operacyjne przychody co to znaczy

Co znaczy Pozostałe przychody operacyjne? Czym jest Przychody nie powiązane bezpośrednio z.

Czy przydatne?

Co to jest Pozostałe przychody operacyjne

Definicja po angielsku: Other operating revenues.

Definicja: Przychody nie powiązane bezpośrednio z fundamentalną działalnością podmiotu, do których zalicza się: przychody ze sprzedaży albo wpływy z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji (z wyłączeniem spowodowanych zdarzeniami losowymi), uzyskanie z zaniechanej produkcji złomu i innych odpadów, rozwiązane rezerwy (z wyjątkiem dotyczących operacji finansowych), nadwyżki inwentaryzacyjne, odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, wyegzekwowane kary i grzywny, darowizny, dotacje, subwencje i dopłaty, odpisy rat dotacji, subwencji i dopłat dokonywane równolegle do amortyzacji sfinansowanych z tych źródeł środków trwałych i prac rozwojowych, odpis ujemnej wartości spółki (występujący w przychodach przyszłych okresów), przychody uzyskiwane z czynszów i dzierżawy własnych obiektów społecznych, dofinansowanie utrzymania obiektów społecznych z ZFŚS, otrzymane poprzez jednostkę nieodpłatnie składniki majątku. Pozostałe przychody operacyjne obejmują także zwroty nadpłaconych podatków

Czym jest Operacyjne Przychody Pozostałe znaczenie w Słownik na P .