przeciętne zatrudnienie co to znaczy

Co znaczy Przeciętne zatrudnienie do obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia? Czym jest.

Czy przydatne?

Co to jest Przeciętne zatrudnienie do obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Definicja po angielsku: Average paid employment to calculate the average monthly wage and salary.

Definicja: Średnia rozmiar zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (na przykład miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia, po wyłączeniu osób zatrudnionych za granicą i po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnione.Przeliczenie osób niepełnozatrudnionych na osoby pełnozatrudnione uzyskuje się przez przemnożenie liczby pracowników niepełnozatrudnionych poprzez odpowiednie współczynniki przeliczeniowe, będące stosunkiem liczby godz. pracy osób niepełnozatrudnionych do liczby godz. pracy osób pełnozatrudnionych, a więc do nominalnego czasu pracy.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie obliczane jest jako średnia arytmetyczna albo sposobem uproszczoną, jest to jako średnia chronologiczna albo średnia z sumy dwóch stanów dziennych.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane sposobem średniej arytmetycznej, jest ilorazem sumy stanów zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu i liczby dni kalendarzowych w miesiącu.
Do dni pracy w miesiącu wlicza się przypadające w tym czasie niedziele, święta i dni wolne od pracy. Dla tych dni przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego albo kolejnego, jeśli miesiąc zaczyna się dniem wolnym od pracy. W stanach dziennych nie uwzględnia się osób przebywających na urlopach bezpłatnych.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane sposobem średniej chronologicznej, jest 1/2 sumy: połowy stanu zatrudnienia w pierwszym dniu miesiąca, stanu zatrudnienia w 15 dniu miesiąca i połowy stanu zatrudnienia w ostatnim dniu miesiąca.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie, obliczane sposobem średniej z dwóch stanów dziennych, jest 1/2 sumy stanów zatrudnienia w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca.

Przy stosowaniu sposoby uproszczonej wyłączane są ze stanu zatrudnienia osoby, które korzystały z urlopów bezpłatnych w wymiarze ponad 14 dni.

Metodę uproszczoną obliczania przeciętnego miesięcznego zatrudnienia stosuje się tylko w odniesieniu do zakładów o stabilnej sytuacji kadrowej. W razie zakładów działających niepełny miesiąc (nowo powstałe, rozpoczynające działalność w miesiącu sprawozdawczym, funkcjonujące sezonowo) i zakładów o dużej płynności kadr (zwolnienia grupowe, natężenie udzielania urlopów bezpłatnych i tym podobne) stosuje się metodę średniej arytmetycznej.

Przeciętne zatrudnienie: w kwartale, od początku roku do końca okresu sprawozdawczego, w roku, jest ilorazem sumy przeciętnej liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach adekwatnie: kwartału, okresu sprawozdawczego, roku i liczby miesięcy w danym okresie.
w razie, gdy zakład pracy nie funkcjonował poprzez pełny: kwartał, moment sprawozdawczy, rok, przeciętne miesięczne zatrudnienie jest ilorazem sumy przeciętnej liczby zatrudnionych z naprawdę przepracowanych miesięcy i pełnej liczby miesięcy adekwatnie: w kwartale, w momencie sprawozdawczym, w roku

Czym jest Przeciętne zatrudnienie do obliczania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia znaczenie w Słownik na P .