środki trwałe netto co to znaczy

Sektor prywatny co znaczy Stan ludności krzyżówka Spółka partnerska co to jest Sejmik województwa.

Słownik finansowy na S

 • Definicja Netto Trwałe Środki Co znaczy Wartość brutto zmniejszona o wartości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych
 • Definicja Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Co znaczy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy albo dolegliwości zawodowej, a również członkom rodzin pracowników zmarłych w wyniku takiego wypadku albo dolegliwości
 • Definicja Świątynia Co znaczy Budowla przeznaczona do sprawowania kultu religijnego
 • Definicja Środki trwałe w budowie Co znaczy Zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w momencie ich budowy, montażu albo usprawnienia już istniejącego środka trwałego
 • Definicja Ziemniaków Do Sadzarki Co znaczy Wszystkie typy sadzarek do ziemniaków, zarówno zawieszane jak półzawieszane, dwu- i wielorzędowe
 • Definicja Opadowe Ścieki Co znaczy mechanizmy kanalizacyjne pochodzące z terenów zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych i dróg o sporym natężeniu ruchu
 • Definicja Akcyjna Spółka Co znaczy o Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks firm handlowych (Dz. U. Nr 94 z 2000 r., poz. 1037 z późn.zm.). Stanowi związek jednej lub więcej osób (akcjonariuszy), dążących do
 • Definicja Jawna Spółka Co znaczy prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, a nie będąca firmą handlową, gdzie każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania firmy bez ograniczenia, całym swoim dorobkiem solidarnie
 • Definicja Strata na działalności operacyjnej Co znaczy Niekorzystny rezultat na działalności operacyjnej - podstawowej i pomocniczej (wydatki wpływające na rezultat finansowy przewyższają osiągane przychody
 • Definicja Sprzedaż trzody chlewnej na ubój Co znaczy Liczba i waga żywa świń sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i do rzeźni lokalnych
 • Definicja Śmietany Sprzedaż Co znaczy Liczba mleka krowiego przetworzonego w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym na śmietanę z przeznaczeniem na sprzedaż bezpośrednią na targowiskach
 • Definicja Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom - krów Co znaczy Liczba i waga żywa samic bydła, które miały potomstwo, sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom i rzemieślnikom
 • Definicja Sprzedaż z wyłączeniem opodatkowanej stawkami VAT 7% i 22% i eksportowej opodatkowanej stawką VAT 0% Co znaczy Zobacz pojęcia pojęć: Sprzedaż opodatkowana kwotą VAT 22% , Sprzedaż opodatkowana kwotą VAT 7% i Sprzedaż eksportowa opodatkowana kwotą VAT 0
 • Definicja Sprzedaż żywca drobiowego na ubój Co znaczy Waga żywa drobiu sprzedanego w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu drobiarskiego i do rzeźni lokalnych
 • Definicja Sprzedaż zwolniona z podatku VAT Co znaczy Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
 • Definicja Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom (bydła) Co znaczy Liczba i waga żywa bydła (cieląt, jałówek, krów, buhajów, byczków, wolców i opasów) sprzedanego na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom i rzemieślnikom
 • Definicja Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom - jałówek Co znaczy Liczba i waga żywa samic bydła, które nie miały nigdy potomstwa, sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom i rzemieślnikom
 • Definicja Sprzedaż trzody chlewnej wyspecjalizowanym jednostkom Co znaczy Liczba i waga żywa świń sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa (do zakładów przemysłu mięsnego
 • Definicja Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom - cieląt Co znaczy Liczba i waga żywa cieląt w wieku poniżej 1 roku (posiadających jeszcze uzębienie mleczne) sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom i rzemieślnikom
 • Definicja Sprzedaż trzody chlewnej do dalszego chowu Co znaczy Liczba świń sprzedanych w momencie sprawozdawczym do dalszego chowu do innych gospodarstw rolnych albo na targowiskach
 • Definicja Sprzedaż towarów handlowych w placówkach gastronomicznych Co znaczy zostały zakupione w celu odsprzedaży w niezmienionej postaci po ewentualnym konfekcjonowaniu.to są między innymi napoje chłodzące i soki pitne, napoje alkoholowe, cukierki i
 • Definicja Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom - wołów, opasów (kastratów) Co znaczy Liczba i waga żywa dorosłych wykastrowanych samców bydła (w wieku 1 roku i starszych), sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom i rzemieślnikom
 • Definicja Statki do ładunków masowych suchych Co znaczy Statki do przewozu ładunków suchych masowych (masowce) i ładunków drobnicowych (drobnicowce
 • Definicja Stacja nadawcza (telewizyjna, radiofoniczna) Co znaczy Jeden albo sporo nadajników, bądź zbiór nadajników wspólnie z aparaturą pomocniczą, konieczny do pełnienia służby radiokomunikacyjnej w danym miejscu
 • Definicja Strajki Co znaczy pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac albo świadczeń socjalnych i praw i wolności związkowych pracowników albo innych grup
 • Definicja Ludności Się Starzenie Co znaczy ludności w starszym wieku w ogólnej liczbie ludności.ustala się tak zwany próg starości, tzn. wiek, po osiągnięciu którego można daną osobę zaliczyć do ekipy ludności w starszym
 • Definicja Statki pasażerskie żeglugi śródlądowej Co znaczy własnego napędu, przystosowane do przewozu więcej niż 12 pasażerów. Za pasażera uważane jest każdą osobę oprócz kapitana, członków załogi albo innych osób zatrudnionych w
 • Definicja Stan aktywności prawnej i ekonomicznej Co znaczy podmiotu albo powody jego nieaktywności.1. Regulacja jest dwuznakowa, nie mniej jednak pierwszy symbol kodu APE = 1 wskazuje, iż podmiot jest aktywny, zaś gdy ma on wartość = 2
 • Definicja Brutto Strata Co znaczy jednostkach pieniężnych) miara ujemnego wyniku finansowego brutto odzwierciedlająca ogólnie niedobór przychodów do wydatków, uwzględniający zdarzenia losowe i niepowtarzalne
 • Definicja Ro Ro Statki Co znaczy Statek przystosowany do załadunku i wyładunku w systemie ro-ro jest to przy zastosowaniu statkowych wrót/ramp, dzięki środków transportu kołowego
