ośrodek kultury owce co to znaczy

Ośrodek Kultury, Owce Przeznaczone Na Ubój Stanowiące Własność Pracowników (Członków Spółdzielni.

Słownik finansowy na O

 • Definicja Wytworzone Odpady Co znaczy Liczba odpadów stworzonych wskutek prowadzonej działalności albo bytowania
 • Definicja Lasów Sztuczne Odnowienia Co znaczy Uprawy leśne zakładane poprzez siew albo sadzenie w miejsce drzewostanu usuwanego albo usuniętego
 • Definicja Turystyki Noclegowe Obiekty Co znaczy Każde miejsce zakwaterowania, gdzie często bądź sporadycznie nocują turyści
 • Definicja Owce - jagnięta przeznaczone na ubój Co znaczy Zwierzęta domowe z ekipy Ovis obejmujące młode owce (tryczki, jarki, skopki) w wieku poniżej 1 roku, przeznaczone na rzeź, przed osiągnięciem dojrzałości płciowej
 • Definicja Sakralny Obiekt Co znaczy Przedmiot architektoniczny wykorzystywany kultowi religijnemu
 • Definicja Obiekt hotelowy inny niż hotel, motel, pensjonat Co znaczy pokoje, podlegający jednemu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym co najmniej codzienne sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (na przykład przedmiot
 • Definicja Szkole W Oddział Co znaczy szkoły. W szkole oddział stanowi ekipa uczniów pobierających naukę w tej samej klasie. Dodatkowym wyróżnikiem oddziału może być specyficzny skład ekipy uczniów (oddział
 • Definicja Brutto Oszczędności Co znaczy przeznaczona na konsumpcję. Jeśli oszczędności są dodatnie - niewydatkowany dochód wykorzystany jest na nabycie aktywów albo na spłatę zobowiązań. Jeżeli oszczędności są ujemne
 • Definicja Kolonijny Ośrodek Co znaczy Przedmiot (albo zespół obiektów) noclegowy przeznaczony ((albo służący do świadczenia wyłącznie (((albo raczej usług związanych z koloniami
 • Definicja Owce przeznaczone na chów Co znaczy to młode owce (jagnięta - tryczki, jarki) w wieku poniżej 1 roku, maciorki jest to samice, które miały już potomstwo, jarki kotne po raz pierwszy i tryki rozpłodowe utrzymywane z
 • Definicja Odpady Co znaczy do jednej z kategorii odpadów, ustalonych w załączniku nr 1 do Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć
 • Definicja Oczyszczalnie ścieków komunalnych miejskich i wiejskich Co znaczy Oczyszczalnie pracujące na sieci kanalizacyjnej, do których ścieki doprowadzane są siecią kanalizacyjną z miast i wsi
 • Definicja Obory Co znaczy Budynki dla bydła łącznie z cielętnikami, jałownikami, bukaciarniami, porodówkami
 • Definicja Krajobrazu Chronionego Obszar Co znaczy się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe zwłaszcza z racji na sposobność zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, albo także z
 • Definicja Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów Co znaczy zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów i ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na
 • Definicja Owce Co znaczy obejmujące następujące ekipy struktury stada: jagnięta w wieku poniżej 1 roku, maciorki (jest to samice, które miały już potomstwo i jarki kotne po raz pierwszy), tryki i skopy
 • Definicja Obornik Co znaczy składający się z odchodów zwierząt gospodarskich i ściółki ze słomy, sieczki, torfu, trocin i tym podobne, zawierający wszystkie składniki potrzebne do rozwoju roślin. Służący
 • Definicja Obligacja Co znaczy gdzie emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji
 • Definicja Ogólnodostępny Oddział Co znaczy do którego uczęszcza 1-2 uczniów niepełnosprawnych. W regulaminach oświatowych nie ma ścisłej definicji oddziału ogólnodostępnego, przez wzgląd na tym definiuje się poprzez
 • Definicja Szkolny Obowiązek Co znaczy w tym roku kalendarzowym, gdzie dziecko kończy 7 lat (i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego) i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do
