tryb zgłaszania wynalazków co to znaczy

Co znaczy Tryb PCT zgłaszania wynalazków do opatentowania? Czym jest Tryb dotyczący zgłoszeń.

Czy przydatne?

Co to jest Tryb PCT zgłaszania wynalazków do opatentowania

Definicja po angielsku: PCT procedure.

Definicja: Tryb dotyczący zgłoszeń patentowych dokonywanych w urzędzie patentowym danego państwie poprzez nierezydentów w ramach Układu o Współpracy Patentowej, zwanego w skrócie PCT.Układ o Współpracy Patentowej (Patent Co-operation Treaty, w skrócie PCT) to jest układ podpisany 19 czerwca 1970 r. w Waszyngtonie (wszedł w życie 1 czerwca 1978 r.) wprowadzający międzynarodowe zgłoszenia patentowe pociągające za sobą te same konsekwencje co zgłoszenia w trybie krajowym w każdym z krajów sygnatariuszy układu.
Zgłoszenia międzynarodowe są kierowane do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), a następnie badane poprzez Europejski Urząd Patentowy albo odpowiedni krajowy urząd patentowy (pełniące rolę tak zwany Międzynarodowego Organu Poszukiwań, International Searching Authority, ISA). Pośrednikiem w składaniu wniosków patentowych rezydentów w trybie PCT jest w Polsce Urząd Patentowy RP. Zgłoszenie w trybie PCT znaczy, iż wnioskodawca zabiega o objęcie ochroną wynalazku w wielu państwach (przynajmniej w trzech, a maksymalnie we wszystkich krajach-sygnatariuszach, których jest aktualnie ok. 100). Patenty na wynalazki zgłaszane w trybie PCT są wszakże w dalszym ciągu udzielane poprzez poszczególne krajowe urzędy patentowe. Polska przystąpiła do Układu o Współpracy Patentowej w grudniu 1990 r

Czym jest Tryb PCT zgłaszania wynalazków do opatentowania znaczenie w Słownik na T .