 • Definicja Stopień zużycia środków trwałych Co znaczy Relacja procentowy wartości zużycia do wartości brutto środków trwałych
 • Definicja Gospodarczy Samorząd Co znaczy reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych w nich podmiotów, działające na rzecz przedsiębiorców, zwłaszcza w kontaktach z organami władzy państwowej.1. Członkostwo w
 • Definicja Akcyjna Komandytowo Spółka Co znaczy prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, gdzie wobec wierzycieli za zobowiązania firmy odpowiada bez ograniczeń, przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a
 • Definicja Śmiertelny wypadek przy pracy Co znaczy Wypadek, wskutek którego nastąpiła śmierć w momencie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku
 • Definicja Średni dzienny udój mleka Co znaczy Rozmiar średniego dziennego udoju mleka uzyskanego w gospodarstwie od krów dojonych
 • Definicja Wiek Średni Co znaczy Przeciętny wiek określonej populacji liczony dzięki średniej arytmetycznej
 • Definicja Paliw Stacja Co znaczy Pkt. sprzedaży detalicznej paliw, benzyny i oleju napędowego, płynów chłodzących, środków czyszczących i tym podobne
 • Definicja Stodoły Co znaczy Budynki wykorzystywane do przechowywania zboża, siana, słomy i tym podobne, posiadające cztery ściany i dach
 • Definicja Stowarzyszenie Co znaczy zrzeszenie osób mające charakter niezarobkowy, samodzielnie określające własne cele, programy działania i struktury organizacyjne i polegające swą działalność na pracy socjalnej
 • Definicja Biologicznie Oczyszczane Ścieki Co znaczy Ścieki poddane procesowi usuwania zanieczyszczeń przy użyciu specyficznej mikroflory i mikrofauny
 • Definicja Krowiego Mleka Sprzedaż Co znaczy Liczba wyprodukowanego mleka (w tys. litrów) sprzedanego poprzez gospodarstwo rolne w momencie sprawozdawczym do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa i innym odbiorcom
 • Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Co znaczy Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks firm handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1117), utworzona poprzez jedną lub więcej osób. Może
 • Definicja Saldo obrotów bieżących z zagranicą Co znaczy bieżących transakcjach z zagranicą. Obejmuje salda wszystkich transakcji z zagranicą (z wyjątkiem transferów kapitałowych) jest to saldo: zamiany produktów z zagranicą, wydatków
 • Definicja Samce rzeźne (kastrowane i niekastrowane) Co znaczy Samce bydła domowego (z ekipy Bos taurus i Bubalus bubalus i Beefalo), jest to buhaje i woły w wieku 2 lat i więcej, utrzymywane z przeznaczeniem na rzeź
 • Definicja Zarejestrowany Osobowy Samochód Co znaczy konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą i ich bagażu.Obejmuje samochody osobowe zarejestrowane w organach rejestrujących pojazdy, jest to w starostwach
 • Definicja Zawodowy Samorząd Co znaczy właściwością wspólną jest wykonywanie danego zawodu, powoływane w celu obrony interesów swoich członków, gdzie członkostwo jest obligatoryjne z wyjątkiem osób/samorządów, których
 • Definicja Sportowa Sekcja Co znaczy klubach sportowych, realizująca zadania statutowe, skupiająca zawodników uprawiających jedną dyscyplinę sportową. Każda sekcja sportowa musi być zarejestrowana we właściwym
 • Definicja Ogólnospławna Kanalizacyjna Sieć Co znaczy Kanały konstrukcyjnie przeznaczone do łącznego odprowadzania wszystkich rodzajów ścieków, jest to bytowych, przemysłowych i wód opadowych
 • Definicja Składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych Co znaczy ubezpieczeń majątkowych i osobowych (na przykład obligatoryjne OC, dobrowolne AC, odpowiedzialności cywilnej, ogólnej, kredytu, gwarancji i tym podobne) płacone poprzez zakład
 • Definicja Składki na ubezpieczenia społeczne potrącane od ubezpieczonych Co znaczy Część wynagrodzenia ubezpieczonego przeznaczona na obligatoryjne ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
 • Definicja Spółka akcyjna w organizacji Co znaczy chwilą sporządzenia aktu założycielskiego (statutu) w formie aktu notarialnego, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe
 • Definicja Mleka Międzysąsiedzka Sprzedaż Co znaczy Liczba mleka krowiego przeznaczonego w momencie sprawozdawczym na sprzedaż międzysąsiedzką
 • Definicja Sprzedaż buhajów, byków na ubój Co znaczy samców bydła domowego (buhajów, byków) w wieku 1 roku i starszych sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i
 • Definicja Kapitałowa Spółka Co znaczy substracie rzeczowym (kapitałowym). Obiektem wkładu może być zarówno wkład pieniężny jak i niepieniężny (aport), z kolei nie może nim być prawo niezbywalne albo świadczenie pracy
 • Definicja Konsumpcyjnych Ryb Sprzedaż Co znaczy użytkowanych stawów, jezior i rzek ryb słodkowodnych konsumpcyjnych, w ujęciu wagowym (dt), które przeznaczono do sprzedaży w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Stopa napływu do bezrobocia rejestrowanego Co znaczy Relacja niepracujących zarejestrowanych w momencie sprawozdawczym do liczby aktywnych zawodowo wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
 • Definicja Netto Strata Co znaczy Wyrażona w ujęciu wartościowym (w jednostkach pieniężnych) miara ujemnego wyniku finansowego netto
 • Definicja Stopa odpływu z bezrobocia rejestrowanego Co znaczy Relacja liczby niepracujących wyrejestrowanych w momencie sprawozdawczym do liczby niepracujących na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
 • Definicja Strusie Co znaczy Ptaki nieloty z rodz. strusiowatych (gat. Struthio camelus) utrzymywane w gospodarstwach rolnych w celu uzyskania żywca rzeźnego
 • Definicja Ludności Struktury Co znaczy Liczebność jednostek o ustalonych właściwościach i ich udział w badanej zbiorowości
 • Definicja Stypendium Co znaczy uczniów/studentów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym umożliwiająca całkowite albo częściowe pokrycie wydatków udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu pomocy szkolnych
 • Definicja Publiczna Szkoła Co znaczy podstawie aktu założycielskiego poprzez organ administracji rządowej albo jednostkę samorządu terytorialnego albo inną osobę prawną albo fizyczna. Zapewnia ona bezpłatne nauczanie