 • Definicja Obroty ładunkowe w portach morskich Co znaczy przemieszczonej poprzez port w danym okresie czasu.Do portowych obrotów ładunkowych zalicza się międzynarodowy obrót morski i obrót wewnątrzkrajowy (w tym krajowy obrót morski
 • Definicja Komunalne Odpady Co znaczy domowych, a również odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które z racji na swój charakter albo skład są podobne do odpadów
 • Definicja Obroty towarowe handlu zagranicznego Co znaczy mającymi stałą siedzibę poza terytorium ekonomicznym państwie.Statystykę obrotów towarowych handlu zagranicznego regulują zalecenia Departamentu Statystyki ONZ
 • Definicja Środowiska Ochrona Co znaczy albo zaniechanie działań niekorzystnych, umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta bazuje zwłaszcza na:- racjonalnym kształtowaniu środowiska
 • Definicja Oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów Co znaczy Zespół obiektów o wysoko skutecznych technologiach oczyszczania (raczej biologicznych, a również chemicznych) umożliwiających powiększoną redukcję azotu i fosforu
 • Definicja Konsumpcyjnych Ryb Odłowy Co znaczy konsumpcyjnych (rozmiar handlowa) w ujęciu wagowym (decytony) uzyskana z całej użytkowanej powierzchni stawowej i jeziorowej w momencie sprawozdawczym.definicja obowiązywało do 31
 • Definicja Powietrza Ochrona Co znaczy jego jakości, zwłaszcza poprzez:1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów albo przynajmniej na tych poziomach,2) zmniejszanie poziomów
 • Definicja Mechaniczna Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy usuwania ze ścieków zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, jest to ciał stałych, zawiesin i tłuszczów i olejów.Do mechanicznego oczyszczania ścieków są służące następujące mechanizmy
 • Definicja Wód Ochrona Co znaczy w tym utrzymywanie ilości wody na poziomie zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, a mianowicie:- utrzymywanie jakości wód ponad lub przynajmniej na poziomie wymaganym w
 • Definicja Ochrona przyrody i krajobrazu Co znaczy zachowanie, właściwe zastosowanie i odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a zwłaszcza dziko występujących roślin albo zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków
 • Definicja Osoby (uczniowie) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Co znaczy albo kontynuują jako pełnoletnie) naukę zawodu ((albo są przyuczane do wykonywania określonej pracy, niezależnie od tego, czy uczęszczają do szkół zawodowych dla młodocianych
 • Definicja Szpitalny Oddział Co znaczy szpitala albo innych stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej, organizowana w formie jednego albo więcej odcinków pielęgniarskich, przeznaczona do hospitalizacji chorych w danej
 • Definicja Wczasowy Ośrodek Co znaczy Przedmiot (albo zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia wyłącznie ((albo raczej usług związanych z wczasami
 • Definicja Ugory I Odłogi Co znaczy nie dające plonów, które przynajmniej poprzez 2 lata nie były uprawiane.Ugory - powierzchnie, które w danym roku były przejściowo nie obsiane (nieużytkowane rolniczo
 • Definicja Specjalny Oddział Co znaczy Organizuje się w szkole ogólnodostępnej, gdzie liczba uczniów niepełnosprawnych powinna wynosić od 2 do 16 uczniów w poszczególnych klasach
 • Definicja Unieszkodliwione Odpady Co znaczy przekształceń biologicznych, fizycznych albo chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i dla środowiska.Do odpadów
 • Definicja Niebezpieczne Odpady Co znaczy Odpady, które z racji na własne pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia albo zdrowia ludzi lub dla środowiska
 • Definicja Energii Odzysk Co znaczy technologicznego (przemiany energetycznej) i przekazanej na zewnątrz dzięki sieci elektroenergetycznych albo cieplnych na potrzeby innego procesu technologicznego - przemiany
