gminy rada co to znaczy

Co znaczy Rada gminy? Czym jest Gmina wykonuje powierzone jej działania publiczne za pośrednictwem.

Czy przydatne?

Co to jest Rada gminy

Definicja po angielsku: Gmina councillors.

Definicja: Gmina wykonuje powierzone jej działania publiczne za pośrednictwem organów gminy. Porada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Kadencja porady gminy trwa 4 lata od dnia wyboru. Do właściwości porady gminy należą wszystkie kwestie pozostające w dziedzinie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią odmiennie. Pomiędzy innymi: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w kwestiach podatków i opłat w granicach ustalonych w ustawach.Radni są zobowiązani do brania udziału w pracach porady gminy i jej komisji i innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani albo desygnowani.
Są zobowiązani kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, przyjmować zgłaszane poprzez jej mieszkańców postulaty i przedstawiać je do rozpatrzenia

Czym jest Gminy Rada znaczenie w Słownik na R .