 • Definicja Specjalna Podstawowa Szkoła Co znaczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Kształcenie może być wykonywane w systemie szkolnym albo w formie indywidualnej
 • Definicja Oczyszczania Wymagające Ścieki Co znaczy Ścieki, które przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być w całości poddane mechanizmom oczyszczania
 • Definicja Świetlica Co znaczy reguły jedno pomieszczenie, konieczny sprzęt i obejmująca swoim zasięgiem działania małe ekipy środowiska lokalnego. Działalność prowadzona jest zasadniczo poprzez działaczy
 • Definicja Ścieki dopływające do oczyszczalni Co znaczy Ścieki przemysłowe albo komunalne wymagające oczyszczania i skierowane do oczyszczalni ścieków w celu poddania ich procesowi oczyszczania
 • Definicja Spożycie własne wełny owczej Co znaczy Liczba wełny (w kilogramach), którą w momencie sprawozdawczym przeznaczono na przydziały deputatowe dla pracowników (członków spółdzielni
 • Definicja Komunalne Ścieki Co znaczy bytowych ze ściekami przemysłowymi, albo mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, albo mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi
 • Definicja Sady Co znaczy zasadzone drzewami albo/i krzewami owocowymi, na których drzewa albo/i krzewy rosną w zwartym nasadzeniu i powierzchnia szkółek drzew i krzewów owocowych
 • Definicja Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 22% Co znaczy Wartość towarów i usług sprzedawanych poprzez podmioty gospodarcze, która wedle ustawą o podatku od towarów i usług są opodatkowane kwotą 22
 • Definicja Sprzedaż opodatkowana stawką VAT 7% Co znaczy Wartość towarów i usług sprzedawanych poprzez podmioty gospodarcze, które są wedle ustawą o podatku od towarów i usług VAT opodatkowane kwotą 7
 • Definicja Wodociągowa Rozdzielcza Sieć Co znaczy Przewody uliczne wykorzystywane do rozprowadzania wody do odbiorców za pośrednictwem połączeń do budynków i innych obiektów
 • Definicja Sprzedaż owiec na ubój Co znaczy Liczba i waga żywa owiec sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i do rzeźni lokalnych
 • Definicja Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej Co znaczy montażowych zrealizowanych pośrodku roku na terenie państwie siłami swoimi (jest to bez podwykonawców) na rzecz zleceniodawców. Wartość ta wyrażana jest w rzeczywistych cenach
 • Definicja Sadzarki do ziemniaków - własne Co znaczy półzawieszane, dwu- i wielorzędowe, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Masła Sprzedaż Co znaczy Liczba mleka krowiego przetworzonego w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym na masło z przeznaczeniem na sprzedaż bezpośrednią na targowiskach
 • Definicja Ludności Przyrostu Stopa Co znaczy koniec badanego okresu do liczby ludności wg stanu na koniec poprzedniego okresu zmniejszony o 1. Relacja ten zazwyczaj wyrażany jest w procentach
 • Definicja Podstawowa Szkoła Co znaczy w ostatnim roku edukacji przeprowadza się sprawdzian, uprawniający do dalszego kształcenia w gimnazjum. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI, edukacja
 • Definicja Samobieżne Silosokombajny Co znaczy Silosokombajny samobieżne przeznaczone do zbioru zielonek i jednoczesnego cięcia zielonek na paszę, między innymi typu KS-1,8, KS-2,6, KS-69
 • Definicja Sprzedaż do dalszego chowu Co znaczy Liczba zwierząt gospodarskich sprzedanych w momencie sprawozdawczym do dalszego chowu do innych gospodarstw rolnych albo na targowiskach
 • Definicja Sieć cieplna przesyłowa (magistralna) Co znaczy Układ przewodów doprowadzających czynnik grzejny do przewodów rozdzielczych
 • Definicja Saldo obrotu z gospodarką indywidualną cieląt Co znaczy dt) między sprzedażą cieląt w wieku poniżej 1 roku do dalszego chowu do gospodarstw indywidualnych, a zakupem cieląt do chowu od gospodarstw indywidualnych w momencie
 • Definicja Wieprzowego Żywca Sprzedaż Co znaczy Liczba i waga żywa świń sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i do rzeźni lokalnych
 • Definicja Saldo obrotu z gospodarką indywidualną owiec Co znaczy dt) między sprzedażą owiec do dalszego chowu do gospodarstw indywidualnych, a zakupem owiec do chowu od gospodarstw indywidualnych w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Saldo wymiany produktów z zagranicą Co znaczy wyrobów i usług). Jeżeli saldo jest dodatnie, występuje nadwyżka dla zagranicy i deficyt dla gospodarki ogółem, a jeżeli jest ujemne występuje stosunek odwrotna
 • Definicja Sadzarki do ziemniaków - wspólne Co znaczy półzawieszane, dwu- i wielorzędowe, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Rolnego Gospodarstwa Siedziba Co znaczy gminę, gdzie położona jest siedziba/siedlisko gospodarstwa rolnego. W razie braku siedziby/siedliska za miejsce położenia siedziby gospodarstwa należy przyjąć gminę, gdzie
 • Definicja Saldo obrotu z gospodarką indywidualną trzody chlewnej Co znaczy sprzedażą świń do dalszego chowu do gospodarstw indywidualnych, a zakupem świń do chowu od gospodarstw indywidualnych w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Saldo obrotu żywca wieprzowego Co znaczy sprzedażą świń do dalszego chowu do innych gospodarstw (państwowych, spółdzielczych, firm z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego, gospodarstw indywidualnych), a
 • Definicja Wspólne Silosokombajny Co znaczy przyczepiane do zbioru i jednoczesnego cięcia zielonek na paszę, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06
 • Definicja Skorygowane Indywidualne Spożycie Co znaczy gospodarstw domowych (z dochodów osobistych), spożycia w sektorze instytucji niekomercyjnych (świadczenia socjalne w naturze) i spożycia indywidualnego w sektorze instytucji
 • Definicja Trybunały I Sądy Co znaczy realizowana poprzez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe, sprawująca wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej.1. Sądy i trybunały wydają
