definicja Uszlachetniający Obrót Co znaczy produkcja wyrobów z surowców i materiałów powierzonych poprzez kontrahenta zagranicznego.Przerobiony, uszlachetniony, wyprodukowany wyrób pozostaje własnością wysyłającego i
 • Definicja Ośrodek do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego Co znaczy zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną
 • Definicja Odpadów Odzysk Co znaczy zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo dla środowiska, opierające na użyciu odpadów w całości albo w części, albo prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów albo
 • Definicja Zakwaterowania Zbiorowego Obiekt Co znaczy pomieszczeń pomocniczych), zlokalizowanych w jednym albo kilku budynkach, zajętych poprzez jeden odrębny zakład, świadczący usługi: hotelarskie, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne
 • Definicja Owce - jagnięta przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy wieku poniżej 1 roku utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej
 • Definicja Odłogi Co znaczy plonów, które przynajmniej poprzez dwa lata nie były uprawiane, a również grunty orne, które decyzją właściwego organu rolnictwa zostały przeznaczone do zalesienia, lecz nie
 • Definicja Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich Co znaczy zagranicznego i przeznaczonych dla odbiorcy zagranicznego, dowiezionych do polskiego portu morskiego drogą lądową, śródlądową względnie morską i przeładowanych w porcie w celu
 • Definicja Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) Co znaczy gdzie materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych w wyniku krzyżowania albo naturalnej rekombinacja, zwłaszcza przy wykorzystaniu
 • Definicja Spisowy Obwód Co znaczy spisów powszechnych i innych badań statystycznych wg liczby mieszkań i mieszkańców.Pod kątem sprawnego przeprowadzenia czynności spisowych poprzez jednego rachmistrza spisowego
 • Definicja Owce przeznaczone na chów stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy poniżej 1 roku, maciorki (jest to samice, które miały już potomstwo, jarki kotne po raz pierwszy i wybrakowane maciorki), tryki rozpłodowe utrzymywane z przeznaczeniem do dalszego
 • Definicja Zagranicznego Przedsiębiorcy Oddział Co znaczy działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przedsiębiorcę zagranicznego - na zasadzie wzajemności (o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane poprzez
 • Definicja Osoby zatrudnione poza granicami kraju Co znaczy poza granicami państwie na rzecz jednostek gospodarki narodowej, gdzie zostali zatrudnieni.zwłaszcza to są pracownicy zatrudnieni przy realizacji budów (usług) eksportowych
 • Definicja Osoby wykonujące pracę nakładczą Co znaczy nakładczą, przewidującą wykonywanie ustalonych czynności na rzecz jednostki gospodarki narodowej, niezależnie od tego, czy podjęły one pracę w momencie sprawozdawczym, czy nie
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone Co znaczy oczyszczania ścieków, które powinny być usuwane z urządzeń oczyszczających w celu prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i podczyszczalni ścieków.W urządzeniach wykorzystywanych
 • Definicja Mieszkania Ogrzewanie Co znaczy następującymi metodami:1) centralne ogrzewanie zbiorcze - instalacja doprowadzająca ciepło (gorącą wodę, parę wodną, gorące powietrze) z centralnego źródła jego wytwarzania do
 • Definicja Prawna Osoba Co znaczy zaopatrzona poprzez normę prawną w umiejętność prawną i przez wzgląd na tym może być podmiotem stosunków cywilnoprawnych.1. Stworzenie osoby prawnej określają odpowiednie
 • Definicja Biologiczna Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy mechaniczno-biologicznego albo mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków. Zadaniem oczyszczalni biologicznych jest usunięcie ze ścieków ciał stałych, zawiesin łatwo i trudno
 • Definicja Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy technologicznych, wykorzystywanych bezpośrednio do oczyszczania ścieków i znajdujących się na wspólnym terenie obiektów pomocniczych niezbędnych dla dostawy energii elektrycznej
 • Definicja Owce przeznaczone na ubój stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy wieku poniżej 1 roku, wybrakowane tryki rozpłodowe i dorosłe tryki wykastrowane (skopy) utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność pracowników gospodarstwa
 • Definicja Kultury Ośrodek Co znaczy charakterze środowiskowym, integrująca wokół wspólnego programu działalność istniejących w danej miejscowości (gminie) autonomicznych instytucji kultury (domu kultury, biblioteki

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy ZNACZENIE Ośrodek Kultury, Owce Przeznaczone Na Ubój Stanowiące Własność Pracowników (Członków Spółdzielni), Oczyszczalnia Ścieków, Oczyszczalnia Ścieków Biologiczna definicja.

Co to jest Co znaczy Ośrodek Kultury, Owce Przeznaczone Na Ubój Stanowiące znaczenie.