 • Definicja Odległość pomiędzy siedzibą gopsodarstwa rolnego a najdalej położoną działką Co znaczy Odległość wyrażona w km z dokładnością do 0,1 km
 • Definicja Lasów Naturalne Odnowienia Co znaczy Uprawy leśne powstałe na gruntach leśnych z samosiewu i odrośli, uznane za pełnowartościowe i pokrywające przynajmniej 50% terenu
 • Definicja Przychody Odsetki Co znaczy stanowiących lokaty na rachunkach bankowych (z wyjątkiem środków ZFŚS), odsetki od obligacji obcych, odsetki od udzielonych poprzez jednostkę pożyczek (w tym również odsetki za
 • Definicja Integracyjny Oddział Co znaczy uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i zdolności na miarę ich możliwości w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do
 • Definicja Odpady komunalne zebrane selektywnie Co znaczy przeznaczeniem do ponownego zastosowania jako surowiec wtórny w procesie recyklingu. Zaliczamy do nich papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone przekształcone termicznie Co znaczy termicznego suszenia albo spalania i pirolizy. Termiczne suszenie w wysokich temperaturach znacząco minimalizuje objętość osadów i niszczy organizmy chorobotwórcze. Tę metodę
 • Definicja Nadzorujący Założycielski Organ Co znaczy działając w oparciu o regulaminy prawa powołuje albo kontroluje jednostkę organizacyjną administracji publicznej.1. Uprawnienia nadzorcze i kontrolne w odniesieniu do podmiotów
 • Definicja Polonijna Organizacja Co znaczy zbiorowość osób polskiego pochodzenia na stałe przebywających poza ojczyzną, gdzie wytworzyły się skodyfikowane procedury regulujące działania, a również ustaliły stosunki między
 • Definicja Pracodawców Organizacja Co znaczy bez uprzedniego zezwolenia, w celu ochrony praw i reprezentowania interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej i
 • Definicja Przydomowe Ogrody Co znaczy wokół siedziby gospodarstwa, regularnie oddzielona od reszty gospodarstwa. Obejmuje powierzchnię upraw (jednorocznych i długoletnich rolnych i ogrodniczych), z których zbiory
 • Definicja Opłaty za korzystanie ze środowiska Co znaczy środowiska. Koszty ponoszone są za: 1) wprowadzanie gazów albo pyłów do powietrza, 2) wprowadzanie ścieków do wód albo do ziemi, 3) pobór wód, 4) składowanie odpadów
 • Definicja Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Co znaczy zasadniczej (Konstytucji RP), i w innych ustawach, wyłącznie podlegające i powoływane poprzez Sejm do wykonywania kontroli działań organów państwa z punktu widzenia ich legalności
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone i składowane Co znaczy Liczba osadów ściekowych składowanych (na terenie oczyszczalni albo innym) z wytworzonych pośrodku roku
 • Definicja Kameralna Symfoniczna Orkiestra Co znaczy muzykę poważną, ludową albo rozrywkową, posiadająca: 1) wieloosobowy instrumentalny zespół muzyczny (kwintet smyczkowy, instrumenty dęte drewniane, dęte blaszane, perkusje, harfy
 • Definicja Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Co znaczy do ewidencji działalności gospodarczej i inna osoba prowadząca działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku i osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne.Osoby
 • Definicja Owce przeznaczone na chów stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy poniżej 1 roku, maciorki (jest to samice, które miały już potomstwo, jarki kotne po raz pierwszy i wybrakowane maciorki), tryki rozpłodowe utrzymywane z przeznaczeniem do dalszego
 • Definicja Owce przeznaczone na ubój Co znaczy to młode owce (tryczki, jarki, skopki) w wieku poniżej 1 roku, a również wybrakowane owce dorosłe, jest to tryki (rozpłodowe i kastraty, jest to skopy) i maciorki utrzymywane w