 • Definicja Wspólne Samobieżne Silosokombajny Co znaczy zbioru zielonek i jednoczesnego cięcia zielonek na paszę, będące własnością kilku rolników i użytkowane poprzez więcej niż jedno gospodarstwo.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Schronisko Co znaczy zabudowanym przy szlakach turystycznych, świadczący min. zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko posiada co najmniej jedną placówkę gastronomiczną. Definicja
 • Definicja Sprawność przemiany energetycznej brutto Co znaczy przemiany (produkcja brutto) do energii zawartej we wsadzie i energii zużytej na potrzeby energetyczne przemiany (energii z zewnątrz i przemiany).Obliczana jest wg wzoru:Sb = E
 • Definicja Uzdrowiskowe Sanatorium Co znaczy pacjentowi skierowanemu na leczenia uzdrowiskowe całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej a
 • Definicja Własne Samobieżne Silosokombajny Co znaczy zbioru zielonek i jednoczesnego cięcia zielonek na paszę, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych Co znaczy Składki płacone poprzez pracodawcę z tytułu ubezpieczeń socjalnych
 • Definicja Rozdzielcza Cieplna Sieć Co znaczy doprowadzających czynnik grzejny do połączeń domowych.Połączenia domowe to są przewody cieplne doprowadzające czynnik grzejny z przewodu rozdzielczego albo kotłowni do wymiennika
 • Definicja Pozostałe Silosokombajny Co znaczy sieczkarnie polowe zawieszane i przyczepiane - do zbioru zielonek niskołodygowych i wysokołodygowych i ścinacze zielonek do sprzętu zielonek niskołodygowych
 • Definicja Skup Co znaczy Dotyczy ilości i wartości produktów rolnych (roślinnych i zwierzęcych) skupionych poprzez podmioty gospodarcze, prowadzące skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów
 • Definicja Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w cenach stałych Co znaczy montażowej (wyrażona w cenach bieżących) zdeflowana parametrem (indeksem) cen produkcji budowlano-montażowej. Jako ceny stałe w latach 1996-2000 przyjęto ceny stałe 1995r.(średnie
 • Definicja Domowych Gospodarstw Sektor Co znaczy rachunek w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie i osoby fizyczne pracujące na własny rachunek poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie z liczbą pracujących do 9 osób
 • Definicja Telekomunikacyjna Sieć Co znaczy komutacyjne albo przekierowujące, a również inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór albo transmisję sygnałów dzięki przewodów, fal radiowych, optycznych albo innych
 • Definicja Instytucjonalny Sektor Co znaczy instytucjonalnych charakteryzujących się wspólną funkcją pełnioną w procesie produkcji, celem ekonomicznym i rodzajem prowadzonej działalności. W systemie rachunków narodowych
 • Definicja Pszczelego Miodu Sprzedaż Co znaczy Liczba miodu (w kilogramach) sprzedanego poprzez gospodarstwo rolne w momencie sprawozdawczym do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa i innym odbiorcom
 • Definicja Ogólnospołeczne Spożycie Co znaczy rządowych i samorządowych. Stanowi wartość przeznaczonych na spożycie wyrobów i usług nierynkowych, które nie posiadają indywidualnego odbiorcy. Obejmuje nakłady na administrację
 • Definicja Spożycie własne miodu pszczelego Co znaczy momencie sprawozdawczym przeznaczono na przydziały deputatowe dla pracowników (członków spółdzielni), dla własnych stołówek, żłobków, przedszkoli itp
 • Definicja Oczyszczających Urządzeń Skuteczność Co znaczy określająca, jaki proc. całkowitej ilości danego zanieczyszczenia wprowadzonego do urządzenia został poprzez to urządzenie zatrzymany. Nazywana jest również stopniem redukcji
 • Definicja Spożycie mleka w gospodarstwie Co znaczy Liczba mleka krowiego zużytego w momencie sprawozdawczym na spożycie naturalnew gospodarstwie domowym użytkownika gospodarstwa rolnego
 • Definicja Sprzedaż cieląt na ubój Co znaczy poniżej 1 roku sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i do rzeźni lokalnych
 • Definicja Mleka Spasanie Co znaczy Liczba mleka krowiego zużytego w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym na spasanie zwierzętami
 • Definicja Spożycie indywidualne w sektorze instytucji rządowych i samorządowych Co znaczy przekazanych nieodpłatnie na rzecz sektora gospodarstw domowych. Obejmuje usługi z dziedziny oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony zdrowia, opieki socjalnej (w tym
 • Definicja Gastronomicznej Produkcji Sprzedaż Co znaczy Wartość wytworzonych i sprzedanych we własnych placówkach potraw, napojów gorących, wyrobów ciastkarskich i innych wyrobów kulinarnych
 • Definicja Owczej Wełny Sprzedaż Co znaczy niepranej (w kilogramach) sprzedanej poprzez gospodarstwo rolne w momencie sprawozdawczym do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa i innym odbiorcom
 • Definicja Alkoholowych Napojów Sprzedaż Co znaczy gatunkowe jest to: napoje alkoholowe o zawartości ponad 18 % alkoholu;- wina (gronowe, owocowe, musujące), napoje typu win (aperitify, coctaile, kordiały), miody pitne;- piwo
 • Definicja Sprzedaż wolców, opasów (kastraty) na ubój Co znaczy bydła domowego (wolców, opasów) w wieku 1 roku i starszych sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i do
 • Definicja Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wykonanej poza granicami kraju Co znaczy Sprzedaż robót, których zakres określono jako Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej - wykonanych poza granicami państwie
 • Definicja Osobowa Spółka Co znaczy powiązaniach wspólników, niemająca osobowości prawnej, cechująca się osobistą (majątkową) odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania firmy i osobistym prowadzeniem spraw firmy
 • Definicja Sprzedaż do jednostek skupu Co znaczy Liczba i waga zwierząt gospodarskich sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź bezpośrednio do przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego
 • Definicja Sprzedaż hurtowa wody/zużycie wody Co znaczy nieodpłatnie) innym jednostkom, na przykład komunalnym rozdzielniom wody, zakładom przemysłowym i tym podobne, do dalszej odsprzedaży (w całości ((albo części) dzięki własnej
