przeważającej działalności co to znaczy

Co znaczy Rodzaj działalności przeważającej? Czym jest Działalność mająca największy udział w.

Czy przydatne?

Co to jest Rodzaj działalności przeważającej

Definicja po angielsku: Principal kind of activity.

Definicja: Działalność mająca największy udział w ogólnej działalności podmiotu mierzona kryterium sprzedaży, liczby pracujących albo zapisana w statucie podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej.W zależności od kategorii podmiotu (przedsiębiorca albo podmiot niebędący przedsiębiorcą) rodzaj przeważającej działalności ustalany jest następująco:
1) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, których celem jest osiąganie zysku, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i zakładów działalności gospodarczej: stowarzyszeń, organizacji socjalnych, fundacji, związków zawodowych, kościołów i tym podobne - na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży albo, jeśli nie jest możliwe wykorzystanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracujących,
2) dla jednostek i zakładów budżetowych, fundacji, związków zawodowych, stowarzyszeń, organizacji socjalnych, kościołów i związków wyznaniowych z wyłączeniem zakładów działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 1 - na podstawie określonego w statucie rodzaju działalności, dla której zostały powołane,
3) dla jednostek lokalnych - adekwatnie na podstawie jednego z wyżej wymienionych kryteriów

Czym jest Przeważającej Działalności Rodzaj znaczenie w Słownik na R .