 • Definicja Wypoczynkowy Szkoleniowo Ośrodek Co znaczy przeznaczony i przystosowany trwale do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń i zjazdów i tym podobne Może być również wykorzystany do świadczenia usług wczasowych
 • Definicja Owce - jagnięta przeznaczone na ubój stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy wieku poniżej 1 roku utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy
 • Definicja Organy władzy i administracji rządowej Co znaczy od innych (w dziedzinie nałożonej poprzez prawo kompetencji) wewnętrznej jednostki organizacyjne Państwa, zaopatrzone w uprawnienie (oparte na obowiązującym prawie) do wyrażania
 • Definicja Owce - jagnięta w wieku poniżej 1 roku Co znaczy wieku poniżej 1 roku utrzymywane z przeznaczeniem do dalszego chowu (na remont stada - jarki, tryczki) albo na rzeź przed osiągnięciem dojrzałości płciowej
 • Definicja Odpady zebrane z gospodarstw domowych Co znaczy Odpady komunalne zgromadzone z gospodarstw domowych jest to odpady bytowe i wielkogabarytowe (o sporych rozmiarach: zużyte meble, sprzęt AGD i elektroniczny, i tym podobne
 • Definicja Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Co znaczy środowiska przez:1) utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych albo przynajmniej na tych poziomach,2) zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych
 • Definicja Hałasem Przed Ochrona Co znaczy stanu akustycznego środowiska, zwłaszcza poprzez: 1) utrzymanie poziomu hałasu w powietrzu poniżej dopuszczalnego albo przynajmniej na tym poziomie, 2) zmniejszanie poziomu hałasu
 • Definicja Odpady składowane (według miejsca składowania) Co znaczy wysypiska, hałdy, stawy osadowe) swoje albo innych zakładów. Odpady te mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych, składowiskach odpadów obojętnych albo innych
 • Definicja Chemiczna Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy mechaniczno-chemicznego oczyszczania, raczej ścieków przemysłowych. W oczyszczalniach tych używane są reakcje chemiczne i mechanizmy fizykochemiczne takie jak: koagulacja
 • Definicja Ziemi Powierzchni Ochrona Co znaczy jej jakości, zwłaszcza przez: 1) racjonalne gospodarowanie, 2) zachowanie wartości przyrodniczych, 3) zachowanie możliwości produkcyjnego zastosowania, 4) ograniczanie zmian
 • Definicja Owce przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy wieku poniżej 1 roku, wybrakowane tryki rozpłodowe i dorosłe tryki wykastrowane (skopy) utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone i wykorzystane Co znaczy odpowiednim przygotowaniu do celu i metody ich stosowania, a zwłaszcza poprzez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej albo innemu procesowi, który obniża
 • Definicja Uszlachetniający Obrót Co znaczy produkcja wyrobów z surowców i materiałów powierzonych poprzez kontrahenta zagranicznego.Przerobiony, uszlachetniony, wyprodukowany wyrób pozostaje własnością wysyłającego i
 • Definicja Ośrodek do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego Co znaczy zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną
 • Definicja Odpadów Odzysk Co znaczy zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo dla środowiska, opierające na użyciu odpadów w całości albo w części, albo prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów albo
 • Definicja Zakwaterowania Zbiorowego Obiekt Co znaczy pomieszczeń pomocniczych), zlokalizowanych w jednym albo kilku budynkach, zajętych poprzez jeden odrębny zakład, świadczący usługi: hotelarskie, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne
 • Definicja Owce - jagnięta przeznaczone na ubój stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy wieku poniżej 1 roku utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, stanowiące własność osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej
 • Definicja Odłogi Co znaczy plonów, które przynajmniej poprzez dwa lata nie były uprawiane, a również grunty orne, które decyzją właściwego organu rolnictwa zostały przeznaczone do zalesienia, lecz nie
 • Definicja Obrót ładunków tranzytowych w portach morskich Co znaczy zagranicznego i przeznaczonych dla odbiorcy zagranicznego, dowiezionych do polskiego portu morskiego drogą lądową, śródlądową względnie morską i przeładowanych w porcie w celu
 • Definicja Organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) Co znaczy gdzie materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych w wyniku krzyżowania albo naturalnej rekombinacja, zwłaszcza przy wykorzystaniu
 • Definicja Spisowy Obwód Co znaczy spisów powszechnych i innych badań statystycznych wg liczby mieszkań i mieszkańców.Pod kątem sprawnego przeprowadzenia czynności spisowych poprzez jednego rachmistrza spisowego
 • Definicja Owce przeznaczone na chów stanowiące własność jednostki sprawozdawczej Co znaczy poniżej 1 roku, maciorki (jest to samice, które miały już potomstwo, jarki kotne po raz pierwszy i wybrakowane maciorki), tryki rozpłodowe utrzymywane z przeznaczeniem do dalszego
 • Definicja Zagranicznego Przedsiębiorcy Oddział Co znaczy działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przedsiębiorcę zagranicznego - na zasadzie wzajemności (o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane poprzez
 • Definicja Osoby zatrudnione poza granicami kraju Co znaczy poza granicami państwie na rzecz jednostek gospodarki narodowej, gdzie zostali zatrudnieni.zwłaszcza to są pracownicy zatrudnieni przy realizacji budów (usług) eksportowych
 • Definicja Osoby wykonujące pracę nakładczą Co znaczy nakładczą, przewidującą wykonywanie ustalonych czynności na rzecz jednostki gospodarki narodowej, niezależnie od tego, czy podjęły one pracę w momencie sprawozdawczym, czy nie
 • Definicja Osady z oczyszczalni i podczyszczalni ścieków wytworzone Co znaczy oczyszczania ścieków, które powinny być usuwane z urządzeń oczyszczających w celu prawidłowej eksploatacji oczyszczalni i podczyszczalni ścieków.W urządzeniach wykorzystywanych
 • Definicja Mieszkania Ogrzewanie Co znaczy następującymi metodami:1) centralne ogrzewanie zbiorcze - instalacja doprowadzająca ciepło (gorącą wodę, parę wodną, gorące powietrze) z centralnego źródła jego wytwarzania do
 • Definicja Prawna Osoba Co znaczy zaopatrzona poprzez normę prawną w umiejętność prawną i przez wzgląd na tym może być podmiotem stosunków cywilnoprawnych.1. Stworzenie osoby prawnej określają odpowiednie
 • Definicja Biologiczna Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy mechaniczno-biologicznego albo mechaniczno-chemicznego oczyszczania ścieków. Zadaniem oczyszczalni biologicznych jest usunięcie ze ścieków ciał stałych, zawiesin łatwo i trudno
 • Definicja Ścieków Oczyszczalnia Co znaczy technologicznych, wykorzystywanych bezpośrednio do oczyszczania ścieków i znajdujących się na wspólnym terenie obiektów pomocniczych niezbędnych dla dostawy energii elektrycznej
 • Definicja Owce przeznaczone na ubój stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) Co znaczy wieku poniżej 1 roku, wybrakowane tryki rozpłodowe i dorosłe tryki wykastrowane (skopy) utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź, stanowiące własność pracowników gospodarstwa
 • Definicja Kultury Ośrodek Co znaczy charakterze środowiskowym, integrująca wokół wspólnego programu działalność istniejących w danej miejscowości (gminie) autonomicznych instytucji kultury (domu kultury, biblioteki

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Ośrodek Kultury, Owce Przeznaczone Na Ubój Stanowiące Własność Pracowników (Członków Spółdzielni), Oczyszczalnia Ścieków, Oczyszczalnia Ścieków Biologiczna definicja.

Co to jest Ośrodek Kultury, Owce Przeznaczone Na Ubój Stanowiące znaczenie.