 • Definicja Sprzedaż ryb konsumpcyjnych z rzek Co znaczy Liczba wyprodukowanych (odłowionych) z użytkowanych rzek ryb słodkowodnych konsumpcyjnych, w ujęciu wagowym (dt), które przeznaczono do sprzedaży w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Sprzedaż eksportowa opodatkowana stawką VAT 0% Co znaczy Wartość towarów i usług sprzedawanych poprzez podmioty krajowe na eksport, które są wedle ustawą o podatku od towarów i usług VAT opodatkowane kwotą 0
 • Definicja Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT) Co znaczy zakupionych towarów we własnym imieniu, zazwyczaj nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom, producentom). Wartość sprzedaży hurtowej w cenach realizacji obejmuje
 • Definicja Sprzedaż ryb konsumpcyjnych z jezior Co znaczy Liczba wyprodukowanych (odłowionych) z użytkowanych jezior ryb słodkowodnych konsumpcyjnych, w ujęciu wagowym (dt), które przeznaczono do sprzedaży w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Ciepła Zużycie Sprzedaż Co znaczy Liczba ciepła dostarczona odbiorcom z uwzględnieniem strat przesyłu
 • Definicja Sprzedaż jałówek na ubój Co znaczy w wieku 1 roku i starszych, które nigdy nie miały potomstwa, sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i do
 • Definicja Kurzych Jaj Sprzedaż Co znaczy tys. sztuk) sprzedanych poprzez gospodarstwo rolne w momencie sprawozdawczym do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa i innym odbiorcom
 • Definicja Straty w przechowywaniu ziemniaków Co znaczy przechowywania ziemniaków wywołany utratami naturalnymi i utratami wynikającymi ze słabej zdrowotności bulw w porównaniu do masy ziemniaków przeznaczonych do przechowywania
 • Definicja Strata na sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów Co znaczy produktów i towarów i materiałów. Występuje wtedy, gdy wydatki swoje poniesione na uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są wyższe niż uzyskane
 • Definicja Etniczne Stowarzyszenie Co znaczy przedstawicieli ekipy etnicznej w celu prowadzenia działalności na rzecz integracji ekipy etnicznej, podtrzymywania jej tożsamości, popularyzacji, krzewienia i zachowania
 • Definicja Osadowy Staw Co znaczy składowisko - przeznaczony do składowania transportowanych hydraulicznie różnego typu odpadów, raczej przeróbczych, takich jak: popioły lotne, odpady paleniskowe, utwory
 • Definicja Narodowościowe Stowarzyszenie Co znaczy przedstawicieli społeczności stanowiącej historyczną mniejszość narodową albo zbiorowość współczesnych imigrantów w celu prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk tej
 • Definicja Sprzedaży Ze Strata Co znaczy produktów i towarów i materiałów. Występuje wtedy, gdy wydatki swoje poniesione na uzyskanie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są wyższe niż uzyskane
 • Definicja Nadzwyczajne Straty Co znaczy powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki, a zwłaszcza spowodowanych wypadkami losowymi, zaniechaniem albo zawieszeniem działalności i postępowaniem
 • Definicja Straty wody w sieci wodociągowej Co znaczy wskutek jej nieszczelności albo w konsekwencji awarii.utraty wody określa się szacunkowo odejmując od wody wtłoczonej do sieci sprzedaż hurtową wody czystej, zużycie wody na
 • Definicja Powierzchnia Rybne Stawy Co znaczy przepływającej, na których prowadzona jest gospodarka rybacka, obejmująca produkcję i połowy ryb konsumpcyjnych, jak także produkcję materiału zarybieniowego
 • Definicja Strata brutto na działalności gospodarczej Co znaczy Niekorzystny rezultat na działalności gospodarczej jednostki gospodarczej (wydatki prowadzenia działalności przewyższają przychody
 • Definicja Szkody (straty) w uprawach ozimych Co znaczy strat zimowych i wiosennych spowodowanych poprzez pleśń śniegową, wyprzenie, mocne mrozy, wahania temperatury, wysuszające wiatry, zastoiska wodne, pokrywę lodową, powodzie i inne
 • Definicja Niemetaliczne Wtórne Surowce Co znaczy produkcyjnych i odpady pokonsumpcyjne (poużytkowe) pochodzące raczej ze skupu. Podstawowymi odpadami niemetalicznymi są: odpady tworzyw sztucznych, makulatura, złom gumowy
 • Definicja Brutto Trwałe Środki Co znaczy Wartość nakładów poniesionych na zakup środków trwałych albo ich wytworzenie, bez potrącania wartości zużycia (odpisów amortyzacyjnych
 • Definicja Szkoła Co znaczy podstawie aktu założycielskiego albo wpisu do ewidencji poprzez organ administracji rządowej, samorząd terytorialny, osobę prawną albo fizyczną. Szkoła działa na podstawie statutu
 • Definicja Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Co znaczy towarów i usług konsumpcyjnych z roku badanego w relacji do przeciętnych cen tych towarów i usług z roku poprzedniego. Obliczany jest w analogiczny sposób jak parametr cen towarów
 • Definicja Supermarket Co znaczy do 2499 m kw. kierujący sprzedaż raczej w systemie samoobsługowym, oferujący szeroki asortyment artykułów żywnościowych i artykułów nieżywnościowych częstego zakupu
 • Definicja Narodowych Rachunków System Co znaczy spójnych, logicznych i zintegrowanych rachunków makroekonomicznych, bilansów i tablic opracowanych wg obowiązujących norm i reguł statystycznych.W systemie rachunków narodowych
 • Definicja Młodzieżowe Schronisko Szkolne Co znaczy Placówka oświatowo-wychowawcza umozliwiająca rozwijanie zainteresowań i uzdolnień i korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • Definicja Metaliczne Wtórne Surowce Co znaczy Złomy żeliwne i staliwne, złomy metali nieżelaznych i ich stopów, odpady metalurgiczne metali i ich stopów i odpady pokonsumpcyjne (poużytkowe) pochodzące raczej ze skupu
 • Definicja Wtórne Surowce Co znaczy w procesach produkcyjnych (odpady poprodukcyjne) i towary zużyte (odpady poużytkowe), które nie mogą być racjonalnie wykorzystane poprzez ich posiadacza, a nadają się do celowego
 • Definicja Ponadgimnazjalna Szkoła Co znaczy zadania dydaktyczne na podbudowie programowej trzyletniego gimnazjum. Do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się następujące typy szkół:a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie
 • Definicja Ścieki oczyszczane z podwyższonym usuwaniem biogenów Co znaczy technologii umożliwiających wysoko efektywne usunięcie azotu, fosforu albo fosforu i azotu łącznie (sposoby biologiczne z ewentualnie chemicznym strącaniem fosforu
