zagraniczne co to znaczy

Co znaczy Przedstawicielstwo zagraniczne? Czym jest Tworzona poprzez przedsiębiorcę zagranicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Przedstawicielstwo zagraniczne

Definicja po angielsku: Foreign office.

Definicja: Tworzona poprzez przedsiębiorcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna, której zakres działania może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w dziedzinie reklamy i promocji danego przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą stworzyć także osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki państwie ich siedziby, z tym iż zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego państwie.1. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do jawnego rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego poprzez ministra właściwego ds. gospodarki, którego dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i wedle jego treścią.
2. Wniosek o wpis, sporządzony w j. polskim, powinien zawierać:
- nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego,
- element działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
- imię, nazwisko i adres w Polsce osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
- adres przedstawicielstwa na terytorium Polski.
3. Do wniosku dołącza się:
- akt założycielski (umowę, statut) przedsiębiorcy zagranicznego - jeśli przedsiębiorca zagraniczny działa na ich podstawie,
- wypis z rejestru - jeśli przedsiębiorca zagraniczny istnieje albo wykonuje działalność na tej podstawie,
- oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
- dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), gdzie działalność będzie realizowana.
4. O dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydawane jest z urzędu zaświadczenie, które zawiera dane tożsame z tymi z wniosku i datę i numer wpisu do rejestru przedstawicielstw.
5. Decyzję o odmowie wpisu do rejestru przedstawicielstw wydaje minister właściwy ds. gospodarki w razie, gdy:
- utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu i obronności państwa albo ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu,
- wniosek składany w kwestii przedstawicielstwa zagranicznego dotyczy działalności wykraczającej poza zakres dozwolony dla nich poprzez regulaminy prawa lub zawiera braki, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a również gdy do wniosku nie zostały dołączone wymagane prawem dokumenty.
6. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:
- korzystać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wspólnie z przetłumaczoną na j. polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy i dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce",
- prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w j. polskim wedle przepisami o rachunkowości,
- zgłaszać ministrowi właściwemu ds. gospodarki wszelakie zmiany stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie informacji objętych wpisem do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, informacji o rozpoczęciu i ukończeniu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i o utracie poprzez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej albo rozporządzania swoim dorobkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń.
7. Minister właściwy ds. gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności poprzez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach przedstawicielstwa, jeśli:
- rażąco narusza prawo polskie albo nie wykonuje obowiązku zgłaszania wszelkich zmian stanu faktycznego i prawnego w dziedzinie danych znajdujących się w rejestrze przedstawicielstw, informacji o likwidacji i o utracie poprzez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej albo rozporządzania swoim dorobkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń,
- nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, albo przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej,
- działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochrony tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu interesowi publicznemu.
8. O zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego ds. gospodarki w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia likwidacji.
9. Po zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa minister właściwy ds. gospodarki, w drodze decyzji, wykreśla przedstawicielstwo z rejestru przedstawicielstw

Czym jest Zagraniczne Przedstawicielstwo znaczenie w Słownik na P .