gospodarczy samorząd co to znaczy

Co znaczy Samorząd gospodarczy? Czym jest Dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców reprezentujące.

Czy przydatne?

Co to jest Samorząd gospodarczy

Definicja po angielsku: Economic council.

Definicja: Dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych w nich podmiotów, działające na rzecz przedsiębiorców, zwłaszcza w kontaktach z organami władzy państwowej.1. Członkostwo w organizacji samorządu gospodarczego jest dobrowolne, z kolei organizacja nie może odmówić członkostwa przedsiębiorcy, który spełnia kryteria członkostwa określone w statucie tej organizacji.
2.Samorząd gospodarczy nie może ograniczać zakresu wykonywanej poprzez przedsiębiorcę działalności gospodarczej albo podejmować działań godzących w zasadę konkurencji.
3. Samorząd gospodarczy nie posiada uprawnień władczych wobec przedsiębiorców w dziedzinie wykonywanej poprzez nich działalności gospodarczej.
4. Samorząd gospodarczy jako organizacja prawa prywatnego jest jednym z rodzajów samorządu specjalnego.
5. Samorząd gospodarczy działa przez organizacje przedsiębiorców - izby gospodarcze i organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.

IZBY GOSPODARCZE
1) Reprezentują interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w dziedzinie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej albo usługowej, zwłaszcza wobec organów państwowych i kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej.
2) Są uprawnione do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki i mogą uczestniczyć, na zasadach ustalonych w regulaminach prawa, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie i mogą dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania regulaminów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
3) Jakie zadania wykonuje dana izba gospodarczaokreśla statut danej izby w granicach swej właściwości zgodnych z przepisami prawa.
4) Izba gospodarcza, utworzona poprzez ekipy producentów rolnych i ich związki i przedsiębiorców prowadzących działalność przetwórczą albo handlową w dziedzinie produktów albo ekipy produktów w w rozumieniu regulaminów o ekipach producentów rolnych i ich związkach, powinna działać na rzecz dostosowania produkcji, przetwórstwa i handlu do wymagań rynku, zwłaszcza w dziedzinie ilości i jakości produktów.
5) Na wniosek albo za zgodą izby gospodarczej Porada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, powierzyć tej izbie wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych w regulaminach prawa dla administracji państwowej.
6) Izba gospodarcza może być utworzona, jeśli taką inicjatywę podejmie przynajmniej 50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwanych dalej "założycielami", na obszarze działania tworzonej izby, obejmującym region województwa. W razie, gdy terytorialny zakres działania izby będzie przekraczać region województwa, liczba założycieli powinna wynosić przynajmniej 100.
7) Najwyższą władzą izby gospodarczej jest walne zebranie członków.
8) Izba gospodarcza uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
9) Izby gospodarcze mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej.
10) Dla wykonywania wspólnych zadań w dziedzinie promocji handlu zagranicznego Krajowa Izba Gospodarcza tworzy funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębnioną Polską Izbę Handlu Zagranicznego.

SAMORZĄD GOSPODARCZY RZEMIOSŁA
1) Organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są:
- cechy,
- izby rzemieślnicze,
- Związek Rzemiosła Polskiego.
2) Wyżej wymienione organizacje mają osobowość prawną.
3) Cechy zrzeszają rzemieślników wg kryterium terytorialnego albo wg rodzaju działalności gospodarczej.
4) Izby rzemieślnicze zrzeszają cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników nienależących do cechów, a również inne jednostki organizacyjne, jeśli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Izby mogą w swych statutach przyjmować nazwy z dodatkiem wyrazów "przedsiębiorczości" albo "przedsiębiorca" użytych w odpowiednim przypadku, a również ustaleń zawierających wskazanie regionu.
5) Związek Rzemiosła Polskiego to ogólnopolska reprezentacja izb rzemieślniczych i cechów o zasięgu ogólnopolskim.
6) Szczególne zadania organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, ich ustrój, relacje prawne członków są w statutach uchwalanych poprzez zjazdy albo walne zebrania tych organizacji

Czym jest Gospodarczy Samorząd znaczenie w Słownik na S .