 • Definicja Mechanicznie Oczyszczane Ścieki Co znaczy oczyszczalniach mechanicznych przy zastosowaniu krat, sit, piaskowników, odtłuszczaczy i osadników. Mechaniczne oczyszczanie ścieków bazuje na usuwaniu jedynie zanieczyszczeń
 • Definicja Pieniężne Środki Co znaczy pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, tak w gotówce, jak i na rachunku bankowym albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeśli są one płatne pośrodku 3
 • Definicja Odprowadzone Ścieki Co znaczy bytowych ze ściekami przemysłowymi, albo mieszanina ścieków bytowych z wodami opadowymi, albo mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi
 • Definicja Szpital Co znaczy gdzie udziela się całodobowych i całodziennych świadczeń zdrowotnych, posiadający oddziały szpitalne, pion diagnostyczny, zabiegowo-leczniczy i rehabilitacyjny i zaplecze
 • Definicja Środki automatyzacji procesów produkcyjnych Co znaczy urządzeń) wykonujące określone czynności bez udziału człowieka, służące w celu samoczynnego sterowania, regulowania urządzeń technicznych i kontrolowania przebiegu mechanizmów
 • Definicja Oczyszczane Nie Ścieki Co znaczy Ścieki nie poddane żadnemu procesowi oczyszczania i odprowadzone do odbiornika w formie wytworzonej
 • Definicja Wyższa Szkoła Co znaczy edukacji polskiej i mechanizmu nauki narodowej, której ukończenie pozwala uzyskać dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i uzyskanie wykształcenia wyższego
 • Definicja Skorygowane Spożycie Co znaczy Towary i usługi nabyte poprzez jednostki instytucjonalne będące rezydentami, dla zaspokojenia bezpośrednich (indywidualnych czy zbiorowych) potrzeb ludzkich
 • Definicja Owiec Obrotu Saldo Co znaczy dt) między sprzedażą owiec do dalszego chowu do innych gospodarstw (państwowych, spółdzielczych, firm z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego, gospodarstw
 • Definicja Spółdzielnia Co znaczy liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą.1. Działa na podstawie odpowiednich
 • Definicja Filmowe Seanse Co znaczy z nośnika światłoczułego albo magnetycznego w zamierzonym i z góry określonym czasie trwania. W razie projekcji filmu wieloczęściowego, podzielonego na odcinki - projekcję każdej
 • Definicja Uzdrowiskowy Szpital Co znaczy zwłaszcza zapewnienie pacjentowi, którego skierowano na leczenie uzdrowiskowe w warunkach szpitala uzdrowiskowego:1) udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w
 • Definicja Specjalne Środki Co znaczy jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych:1) na podstawie odrębnych ustaw i uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,2) z tytułu spadków
 • Definicja Czynna Kanalizacyjna Sieć Co znaczy Mechanizm kanałów krytych (podziemnych) odprowadzających ścieki z budynków i innych obiektów do odbiorników albo urządzeń do oczyszczania ścieków
 • Definicja Stopa bezrobocia (wskaźnik bezrobocia) Co znaczy w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej).w razie BAEL i NSP 2002 pojęcie odnosi się do osób niepracujących (wedle definicją - niepracujący wg BAEL i
 • Definicja Spółka Co znaczy wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.1. relacja firmy powstaje
 • Definicja Samochody w gospodarstwie rolnym Co znaczy Liczba samochodów ciężarowych i przyczep własnych jak i wspólnych, również ciągników siodłowych. Odrębnie ustala się liczbę samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton
 • Definicja Surowce Co znaczy rolnictwa albo leśnictwa, które poddaje się dalszej przeróbce w celu otrzymania ustalonych wyrobów. Surowce dzielimy na:- surowce naturalne otrzymane wskutek oddzielenia ich od
 • Definicja Jednoosobowa Handlowa Spółka Co znaczy poprzez jedną osobę fizyczną bądź prawną. Założycielem firmy handlowej jednoosobowej nie może być inna jednoosobowa firma z o.o..1) Założenie firmy z ograniczoną
 • Definicja Oczyszczane Ścieki Co znaczy do standardów środowiskowych albo innych norm jakości. Odznacza się trzy sposoby oczyszczania: mechaniczne, biologiczne i o podwyższonym stopniu oczyszczania (w tym chemiczne
 • Definicja Sieć wodociągowa przesyłowa (magistralna) Co znaczy Przewody doprowadzające wodę od oddalonego źródła ujęcia wody do sieci rozdzielczej wodociągowej
 • Definicja Sprzedaż ryb konsumpcyjnych ze stawów Co znaczy Liczba wyprodukowanych (odłowionych) z użytkowanych stawów ryb słodkowodnych konsumpcyjnych, w ujęciu wagowym (dt), które przeznaczono do sprzedaży w momencie sprawozdawczym
 • Definicja Sklep Co znaczy handlowe, którego wnętrze jest dostępne dla ogółu konsumentów.Sklep może znajdować się w samodzielnym budynku albo w budynkach innych na przykład mieszkalnych. W razie, gdy w
 • Definicja Chemicznie Oczyszczane Ścieki Co znaczy przy wykorzystaniu metod chemicznych, takich jak koagulacja, sorpcja na węglu aktywnym i innych, powodujących wytrącanie niektórych związków rozpuszczalnych albo neutralizację
 • Definicja Komandytowa Spółka Co znaczy prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, gdzie wobec wierzycieli za zobowiązania firmy odpowiada bez ograniczenia przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a
 • Definicja Nabywcza Siła Co znaczy jakie można nabyć za przeciętne miesięczne płaca brutto i przeciętną miesięczną emeryturę i rentę z pozarolniczego mechanizmu ubezpieczeń socjalnych, po potrąceniu zaliczki na
 • Definicja Żywności Sprzedaż Co znaczy roślinnego i zwierzęcego, które w stanie naturalnym albo po obróbce technologicznej, przemysłowej albo kulinarnej stanowią pokarm człowieka. Nie zalicza się do żywności napojów
 • Definicja Publiczny Sektor Co znaczy grupujących własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych) własność jednostek samorządu terytorialnego i własność mieszaną z przewagą kapitału (mienia) podmiotów
 • Definicja Saldo obrotu bydła pozostałego Co znaczy dt) między sprzedażą bydła pozostałego (jest to dorosłego, w wieku 1 roku i starszego) do dalszego chowu do innych gospodarstw (państwowych, spółdzielczych, firm z udziałem
 • Definicja Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom (bydła pozostałego) Co znaczy wieku 1 roku i starszego (jałówek, krów, buhajów, byków, wolców i opasów) sprzedanego na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom i rzemieślnikom
