renta tytułu niezdolności co to znaczy

Co znaczy Renta z tytułu niezdolności do pracy? Czym jest Świadczenie pieniężne przysługujące.

Czy przydatne?

Co to jest Renta z tytułu niezdolności do pracy

Definicja po angielsku: Pension due to resulting from an inability to work.

Definicja: Świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, który spełnił łączne następujące warunki:
1. jest niezdolny do pracy,
2. ma wymagany moment składkowy i nieskładkowy,
3. niezdolność do pracy powstała w okresach ustalonych przepisami, lecz nie potem niż pośrodku 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Orzeczenie niezdolności do pracy całkowite albo częściowe dokonywane jest poprzez lekarza-orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych albo lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Czym jest Renta z tytułu niezdolności do pracy znaczenie w Słownik na R .