 • Definicja Sprzedaż serów podpuszczkowych i innych Co znaczy Liczba mleka krowiego przetworzonego w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym na sery podpuszczkowe i inne z przeznaczeniem na bezpośrednią sprzedaż na targowiskach
 • Definicja Sprzedaż bydła pozostałego na ubój Co znaczy bydła w wieku 1 roku i starszego (jałówki, krowy, buhaje, byki, wolce, opasy) sprzedanego w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu
 • Definicja Dokumentacyjne Stanowiska Co znaczy albo możliwe do udostępnienia, istotne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości albo tworów mineralnych i
 • Definicja Statki wchodzące do morskich portów handlowych Co znaczy statki handlowe towarowe (w tym także zbiornikowce), promy i statki pasażerskie i barki pełnomorskie z własnym napędem jak i bez napędu (lichtugi pełnomorskie) wprowadzone poprzez
 • Definicja Sprawność przemiany energetycznej netto Co znaczy uzyskanej z przemiany, pomniejszonej o zużycie energii na wsad z produkcji własnej i zużycie energii pochodzącej z danej przemiany a zużytej na jej potrzeby energetyczne do
 • Definicja Statki wychodzące z morskich portów handlowych Co znaczy statki handlowe towarowe (w tym także zbiornikowce), promy i statki pasażerskie i barki pełnomorskie z własnym napędem jak i bez napędu (lichtugi pełnomorskie) wprowadzone poprzez
 • Definicja Samoocena stanu zdrowia ludności Co znaczy uzyskiwana od osób objętych Narodowym Listą Powszechnym.wedle rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i w celu zapewnienia porównywalności danych w różnych państwach
 • Definicja Sprzedaż krów na ubój Co znaczy które miały potomstwo, sprzedanych w momencie sprawozdawczym na rzeź poprzez gospodarstwo rolne do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego i do rzeźni lokalnych
 • Definicja Sprzedaż robót budowlanych o charakterze remontowym i pozostałych Co znaczy Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej , obejmujących:a) remonty - roboty opierające na odtwarzaniu (przywracaniu) pierwotnego albo prawie pierwotnego stanu (wartości technicznej
 • Definicja Spożycie własne mleka krowiego Co znaczy momencie sprawozdawczym przeznaczono na przydziały deputatowe dla pracowników (członków spółdzielni), dla własnych stołówek, żłobków, przedszkoli itp
 • Definicja Spożycie własne jaj kurzych Co znaczy które w momencie sprawozdawczym przeznaczono na przydziały deputatowe dla pracowników (członków spółdzielni), dla własnych stołówek, żłobków, przedszkoli itp
 • Definicja Ciągłych Notowań System Co znaczy Mechanizm umożliwiający zawieranie transakcji na dany papier wartościowy na jednej sesji po różnych cenach
 • Definicja Jednolitego Kursu System Co znaczy wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji po tej samej cenie, zapewniającej max. wolumen obrotów
 • Definicja Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT) Co znaczy nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych i innych punktach sprzedaży (na przykład składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla
 • Definicja Środki pieniężne w kasie Co znaczy Kapitał (banknoty i monety) i jednostki pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, w gotówce, zebrane w kasie przedsiębiorstwa
 • Definicja Sprzedaż w placówkach gastronomicznych (łącznie z podatkiem VAT) Co znaczy łącznie z prowadzonymi poprzez agentów) uzyskane ze sprzedaży:- produkcji gastronomicznej;- towarów handlowych;Wartość sprzedaży gastronomicznej podawana jest w cenach płaconych
 • Definicja Ścieki Co znaczy wody zużyte na cele bytowe albo gospodarcze,b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego zastosowania w sposób i na zasadach
 • Definicja Bytowe Ścieki Co znaczy pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające zwłaszcza wskutek ludzkiego metabolizmu i funkcjonowania gospodarstw domowych
 • Definicja Prawna Separacja Co znaczy prawa wstępowania w nowy związek małżeński poprzez którąkolwiek ze stron. Orzeczenia o separacji dokonuje odpowiedni sąd w formie przypisanej prawem. W przeciwieństwie od rozwodu
 • Definicja Własne Silosokombajny Co znaczy przyczepiane do zbioru i jednoczesnego cięcia zielonek na paszę, stanowiące wyłączną własność użytkownika gospodarstwa albo członka jego rodziny.pojęcie obowiązuje od 01.06.2005 r
 • Definicja Terytorialny Samorząd Co znaczy powiatowy albo wojewódzki) należy rozumieć regionalną wspólnotę samorządową utworzoną z mocy prawa poprzez mieszkańców danego regionu i odpowiednie terytorium. Samorządy wykonują
 • Definicja Przemysłowe Ścieki Co znaczy których prowadzi się działalność handlową albo przemysłową lub składową, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi. W statystyce do ścieków przemysłowych zalicza się
 • Definicja Cieląt Obrotu Saldo Co znaczy dt) między sprzedażą cieląt w wieku poniżej 1 roku do dalszego chowu do innych gospodarstw (państwowych, spółdzielczych, firm z udziałem mienia sektora publicznego albo
 • Definicja Lasów Uszkodzenia Strefy Co znaczy znajdujących się pod ujemnym wpływem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza ustalane są w jednostkach Lasów Państwowych - do 1991r. w trybie uchwały Porady Ministrów w kwestii
 • Definicja Świadczenia z ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia z pomocy społecznej Co znaczy obejmują rozchody (transfery), które są wykonywane w ramach funduszów ubezpieczeń socjalnych jest to:- emerytury i renty płacone z Funduszu Ubezpieczeń socjalnych poprzez Zakład
 • Definicja Sektor przedsiębiorstw w statystyce rynku pracy i wynagrodzeń Co znaczy gospodarczą w dziedzinie:- leśnictwa, włączając działalność usługową,- rybołówstwa w wodach morskich,- górnictwa,- przetwórstwa przemysłowego,- wytwarzania i zaopatrywania w
 • Definicja Zarejestrowany Ciężarowy Samochód Co znaczy konstrukcyjnie do przewozu ładunków z prędkością przekraczającą 25 km/h.Obejmuje samochody ciężarowe zarejestrowane w organach rejestrujących pojazdy, jest to w starostwach
 • Definicja Spożycie Co znaczy instytucjonalne na towary i usługi zużyte dla zaspokojenia bezpośrednich, indywidualnych i zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Dzieli się na spożycie prywatne (jest to: spożycie
 • Definicja Stołówka Co znaczy zapewniająca określonym grupom konsumentów, posiłki (raczej obiadowe) lecz również śniadaniowe i kolacje.Może także wydawać posiłki jednorazowe. Jest wyodrębniona organizacyjnie i
 • Definicja Energii Bilans Syntetyczny Co znaczy uwzględniający źródła przychodu i kluczowe kierunki rozdysponowania nośników energii wg metody ich użytkowania w gospodarce narodowej. Obliczany jest wg wzoru:B = Pb + O + I - E
 • Definicja Sprzedaż robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym Co znaczy jako Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej :1) wykonywanych na nowych obiektach, obejmujących: przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę, budowę (wznoszenie), odbudowę
 • Definicja Niepubliczna Szkoła Co znaczy osoby prawne albo fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji placówek i szkół niepublicznych, dokonanego w wydziale oświaty właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Może ona
 • Definicja Saldo obrotu trzody chlewnej Co znaczy sprzedażą świń do dalszego chowu do innych gospodarstw (państwowych, spółdzielczych, firm z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego, gospodarstw indywidualnych), a
 • Definicja Środki pieniężne w banku Co znaczy pieniężne (rozrachunkowe) krajowe i zagraniczne, zebrane na rachunku bankowym albo w formie lokaty pieniężnej, czeki i weksle obce, jeśli są one płatne pośrodku 3 miesięcy od
 • Definicja Twarogu Sprzedaż Co znaczy Liczba mleka krowiego przetworzonego w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym na sery twarogowe z przeznaczeniem na bezpośrednią sprzedaż na targowiskach
 • Definicja Straty i różnice bilansowe nośników energii Co znaczy magazynowania i różnice bilansowe dla poszczególnych nośników energii. utraty te powstają wskutek różnic w wielkościach ich podaży i zużycia. Nie obejmują one strat u odbiorców
 • Definicja Spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego Co znaczy wspólników utworzona wedle przepisami prawa, której element działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu w
 • Definicja Statki do ładunków masowych ciekłych Co znaczy przewozu ładunków płynnych jest to: ropowce, produktowce, gazowce, chemikaliowce, zbiornikowce do różnorodnych ładunków ciekłych (wina, alkoholi, olejów roślinnych i tym podobne
 • Definicja Sprzedaż żywca rzeźnego agentom i pośrednikom - buhajów, byczków Co znaczy Liczba i waga żywa niekastrowanych samców bydła (buhajów, byczków) sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom i rzemieślnikom
 • Definicja Stosowanie komunalnych osadów ściekowych Co znaczy służące:1) w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, a zwłaszcza do
 • Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Co znaczy chwilą sporządzenia aktu założycielskiego w formie aktu notarialnego, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać
 • Definicja Handlowa Spółka Co znaczy funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, przekształcenie klasyfikuje Kodeks firm handlowych.1. Spółkami handlowymi są:a) firmy kapitałowe - osoby prawne, a więc firmy z o
 • Definicja Saldo obrotu z gospodarką indywidualną bydła pozostałego Co znaczy dt) między sprzedażą bydła pozostałego (jest to dorosłego, w wieku 1 roku i starszego) do dalszego chowu do gospodarstw indywidualnych, a zakupem bydła do chowu od gospodarstw
 • Definicja Sprzedaż trzody chlewnej prywatnym agentom, pośrednikom, rzemieślnikom przeznaczeniem na ubój Co znaczy Liczba i waga żywa świń sprzedanych na rzeź w momencie sprawozdawczym agentom, pośrednikom, rzemieślnikom
 • Definicja Trwałe Środki Co znaczy nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:- nieruchomości - w tym grunty, prawo do
 • Definicja Roślin Ochrony Środki Co znaczy żywe organizmy, przeznaczone do:1) ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,2) niszczenia niepożądanych roślin,3) regulowania wzrostu, rozwoju i innych mechanizmów
 • Definicja Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Co znaczy eksportu towarów, a importu towarów danego państwie albo ekipy państw.w razie przewagi eksportu towarów nad importem towarów występuje saldo dodatnie; >>w razie importu towarów
 • Definicja Nieżywnościowych Towarów Sprzedaż Co znaczy ludności związanych z ubiorem; z wyposażeniem mieszkania; z higieną osobistą i ochroną zdrowia; z kulturą, oświatą, wypoczynkiem; z transportem. Ponadto wyroby wykorzystywane do
 • Definicja Młodzieżowe Schronisko Co znaczy i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest placówką zlokalizowaną w samodzielny budynku albo wydzielonej części budynku
 • Definicja Ścieki przemysłowe i komunalne Co znaczy przy otrzymywaniu, uszlachetnianiu i przeróbce surowców pochodzenia organicznego i mineralnego. Rodzaje i liczba zanieczyszczeń zawartych w ściekach przemysłowych są bardzo
 • Definicja Województwa Sejmik Co znaczy samorządu wojewódzkiego jest sejmik województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach
 • Definicja Partnerska Spółka Co znaczy organizacyjno-prawną utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w firmie prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką.1. Niedopuszczalne jest
 • Definicja Ludności Stan Co znaczy osób (ogółem albo wg ustalonych cech) zamieszkujących w danym momencie czasu określone terytorium. Przeważnie stosuje się stan ludności:1) na koniec każdego roku, jest to w dniu
 • Definicja Prywatny Sektor Co znaczy grupujący własność prywatną krajową (osób fizycznych i pozostałych jednostek prywatnych), własność zagraniczną (osób zagranicznych) i własność mieszaną z przewagą kapitału (mienia

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Sektor prywatny co znaczy Stan ludności krzyżówka Spółka partnerska co to jest Sejmik województwa słownik Ścieki przemysłowe i komunalne czym jest Schronisko. definicja.

Co to jest Środki trwałe netto co znaczy Świadczenia z tytułu wypadków przy znaczenie.